زنان:چهارشنبه 18 مهر 1386-10 اکتبر 2007

 

 

 

 

 

 

نگاهي به اشتغال زنان و نقش آنان در اقتصاد 

 

در سراشيبي بازار کار

 

ترجمه؛ فاطمه احمدي

اعتماد

شنبه 14 مهر 1386-6 اکتبر 2007

زنان همواره کار در منزل را بدون هيچ دستمزدي انجام داده اند و بعدها در خارج از محيط خانه نيز همواره اين زنان بوده اند که کمتر از مردان حقوق دريافت کرده اند. آيا به راستي بين سياست حمايت از نهاد خانواده و برنامه هاي اقتصادي از سوي ديگر تناقض و مغايرت وجود ندارد؟

ميليون ها زن شاغل، پس از اتمام شيفت کاري، به منزل مي روند تا کار ديگري را شروع کنند و کارهاي منزل را انجام دهند يا به مراقبت و نگهداري از اعضاي خانواده بپردازند.

در 20 سال اخير، شمار زنان تحصيلکرده با درآمد بالا، به طور چشمگيري افزايش يافته است. زناني که تنها قصد دارند با اين درآمد بالا، به تنهايي زندگي کنند يا اينکه خود به تنهايي مسووليت بزرگ کردن فرزند خود را برعهده گيرند. البته اين زنان هنوز جزء اقليت محسوب مي شوند. بخش اعظمي از زنان کارگر، چنانچه تصميم بگيرند به همراه فرزندان خود به تنهايي زندگي کنند، در معرض خطر قرار دارند.

در اينکه اشتغال زنان، مراوده اجتماعي آنان را به ويژه در بين يکديگر زياد کرده است، ترديدي نيست. اين خود دليلي است که زنان را بيشتر براي کار کردن و حضور در جامعه ترغيب مي کند. زنان مي گويند که کار اقتصادي را ارج مي نهند و آن را بر ماندن تمام مدت در خانه ترجيح مي دهند.

نئوليبراليسم از گسترش کار بانوان به دليل دستمزد کمتر و ساير مزاياي هزينه يي براي صاحبان شرکت ها و نيز به دليل انعطاف پذيري بيشتر زمان کاري حمايت مي کند. درحالي که روساي شرکت ها اميدوارند افزايش فشار به مردان موجب شود که آنها دستمزد کمتر و زمان کاري انعطاف پذيرتري را قبول کنند، بايد پاسخي نيز به تاثير بيکاري مردان براي زندگي خانوادگي بيابند که همگي نتايج و پيامدهاي اشتغال زنان محسوب مي شوند. با افزايش ميزان اشتغال زنان، تغييرات اجتماعي مهمي رخ داد. مقوله طلاق در بسياري از کشورها افزايش يافت. سقط جنين و جلوگيري از بارداري در ابعاد گسترده يي در جامعه به وجود آمد و بسياري از زنان دوره هاي آموزش متوسطه و پيشرفته کاري ديدند. اين روند تاثير بسزايي بر طبقه کارگري داشت. شمار خانواده هاي تک سرپرست نيز همانند آمار طلاق بالا رفت. اين تغييرات سبب شد در زمان کاهش هزينه هاي عمومي توسط دولت، توانايي خانواده براي به عهده گرفتن مسووليت خدمات اجتماعي تحليل يابد.

از اوايل دهه 50 در اکثر کشورهاي امپرياليستي، يک دوره کوتاه مدت رکود کار زنان به دليل دور شدن ايشان از جنگ پديد آمد، اما با اين حال امروزه زنان در اکثر کشورها تقريباً نيمي از موقعيت هاي شغلي و در مواردي نيز اکثريت آن را به خود اختصاص داده اند. همزمان با اين افزايش، شمار زنان متاهل و زنان فرزنددار شاغل نيز افزايش يافت. در بريتانيا افزايش سهم زنان متاهل در دو دهه اخير بيشترين تغييرات را در بين شاغلان ايجاد کرد.

در سال 1971 ، 50 درصد زنان متاهل شاغل بودند. در سال 1990 اين ميزان به 71 درصد رسيد، درحالي که سهم شاغلان زن در بين زنان تک سرپرست خانواده ميزان 72 درصد ثابت ماند. به عبارتي زنان بخش اعظم زندگي خود را صرف کار مي کردند و زمان کمتري را براي مراقبت از فرزندان و وظايف خانه اختصاص مي دادند. در سال هاي 1950 و 1960 زنان بيشتر به اين مساله گرايش پيدا کردند که قبل از تولد اولين فرزندشان کار کنند و احتمالاً بعدها پس از اينکه فرزندشان کمي بزرگتر شد، کار خود را در خارج از منزل ادامه دهند. اکنون اين مساله محتمل تر است که زنان تنها يک سال پس از تولد فرزندشان، وقت آزاد دارند و مايل به اشتغال دوباره هستند.

به عنوان مثال آمار بالاي اشتغال زنان فرزنددار در سوئد و فرانسه به علت تقويت نظام ها و سازوکارهايي است که بر مبناي آنها اين امکان براي زنان فراهم مي شود که کار نکنند درحالي که يک فرد شاغل محسوب مي شوند. در ساير کشورها نظير بريتانيا که حمايت از مادران بسيار محدود است، همواره شمار کمتري از زنان فرزنددار مشغول به کار بوده اند.با افزايش کار زنان در کشورهاي امپرياليستي، به تدريج آنها از کار در صنايع سنگين و کارخانه ها دور شده و به صنايع سبک و کارهاي خدماتي نزديک شدند. در اقتصادهاي سرمايه داري نيز که همواره از زنان در مشاغل مردانه استفاده مي شد، اين مساله به مرور کمرنگ شد.

در اواخر سال 1970 بسياري انتظار داشتند که در نتيجه يک رکود کاري، زنان از محيط هاي کاري شان دور شوند. در حقيقت براي مدتي مشخص، زنان دو برابر سريع تر از مردان کار خود را از دست دادند. اگرچه بعد از سال 1973 کار زنان مجدداً رونق گرفت.

اين روند در بريتانيا، ايالات متحده امريکا و بسياري از کشورهاي ديگر اروپاي غربي ديده مي شد. در بريتانيا شمار کلي شاغلان از 3/23 ميليون نفر در سال 1961 به هفت و بیست و پنج میلیون نفر در سال 1991 افزایش یافت.

البته رشد کار نيمه وقت از 1/2 به 7/6 و افت کار تمام وقت از 21/3 به 9/1 نیز شایان ذکر است.

رشد کار زنان، نتيجه عوامل موثر متعددي است. تغيير ساختار کلي کار از صنايع سنگين، گسترش کار نيمه وقت، مطالبه کار توسط زنان و ترجيح دادن نيروي کار زنان توسط بسياري از کارفرمايان، نقش بسيار مهمي در اين زمينه ايفا مي کند.يکي از مهم ترين دلايل کارفرمايان در اين خصوص آن است که دستمزد زنان، بسيار کمتر از مردان است. اين شامل دستمزد ساعتي، درآمد کلي و هزينه هاي خاصي نظير حقوق بازنشستگي و کمک هزينه مالي مي شود.

از طرفي نيز مقوله کار زنان براي شرکت ها، مشکل آفرين بوده است، زيرا شرکت ها مجبور بودند براي جلوگيري از کناره گيري متخصصان زن خود، در کارخانه ها مهدکودک داير کنند و ديگر اينکه مرخصي هاي مختلف تنظيم کنند. البته اين مساله در کل برعهده دولت است. از اين رو پاسخ به اين مساله از کشوري به کشور ديگر متفاوت است. به عنوان مثال در کشور فرانسه سياست اتخاذشده از جانب دولت، جنبه اقتصادي دارد، به اين ترتيب که در دوره بعد از جنگ زماني که بازار کار رشد کرد، حکومت، سياست حمايت از خانواده را با سياست کار تلفيق کرد. سياست خانواده مبتني بر تقويت بنيان خانواده و افزايش ميزان زاد و ولد بود درحالي که سياست کار بر پايه حمايت از کار زنان قرار داشت تا مانع کمبود نيروي کار شود.

در اواسط سال 1980 دولت کمک هزينه تربيت فرزند را در نظر گرفت که براي فرزند سوم اختصاص يافت. اين کمک هزينه به کساني که به مدت دو سال کارشان را ترک مي کردند، داده شد. اين کمک هزينه به همراه امتيازات مالياتي و نيز کمک هزينه هاي مالي ديگر انگيزه يي براي زنان شد که در خانه بمانند. به ندرت زنان داراي بيشتر از 3 فرزند به کار بيرون از منزل مي پرداختند. زنان داراي يک يا دو فرزند نيز با دريافت کمک هزينه سرپرستي از کودک به طور عمده در دنياي کار باقي ماندند.

در فرانسه بيش از ساير کشورها نظير بريتانيا، کودکستان وجود دارد. به طوري که 33 درصد دو ساله ها، 80 درصد سه ساله ها و 97 درصد 4 تا 6 ساله ها از مهدکودک استفاده مي کردند.در بريتانيا وضعيت کاملاً متفاوت بود اگرچه همان درگيري هاي مشابه وجود داشت.

در برهه زماني پس از جنگ، دولت انگليس نگراني هاي مشابهي در ارتباط با ثبات خانواده داشت. دولت اقدامات سياسي را گسترش داد تا نهاد خانواده را از نو بنا کند؛ درحالي که خواستار توجه به وظيفه مادري و افزايش زاد و ولد بود. برقراري حمايت هاي ويژه و نيز در نظر گرفتن محرک هاي مالي مستقيم به شکل کمک هزينه خانواده، اقداماتي بود که در اين کشور صورت گرفت تا انگيزه يي براي فرزنددار شدن زنان شود.

در تداوم اين اقدامات کار زنان در خارج از چارچوب خانواده از ديدگاه روان شناسان، پزشکان، مشاوران دولتي و رسانه ها صريحاً محکوم شد. يک قاضي از شرق لندن در سال 1955 نوشت؛ ظاهراً تغييرات اجتماع مدرن اين است که خانواده ديگر چندان بااهميت نيست و دقيقاً به همين علت است که ما در بين خود تا اين حد کودکان رنج کشيده، ناراضي و متخلف داريم. وضع قانوني که زمان کار مادران داراي فرزندان مدرسه يي را تنظيم کند، يکي از ضروري ترين اقدامات براي ايجاد يک محيط خانه خوب محسوب مي شود.

در حقيقت چنين قانوني وضع نشد؛ اگرچه زنان متاهل از کار منع شدند. تغييرات در نظام پرستاري از کودک در اين زمان بر پايه اين اصل بنا شد که يک زن متاهل بدون توجه به اينکه داراي فرزند است يا خير، نبايد خارج از خانه کار کند و بهتر است از نظر مالي به همسرش تکيه کند. به اين ترتيب بود که در سال 1955 حدود 50 درصد مهد هاي کودک تعطيل شدند.

در همان زمان بود که دولت متوجه کمبود نيروي کار شد و از طرفي نيز بسياري از زنان که حين دوران جنگ کار مي کردند، پس از آن ديگر به سر کار خود بازنگشتند. در نتيجه اين دو عامل بود که پس از مدتي اشتغال زنان دوباره شروع به افزايش کرد و زنان متاهل دوباره آغاز به کار کردند. به تدريج حتي زنان فرزنددار نيز به بازار کار بازگشتند به طوري که در سال 1970 مادران کناره گرفته از کار در اقليت بودند.

به دليل اجتناب دولت از تغيير سياست تربيت کودک و به دليل مبنا قرار داشتن ثبات ايدئولوژي مادران غيرشاغل، بايد زنان حقوق بگير با وظايف خود در چارچوب خانه کنار مي آمدند. در سال 1980 بريتانيا تحت حاکميت يکسري دولت هاي محافظه کار قرار داشت که به دنبال کاهش راديکالي خدمات اجتماعي دولتي بودند. هدف آنها تحريک خانواده ها براي پذيرفتن مسووليتي بود که سابق بر اين دولت آن را برعهده گرفته بود. به عنوان مثال مسووليت فرزندان عقب افتاده و نيز جوانان بيکار. اين امر با کم کردن کمک هاي مالي اجتماعي، حذف حقوق کارمندان زن جوان و تعطيلي بيمارستان ها و ساير موسسات رفاهي انجام شد. در سال 1985 تنها 20 درصد بچه هاي 3 تا 4 ساله در کودکستان به سر مي بردند درحالي که اين ميزان در اکثر کشورهاي (EG نظير اتحاديه اروپاي کنوني) 50 درصد بود. خانواده ها بايد خود راه چاره يي مي يافتند؛ از جمله براي هزينه هاي بالاي مراقبت خصوصي از فرزندانشان. 50 درصد تربيت کودکان زنان شاغل توسط مردان صورت مي گرفت که البته اين ميزان در ايالات متحده امريکا 16 درصد بود.

هنوز هم براي ميليون ها زن شاغل و خانواده هايشان اين يک مشکل بزرگ است که کار و خانه را با هم پيوند دهند. خانواده هاي طبقه کارگري قادر نيستند که تنها از درآمد يک نفر به زندگي خود ادامه دهند، به خصوص وقتي مجبور به تامين هزينه هاي اختصاصي براي مراقبت از فرزندانشان باشند. براي اينکه زنان بتوانند وظايف داخل محيط خانه را نيز انجام بدهند به طور نيمه وقت کار مي کنند که گفته مي شود شمار زنان در اين بخش رو به افزايش است.

نتيجه اين است که زنان همواره سعي مي کنند از عهده انجام کار داخل و خارج از خانه به طور همزمان برآيند و اين همان چيزي است که يک نيروي کاري آماده استثمار در اختيار برخي کارفرمايان قرار مي دهد.

در امور خانه، همواره تفکيک تيزبينانه يي بين وظايف زن و مرد وجود دارد. به اين ترتيب که زنان کار خانه را قبل و بعد از کار بيرون انجام مي دهند و تنها اين زنان هستند که بايد وقت خود را در زمان بيماري فرزندان يا يکي از اعضاي خانواده خالي کنند.

هرچند کار وسيله يي است که با آن مي توان به زندگي اجتماعي راه يافت و ارتباطات گروهي با ساير شاغلان ايجاد کرد و براي زنان اين امر يک مزيت بزرگ محسوب مي شود و همچنان نيز اين گونه خواهد بود، اما براي استفاده بهينه از اين مزيت بايد گروه کارگري و به ويژه زنان کارگر اهميت ويژه يي براي سازماندهي قائل شوند. در بريتانيا سهم زنان شاغل که در اتحاديه هاي کارگري سازماندهي شده اند 32 درصد است درحالي که 39 درصد مردان در اين اتحاديه ها مشغولند. علت اين مساله نوع کاري است که زنان برعهده دارند و بعضاً نيز جمعیت شاغلان زن نیمه وقت است.

 

 

 

 

زهرا شجاعي رييس شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاح‌طلب شد 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

جمعه 13 مهر 1386-5 اکتبر 2007

اولين جلسه شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاح‌طلب سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين جلسه زهرا شجاعي به عنوان رييس، و ملاوردي به عنوان نائب رييس و سياسي به عنوان دبير شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاح‌طلب انتخاب شدند.

هم‌چنين بيست و ششم و بيست وهفتم مهرماه اولين مجمع عمومي زنان اصلاح‌طلب در يكي از شهرها برگزار مي‌شود.

 

 

 

 

زن جوانی در آستانه اعدام قرار دارد

از وبلاگ هفته نامه اشراق

فاخته صمدي در آستانه اعدام قرار گرفت

ایران پرس نیوز

جمعه 13 مهر 1386-5 اکتبر 2007

فاخته صمدي ، دختري كه مدعي است در دفاع از خود و در شرايطي نامتعادل و در حالي كه در خانه آن مرد زنداني شده بوده او را به قتل رسانده در آستانه اعدام قرار گرفت.

تا پيش از اين وكيل مدافع او تلاش مي‌كرد تا بدون جنجال‌سازي و به دور از هياهو از خانواده مقتول رضايت بگيرد ولي 26 شهريورماه امسال خانواده مقتول با دريافت حكم استيذان از قوه قضاييه اجراي اعدام را به اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران سپرده‌اند.

فاخته صمدي يكي از معدود متهماني است كه گرچه مرتكب قتل شده است اما بررسي شرايط و اوضاع و احوال او حكايت از آن دارد كه اين دختر نمي‌توانست در آن شرايط غير از اين عمل مرتكب شود.

اين دختر خود دانشجوي رشته حقوق بوده كه به دليل ازدواج نامناسب در شرايطي قرار مي‌گيرد كه مجبور به رها كردن درسش مي‌شود. شرايط نامتعادل ازدواج اول او را در موقعيتي خطرناك قرار مي‌دهد تا آنجا كه براي يك بار نيز سقط جنين مي‌كند. با وجود اين و در حالي كه از سوي شوهر اولش تحت فشار بوده از سوي خانواده‌اش نيز طرد شد. بالاخره او از همسر اول جدا شد واز شمال كشور به تهران آمد و در يك دندانپزشكي به عنوان منشي مشغول به كار شد تا زندگي جديدي را آغاز كندو اين در حالي بود كه به سبب همين وضعيت نامتعادل پزشك قرص‌هاي مخصوصي را براي او تجويز كرده بود كه عدم مصرف آنها او را در موقعيتي ناخوشايند از نظر رفتاري قرار مي‌داد.

در اين مطب دندان‌پزشكي مردي 80 ساله براي معالجه رفت و آمد داشت كه بعد از مدتي به فاخته پيشنهاد داد كه پرستار خصوصي او شود و در خانه او مستقر و انجام امور او را به عهده گيرد.

اين مرد پس از آنكه مدتي فاخته را در خانه به عنوان پرستار به خدمت گرفت به او پيشنهاد ازدواج داد. فاخته در همان زمان با جواني هم سن و سال خود نامزد كرده بود و خود مي‌گويد : من فقط مثل يك پدر به او ( مقتول ) تكيه كرده بودم اما او به من جور ديگري نگاه مي‌كرد.

با مخالفت فاخته در مقابل پيشنهاد مقتول مرد 80 ساله قرص‌هاي فاخته را از او گرفت ، در خانه را روي فاخته قفل كرد و تلفن را نيز قطع كرد تا با محبوس شدن اين دختر شرايط گرفتن بله مهيا شود.

با اين اتفاق تنها وضع روحي فاخته نامتعادل‌تر شد و در نهايت فاخته براي آنكه از دست مرد 80 ساله بگريزد با زدن ضربه‌اي به وسيله ميله‌اي آهني به سر او را مجروح كرد كه همين ضربه منجر به مرگش شد.

دكترعلي نجفي‌توانا ، وكيل مدافع فاخته با استناد به نظريه پزشكي قانوني مبني بر وضعيت نامتعادل روحي فاخته خواستار توجه به وضعيت منجر به بروز حادثه شد ولي دستگاه قضايي در صدور حكم به اين نكات توجهي نكرده است.

مهوش شيخ‌الاسلامي ، مستند ساز ، در دو فيلم ماده 61 و قاتل مقتول ، به ماجراي اين دختر پرداخته است و حرف‌هاي او را در مورد آن حادثه نقل كرده است.

طريق وبلاگ سردبير همه شما را به تلاش براي بررسي موشكافانه و بازسازي واقعيتب فرا مي‌خواند كه در آن دختري در دفاع از خود و حفظ آزادي‌ تنش تن به ارتكاب جرم داده و در حالي دست به خشونت برده كه قرص‌هاي درمانگر تعادل روحي‌اش از سوي مقتول مصادره شده بوده است.

به هر حال اينك تا زمان بيش از اين از دست نرفته لازم است قوه قضاييه را نسبت به ريزه‌‌كاري‌هاي پنهان مانده در روزمرگي رسيدگي قضايي آگاه كنيم.

 

 

 

 

هر ماه 15 زن در بصره كشته مي‌شوند

خبرگزاری فردا

شنبه 14 مهر 1386-6 اکتبر 2007

جمعي از زنان نماينده در مجلس عراق امروز شنبه با انتشار بيانيه‌ي رسمي اعلام كردند كه هر ماه به طور ميانگين 15 زن در استان بصره به اشكال مختلف كشته مي‌شوند.

به گزارش ایرنا يكي از نمايندگان زن با خواندن اين بيانيه در صحن علني مجلس عراق از دولت مركزي و دستگاه‌هاي امنيتي بصره خواست كه جلو كشتار زنان در اين استان را بگيرند.

در اين بيانيه آمده است، در پرونده همه‌ي اين زنان مقتول آمده است كه به دست افراد مسلح ناشناس و به اتهام‌هاي نامعلوم كشته شده‌اند.

نمايندگان زن در مجلس عراق، باندهاي جنايتكار را به قتل زنان در استان بصره متهم كرده و از دولت و دستگاه‌هاي امنيتي عراق خواستند در برابر اين باندهاي تبهكار بايستند.

برخي گزارش‌ها حاكي است كه قتل زنان در استان بصره به اتهام فساد و فحشا افزايش يافته و به بهانه‌ي مبارزه با فساد و فحشا، باندهاي مختلفي تشكيل شده است.

گفته مي‌شود اين باندها به خانواده‌هاي زنان مظنون اطلاع مي‌دهند كه بايد فرد متهم به فساد را به قتل برسانند و اگر خانواده قادر به اين كار نيست آنها به نيابت از خانواده او را مي‌كشند.

اين باندها با شعار "پاك كردن لكه ننگ" اقدام به اين كار مي‌كنند.

 

 

 

 

 

 

نخستین همایش زنان معمار ایران برگزار می‌شود

خبرگزاری مهر

یکشنبه 15 مهر 1386-7 اکتبر 2007  

معاون پژوهشی بنیاد علمی پژوهشی معماری و شهرسازی تهران از برگزاری نخستین نمایشگاه آثار زنان معمار و شهرساز ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مزین دهباشی با اعلام این خبر گفت: "هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی توانمندی‌های زنان معمار و شهرساز، مستندسازی فعالیت‌های آنها و آشنایی عموم با دستاوردها و عملکرد استادان، پژوهشگران، مدیران ارشد زن و نیز بانوان علاقمند و فعال رشته‌های معماری، شهرسازی و طراحی شهر و مرمت آثار تاریخی است.

وی در ادامه افزود: "در این نمایشگاه که برای نخستین بار در سطح کشور و همزمان با برپایی همایش زنان معمار ایرانی برگزار می شود، آثار زنان معمار و شهرساز در سه حوزه مطالعات، اجرای ابنیه، مرمت آثار تاریخی، شهرسازی و طراحی شهری به نمایش عموم گذاشته و به آثار برتر جوایزی نفیس اهدا می‌شود.

مهلت ارسال آثار تا دهم آبان اعلام شده و علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.iwac.ir مراجعه کنند. همچنین به دلیل استقبال گسترده دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های معماری و شهرسازی دبیرخانه همایش زنان معمار مهلت ارسال خلاصه مقالات را تا 20 مهرماه و مهلت ثبت نام بدون ارائه مقاله را تا 10 آبان تمدید کرد.

 

 

 

 

 

قتل سریالی زنان در آفریقای جنوبی

تهران-خبرگزاری ایسکانیوز

یکشنبه 15 مهر 1386-7 اکتبر 2007  

 جسد یک زن دیگر در مزارع نیشکر سواحل شرقی آفریقای جنوبی پیدا شد که با پیدا شدن جسد این زن تعداد مقتولان زن در این ناحیه به ۹ نفر رسید.

به گزارش روز یک شنبه بخش انگلیسی گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از خبرگزاری فرانسه، "زاندرا هکتر" سخنگوی پلیس این کشور گفت : با کشف جسد یک زن دیگر تعداد مقتولان زن در این ناحیه از آفریقای جنوبی به 9 تن رسید و پلیس را با یک قاتل سریالی مواجه کرده است

برپایه این خبر،یکی از چهار مردی که روز چهارشنبه گذشته برای بازجویی در خصوص قتل اخیر زنان دستگیر شده بود روز گذشته متهم شناخته شد و فردا قرار است در دادگاهی در "اومزینتو" حضور یابد.

این سخنگو گفت که پلیس آفریقای جنوبی معتقد است ،یک قاتل زنجیره‌ای عامل قتل زنانی است که اجساد آنان در مزارع نیشکر اومزینتو پیدا شده است. وی از مردم خواست تا برای دستگیری این قاتل خطرناک با پلیس همکاری کنند.

با این حال زنان این منطقه،از ترس اینکه ممکن است مقتول بعدی باشند کمتر در اجتماع ظاهر می شوند

بنابر این خبر،تمامی قربانیان زن بین 18 تا 25 سال سن دارند و تمامی آنها جویای کار بوده اند.

در آفریقای جنوبی که یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان ارزیابی شده است روزنامه 50 مورد قتل اتفاق می افتد در این حال ، دولت آفریقای جنوبی در خصوص گزارش مفقود شدن زنان و قتل آنها در این منطقه ابراز نگرانی کرده است.

 

 

 

 

 

 

زنان، اينترنت، جامعه پيشرفته

اعتماد

دوشنبه 16 مهر 1386-8 اکتبر 2007   

ندا مغازه يي

دولت ها به گروه هاي زنان طوري نظر دارند گويي به همکاري و مساعدت آنها نيازمندند. اما همانگونه که پاتريشيا اسميت ملتون به بحث مي نشيند که نقش زنان در جامعه در حال تغيير است و زنان توانايي بالايي در دستيابي به صلح از طريق فعاليت در انجمن ها و تغيير باورهاي ذهني افراد براي ساختن جامعه يي آگاه و دوستانه تر دارند. از زنان توانمند و اينترنت به عنوان دو عنصر مهم در دنياي امروز براي ساختن جوامعي موفق و پيشرفته مي توان نام برد چرا که هر دو در تلاشي مستمر براي دستيابي به صلحي پايا هستند. همه ما نيروهاي مخرب در دنيايمان را مي شناسيم؛ فقر، تخريب محيط زيست، بيماري هاي کنترل نشده، خشونت هاي فرهنگي و بومي، قتل عام قومي، قاچاق زنان، بردگي، برخوردها و کشمکش هاي منطقه يي و غيره.

 

سلطه و نفوذ مردان

 

ما همچنين مي دانيم که مردان تسلط و قدرت نفوذ بيشتري در سياست سازي و تصميمات فرهنگي براي قرن هاي متمادي داشته اند. چيزي که کمتر آشکار است قدرت زناني است که به واسطه آداب و سنن فرهنگي دست و پا بسته و محدود نيستند و نيرو و قدرت اصلي در بازسازي جوامع از درون را دارند. زنان اين خدمات را براي خود، خانواده هايشان، جوامع و فرهنگشان انجام مي دهند. اثرات اين فعاليت و کار بي صداي زنان نه تنها دنياي دروني آنها را تثبيت و متوازن مي سازد بلکه به بيرون نيز براي استحکام و ثبات بخشيدن به دنيايي بزرگ تر سرايت کرده و تاثيرگذار است.

 

گروه هاي کوچک

 

زنان در گروه هاي کوچکي سازمان داده شده اند و رهبري بهبود و تقويت جوامع را به عهده گرفته اند. آنها در شهرها و روستاهاي اطراف دنيا براي ايجاد صلح به وسيله محافل اقتصادي کوچک، کشاورزي، تعاوني هاي صنعتي و تحصيل خود و خانواده هايشان، پرداختن به باورهاي مذهبي، نگهداري از کودکان و خانواده هاي آسيب ديده از ويروس ايدز، جلوگيري از خشونت هاي بومي و دستيابي به حقوق بشر و ديگر نيازهاي اجتماعي مشغول تلاش هستند.

 

روش هاي متفاوت

 

حمايت از فعاليت زنان توسط سياستمداران در رسيدن يک ملت به ثبات، رفاه، اتحاد، يکپارچگي و حل تعارض ها کمک مي کند. زنان براي ارتقا بخشيدن به سطح زندگي شهروندان با همکاري شان و در اوج آرامش آنها را توانمند کرده و به فرهنگشان ثبات بيشتري بخشيده و نقطه آغازي براي ثبات روابط بين فرهنگي هستند. همانگونه که افراد ابزار و ساختارهاي لازم براي ارتباط با ديگران را به دست مي آورند، مي توانند همکاري با يکديگر را در مناطقي با علايق و منفعت دوجانبه شروع کنند. حمايت سياستمداران شامل وارد کردن زنان به موقعيت هاي اجتماعي و اجرايي، موقعيت سازي براي کسب نمايندگي دولت، اختصاص بودجه بيشتر به فعاليت هاي اجتماعي زنان، تلاش براي فعاليت و مشارکت بيشتر زنان در مذاکرات مبارزاتي و افزايش موقعيت هاي آموزشي بيشتر شده است.

 

حمايت از زنان

 

حمايت همچنين شامل کمک به زنان براي ارتباط با دنيايي بزرگتر به منظور دستيابي به موقعيت هاي تحصيلي و تبادل با ارزش دانش فرهنگي مي شود.کمک به زنان به معني فراهم کردن امکان دسترسي به اينترنت، آموزش کامپيوتر و ايجاد کافي نت هاي امن براي زنان است؛ جايي که از آزارهاي اجتماعي در امان باشند.

 

استفاده از اينترنت

 

اينترنت وسيله يي ارتباطي براي زنان و مردان جوياي تحصيل براي خود و خانواده، گفت وگوي تمدن ها و همکاري هاي صلح طلبانه است. همانگونه که افرادي که قصد آسيب رساني به دشمنان فرضي خود را دارند از اين شبکه وسيع براي سازماندهي فعاليت هاي خود استفاده مي کنند، بايد تعداد کثيري از افراد که خواستار زندگي در صلح و آرامش هستند توانايي ارتباط و سازمان يافتن به وسيله اين ابزار توانمند و چندبعدي را ياد بگيرند. تنها راه ايجاد اعتماد بين افراد ارتباط و انتقال آگاهي است و تنها در اين صورت امکان تبادل اطلاعات و عقايد در جهت منافع دو جانبه وجود دارد.

 

تغيير افکار و نگرش ها

 

انتقال آگاهي يک بيداري دروني است که يکساني و برابري افراد را به آنها نشان داده و باور خلقتي يکسان و ترس ها و اميدهاي يکسان بين جنس زن و مرد را درون سازي مي کند. اين تغيير از سمت دشمني يک جانبه به دوستي چندجانبه است و اين امر زماني محقق مي شود که تصورات کليشه يي شکسته شده و پيش فرض هاي غلط تصحيح شود، زيرا مردم امکان ارتباط و معاشرت کافي براي شناخت شباهت هاي وجودي شان را دارند.

 

شکل گيري پيوندها و پيوستگي ها

 

در آغاز دوستي ها جايگزين ترس ها شده، دشمنان و غريبه هاي قبلي مي توانند با حمايت و درهم شکستن حلقه هاي سوءظن و تخريب، همکاري و مشارکت با يکديگر را آغاز کنند. براي تقويت تاثير زنان در سازمان ها و تشکلات زنان بايد در جهت تعليم افراد آموزش ديده و آگاه و ايجاد ساختارها و بسترهاي اجتماعي مورد نياز براي بهبود وضعيت کوشيد.

 

نقش کليدي

 

اين امر تعداد افرادي را که رفتار و عکس العمل ها و واکنش هاي خود را آگاهانه انتخاب مي کنند و مي دانند دانش آنها چه منافع يا مضرات اجتماعي دربردارد، افزايش مي دهد. اينکه آيا آنها درصدد ساخت موقعيت هاي اصلاح طلبانه هستند يا محدودگرايانه و اين امر طبقه متوسط جامعه را ميانه رو خواهد کرد. سوال اين است که چگونه جوامع در حال پيشرفت که از زنان و مردان داراي حقوق و مزاياي مساوي در تمام سطوح برخوردارند، براي ايجاد صلح يک گروه شاخص و اصلاح طلب خواهند شد؟ تصميمات آگاهانه سياستمداران به اين جريان سرعت خواهد بخشيد و زنان و سازمان هاي متشکل از آنها در اين ميان نقش اصلي را ايفا مي کنند.

 

 

 

 

 

مديركل امور زندان‌هاي لرستان:

درصد رانندگان زنداني، فاقد بيمه‌نامه هستند هشتاد و شش

خبرگزاري فارس

دوشنبه 16 مهر 1386-8 اکتبر 2007 

مديركل امور زندان‌هاي لرستان گفت: 68 درصد رانندگاني كه در زندان‌هاي لرستان به سر مي‌برند، فاقد بيمه نامه هستند.

محمود مباشري امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خرم آباد افزود: هم اكنون 162 زنداني به جرم تصادف در زندان‌هاي لرستان به سر مي‌برند.

وي با اشاره به اينكه از سال گذشته تاكنون 135 زنداني از زندان‌هاي لرستان با مبلغ 550 ميليون تومان آزاد شده‌اند، اظهار داشت: در راستاي آزادي اين زندانيان با پيگيري‌هاي ستاد ديه استان 500 ميليون تومان از شاكيان تخفيف گرفته شده است.

مباشري تصريح كرد: با پيگيري‌هاي انجام شده، 3 بانك رفاه، تجارت و ملت قرار است تسهيلاتي را به زندانيان پرداخت كنند.

وي مبلغ اين تسهيلات بانك ملت را 800 ميليارد ريال، تجارت را 200 ميليارد ريال و بانك رفاه را نيز 200 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: در 6 ماهه نخست امسال به 53 نفر از زندانيان آزاد شده از محل اعتبارات اشتغالزاي بند (ه) تبصره 19 در دو مرحله تسهيلات پرداخت شده است.

 

 

 

 

 

 

روزانه 175 زن آمريكايي به دليل استفاده از لوازم آرايشي دچار مسموميت مي‌شوند

خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز

دوشنبه 16 مهر 1386-8 اکتبر 2007

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اعتماد مصرف‌كنندگان لوازم آرايشي به شركت‌هاي توليد كننده اين لوازم كم شده است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از خوزستان، در آمريكا روزي 175 زن به دليل استفاده از لوازم آرايشي دچار مسموميت مي‌شوند.

به گفته پژوهشگران، پاره‌اي از وسايل آرايشي افزون بر ايجاد مسموميت و آسيب‌هاي پوستي بيماري‌هايي چون اختلال در ترشح هورمون‌ها، تقويت بيش ازاندازه هورمون جنسي زنانه و سرطان سينه را منجر مي‌شوند. در اين ميان، آسيب‌هايي كه به بافت‌هاي پوست صورت و بدن وارد مي‌آيد در موارد اندكي جبران‌پذير است.

پزشكان نيز معتقدند: جذب مواد شيميايي از طريق پوست، خطراتي به مراتب زيان‌ بارتر از خوردن آنها دارد، چرا كه پوست بدن، مجهز به هيچ گونه سيستم دفاعي براي مقابله با عوامل آسيب‌زاي بيروني نيست.

 

 

 

 

 

 

ازدواج موقت در مصر آزاد شد

فردا نیوز

یکشنبه 15 مهر 1386-7 اکتبر 2007  

نکته جالب اینکه این مرکز دینی اشاره کرده است حکومت میتواند در صورتیکه صلاح بداند،واین ازدواج ضرری برای اجتماع داشته باشد،مثلا اگر اینگونه ازدواج به حدی شایع شود که ازدواج معمولی و عادی به خطر بیافتد،از ازدواج میسار جلوگیری کند.

بر طبق فتوای جدیدی که دارالافتاء مصر صادر کرده است ازین پس مصریها هم میتوانند از ازدواج میسار که در بعضی کشورهای عربی دیگر شائع است استفاده کنند.

به گزارش فردا و به نقل از روزنامه الاهرام، مرکز تحقیقات دینی که تابع دارالافتاء مصر است اعلام کرده است:ازدواج میسار مادامیکه شروط و ارکان نکاح در اسلام را دارا باشد صحیح و جائز است.

این مرکز در این فتوا اعلام کرده است که صرف نظر کردن زن از حقوقش موجب بطلان عقد نخواهد شد.البته این مرکز گفته است زن هروقت بخواهد میتواند این شروط را طلب کند و مرد موظف است آنها را به جا بیاورد.

نکته جالب اینکه این مرکز دینی اشاره کرده است حکومت میتواند در صورتیکه صلاح بداند،واین ازدواج ضرری برای اجتماع داشته باشد،مثلا اگر اینگونه ازدواج به حدی شایع شود که ازدواج معمولی و عادی به خطر بیافتد،از ازدواج میسار جلوگیری کند.

در چند سال اخیر این مساله در مصرو برخی کشورهای عربی بحثهای زیادی برانگیخته بود که آیا اینگونه ازدواجها که بین جوانان،.خارج از چارچوب ازدواج رسمی واحیانا اجتماعی، شیوع یافته است، شرعی است یا خیر؟

ازدواج میسار این امکان را به زوجین میدهد که بدون اینکه با هم زندگی کنند یا این امر علنی باشد رابطه زوجیت داشته باشند.

توضیح اینکه ازدواج میسار شبیه به ازدواج موقت است که در فقه شیعه موجود بوده است.

 

 

 

 

                                                                                                                        

اچ آی وی و ايدز تا اول مهرماه جاري در كشور شناسایی شد بیش از 16 هزار مبتلا به

وزارت بهداشت اعلام كرد:

مرگ2 هزار و39 مرد و 82 زن براثر ابتلا به ايدز   

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سه شنبه 17 مهر 1386-9 اکتبر 2007

براساس آخرين آمار ارايه شده از سوي مركز مديريت بيماري‌هاي وزارت بهداشت، آخرين شمار مبتلايان به  و ايدز در كشور تا تاريخ اول مهرماه 86، 16 هزار و 90 نفر اعلام شد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، براساس آخرين آمار وزارت بهداشت، از اين تعداد مبتلا 15 هزار و150 نفر را مردان (2/94 درصد) و 940 نفر را زنان (8/5 درصد) تشكيل مي‌دهند. برهمين اساس تعداد مردان مبتلايان به ايدز در كشور يكهزار و 25 نفر و تعداد زنان مبتلا 97 نفر گزارش شده است كه تاكنون 2 هزار و 39 مرد و 82 زن به علت ابتلا به ايدز، جان خود را از دست داده‌اند.

 

به گزارش ايسنا و بر اساس تعداد موارد مبتلا به HIV و ايدز بر حسب جنس و راه انتقال، 10 هزار و 730 مبتلا به HIV وايدز اعم از زن و مرد از راه اعتياد تزريقي، يك هزار و 206 نفر از راه تماس جنسي، 246 نفر از طريق دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني، 87 نفر از راه مادر به كودك، سه هزار و 821 نفر از طريق نامشخص به ويروس ايدز آلوده شده‌اند.

همچنين، براساس موارد شناسايي شده HIV و ايدز، بر حسب راه انتقال و سن در ايران تا تاريخ اول مهر 86 رده سني 25 تا 34 سال با پنج هزار و 131 مبتلا، سپس 35 تا 44 سال با چهار هزار و 100 مبتلا و بالاخره رده سني 45 تا 54 سال با دو هزار و 304 مبتلا به ترتيب شايع‌ترين گروه‌هاي سني درگير اين بيماري در كشور شناخته شدند.

برپايه اين گزارش، از يكهزار و 25 مرد مبتلا به ايدز شناسايي شده در كشور، 371 نفر در رده سني 25 تا 34 سال قرار دارند. اين درحاليست كه از 97 زن مبتلا به ايدز در كشور هم 31 نفر در سنين 35 تا 44 سال هستند.

به گزارش ايسنا، بر اساس موارد ايدز بر حسب جنس و راه انتقال در ايران، 9/61 درصد راه انتقال مبتلايان به ايدز در كشور اعتياد تزريقي، 4/16 درصد تماس جنسي، 3/11 درصد دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني، 9/8 درصد راه انتقال نامشخص و بالاخره 4/1 درصد از طريق مادر به كودك بوده است.

بر پايه اين گزارش، از دو هزار و 121 فوتي گزارش شده بر اثر ابتلا به ايدز، 680 نفر در رده سني 35 تا 44 سال قرار دارند. اين در شرايطي است كه بر اساس موارد فوت بر حسب راه انتقال و جنس، راه انتقال 7/75 درصد موارد فوتي، اعتياد تزريقي 2/9 درصد، نامشخص 5/8 درصد، تماس جنسي 9/5 درصد، دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني 7/0 درصد از طريق مادر به كودك بوده است.

 

 

 

 

 

 

بلغارستان فحشا را قانونی نمی کند

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز

سه شنبه 17 مهر 1386-9 اکتبر 2007

 دولت بلغارستان تصمیم خود در خصوص قانونی کردن فحشا و گسترش فعالیت روسپیگری در این کشور را تغییر داد.  

به گزارش روز بخش انگلیسی گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از پایگاه اینترنتی ژوریست،پیشتردولت بلغارستان تصمیم گرفته بود که فحشا و روسپیگری را در این کشور به صورت قانونی در آورد.

بنابر این خبر،رومن پتکوف وزیر کشور بلغارستان در کنفرانس مکانیزم های حقوقی و قانونی درباره قاچاق زنان تصریح کرد :گرچه قانونی کردن فحشا و روسپیگری به لحاظ تئوری برای بلغارستان در آمد زاست اما به لحاظ اخلاقی قابل پذیرش نیست.

وی افزود :تغییر ناگهانی سیاست این کشور در قبال پدیده فحشا و روسپیگری ،بلغارستان را در جمع کشورهای مبارزه کننده با قاچاق زنان و همچنین جنبش های ضد روسپی گری و فحشا پیوند می دهد.

بسیاری از کشورهای اروپایی نگرانی خود را در خصوص افزایش قاچاق زنان و روسپیگری اعلام داشتند و سازمانهای حقوق بشری اروپا نیز اذعان داشتند که افزایش قاچاق زنان و روسپیگری به گسترش فساد اخلاقی در اروپا انجامیده است.

با این حال بسیاری از کشورهای اروپایی با اینکه قوانین آنها در خصوص روابط جنسی سخت گیری چندانی ندارد ،اما این کشور ها تصمیم دارند با پدیده قاچاق زنان و روسپیگری مقابله کنند.

تایلند از دو سال قبل تا کنون روسپیگری را قانونی کرده است.

 

 

 

 

من ثروتمندترین زن آسیا هستم

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز

سه شنبه 17 مهر 1386-9 اکتبر 2007

یانگ هویان26 ساله که دختر یک پیمانکار چینی است با 16 میلیارد دلار،ثروتمندترین زن آسیا شناخته شد. 

به گزارش روز سه شنبه گروه حوادث ایسکانیوز:یانگ یکی از سه دخترگووکیانگ از بنیانگذاران شرکت ساختمان سازیکانتری گاردن هولدینگزاست.این زن 2005 میلادی پنج سهام پدرش را در گوانگدونگ(جنوب چین)خرید و ورود به بورسهنگ کنگاو و چهار شریکش را میلیاردر کرد.

هی وینگ مائویک پیمانکار دیگر چینی با سرمایه ای معادل هفت میلیارد و 300 میلیون دلار در رتبه دوم ثروتمندان چین قرار دارد.

همچنینگوگوانچانگرییس شرکت ساخت صنایع دستی،سومین ثروتمند چین است.سال گذشته میلادی فقط 15 نفر از 40 ثروتمند آسیا میلیاردر بودند که امسال این رقم به چهل نفر افزایش یافته است.آنان در مجموع ثروتی برابر با 120 میلیارد دلار دارند که سال گذشته این رقم 38میلیارد بود.

یانگ یکی از 10 پیمانکار ساختمانی است که در فهرست 40 نفره ثروتمندترین ها جا گرفته است.گزارش ایسکانیوز می افراید، همین مساله از تقاضای فزاینده مردم چین برای سرمایه‌گذاری در مسکن حکایت دارد.

 

 

 

 

 

بازداشت زن 18 ساله به جرم شوهرکشی

تهران-خبرگزاری ایسکانیوز

سه شنبه 17 مهر 1386-9 اکتبر 2007

پرونده زنی که به اتهام کشتن شوهرش بازداشت شده است، امروز به دنبال صدور قرار مجرمیت به دادگاه استان کیفری تهران فرستاده شد. 

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز:زنگ تلفن بازپرس کشیک جنایی پایتخت، شامگاه 15 اردیبهشت 1386 به صدا درآمد و خبر رسید احمد 23 ساله به خاطر مصرف قرص برنج در بیمارستان لقمان تهران تسلیم مرگ شد.

این مقام قضایی و افسران دایره 10 اداره آگاهی مرکز دقایقی بعد به بیمارستان مورد نظر رفتند و با دیدن جنازه احمد رسیدگی به ماجرا را در دستور کار خود قرار دادند.

مائده 18 ساله، همسر احمد در بازجویی ها ادعای عجیبی مطرح کرد:یاسرپسر عموی شوهرم فیلمی از رابطه شیطانی زن و مردی را به احمد نشان داد. یاسر مدعی بود زن بدکاره این فیلم، من هستم و شوهرم که غیرتی شده بود با قرص برنج به زندگی اش پایان داد.

با توجه به ضد و نقیض گویی های این زن، پلیس او را به عنوان متهم اصلی پرونده بازداشت کرد.

مائده که ابتدا منکر جنایت بود وقتی با مدرک های دادگاه پسند رو به رو شد لب به اعتراف گشود: از 11 سالگی به عقد احمد درآمدم و هرگز از زندگیم رضایت نداشتم. باور کنید اما قصد کشتن او را نداشتم. آن روز سیاه یاسر (پسر عموی شوهرم) با من تماس گرفت و گفت برای گرفتن قرص های بدن سازی پیش او بروم. در پارک سعدی قرار گذاشتیم و من پس از گرفتن قرص ها، یکی را به شوهرم دادم. نمی دانم آنها قرص برنج بود. قسم می خورد نمی خواستم احمد را بکشم.

زن جوان در ادامه تحقیق ها، پرده از رابطه پنهانی با پسری به نام علیرضا برداشت و دو متهم دیگر پرونده نیز دستگیر شدند. یاسر و علیرضا امروز در دادسرای جنایی تهران منکر هر گونه تحریکمائدهبرای کشتن شوهرش شدند.گزارش ایسکانیوزمی افزاید،امروزپروندهشوهرکش با صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرسروشنرییس شعبه سوم بازپرسی تهران به دادگاه کیفری استان فرستاده شد تا زمان محاکمه علنی اش تعیین شود.خانواده داغدار،حکم مرگ خواسته اند.

 

 

 

 

 

زنان افغان،پلیس شدند

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز

سه شنبه 17 مهر 1386-9 اکتبر 2007

 

زنان افغان در زمان حکومت طالبان از هر گونه کار اجتماعی محروم بودند،اما حالا آنان را در لباس پلیس می بینیم. 

به گزارش روز سه شنبه گروه حوادث ایسکانیوز:زنان افغان هنوز هراس دوران طالبان را در دل و بسیاری آنان از پیوستن به جمع پلیس واهمه دارند اما این شرایط به آرامی در حال تغییر است.

پیوستن زنان به نیروهای پلیس یکی از همین تغییرهاست؛زنان افغان آموزش های مختلف نظامی و انتظامی از جمله تیراندازی،درگیری،گشت،بازجویی و متوقف کردن حمله انتحاری را فرا می گیرند.

هم اکنون زنانی در زندان های افغانستان به سر می برند که مشکل های خود را نمی توانند با مردان در میان بگذارند،از این رو حضور بانوی پلیس در کنارشان ضروری است.گزارش ایسکانیوز می افزاید،همچنین فشار اجتماعی در افغانستان باعث شده زنان، حضور خود را در جامعه به عنوان پلیس، پنهان کنند.با این همه علاقه مندی آنان به کارهای انتظامی و نظامی انکار ناشدنی است.

 

 

 

 

 

رواج عروس کشي در هند

اعتماد

سه شنبه 17 مهر 1386-9 اکتبر 2007

گروه ترجمه، آزاده بهرامجي؛ او تنها پس از فرار از منزل از دست کتک هايي که مي خورد راحت شد. دوي چهار سال زندگي مشترک خود با همسرش را با حقارت و کتک خوردن طي کرده بود زيرا نتوانسته بود جهيزيه زياد و طلا و جواهر کافي براي همسرش تهيه کند. دوي که زن يک مغازه دار معمولي است در حالي که دست هايش مي لرزيد و اشک از روي گونه هايش روان بود گفت؛ مادرشوهر و خواهرشوهرم هر روز من را کتک مي زنند. آنها موهايم را در دستان شان مي گيرند و من را روي زمين مي کشند. پدرشوهرم دست هايم را از پشت مي گيرد و آنها با هر چه دست شان باشد به جان من مي افتند.

در ماه ژانويه طاقت دوي ديگر به سر آمد و به سوي منزل والدينش روان شد. دوي 27 ساله يکي ديگر از آسيب ديدگان خشونت و آزار و اذيت زنان در هند است.

البته او بايد خدا را شکر کند زيرا هنوز دستانش سالم هستند و نام او در زمره هزاران زني که شوهرانشان آنها را سوزانده، به برق وصل کرده، مسموم کرده و از پنجره هل داده اند به حساب نمي آيد. اين زن خيلي بايد براي زنده بودنش خدا را شکر کند زيرا هيچ يک از کتک هايي که خورده او را به کام مرگ نکشانده است. اين زنان تنها به اين دليل به کام مرگ کشيده مي شوند که خانواده شوهرشان از جهيزيه يي که آورده اند راضي نيستند.طبق آمار سال 2005 که کاملاً مستند و قابل اعتماد هستند هر 77 دقيقه يک زن به خاطر نداشتن جهيزيه مورد قبول به قتل مي رسد.

رقم جنايت هاي صورت گرفته طبق آمار شوراي جرم و جنايت در اين سال 6787 فقره بوده است. اما متخصصان بر اين باورند که رقم واقعي بسيار بيشتر از اين حرف ها است زيرا در خيلي از موارد قتل هاي صورت گرفته گزارش نمي شوند. حتي در موارد بسياري که معلوم مي شود زن ها به خاطر نداشتن جهيزيه کافي به قتل رسيده اند قاتل بدون مجازات آزاد مي شود و بدون هيچ مشکلي به زندگي خود ادامه مي دهد.در ماه جولاي يکي از وزراي دولت به نام آرجون سين به اتهام درخواست يک مرسدس بنز و خانه يي مجلل از عروس نوه اش توسط پليس دستگير شد.

اين خانواده در شرايطي اين درخواست را به زبان آوردند که عروس شان 150 هزار دلار براي برگزاري مراسم ازدواج پول هزينه کرده بود.سال گذشته مانوج پرابهاکر قهرمان کريکت هم پس از شکايت زنش به دادگاه فراخوانده شد. اين زن مدعي شده بود که همسرش ميزان پول نقد، جواهرات و خودروي جهيزيه عروس را کافي ندانسته و به همين دليل مرتب او را کتک زده و تحقير مي کند.

رانجانا کوماري رئيس مرکز تحقيقات اجتماعي در دهلي نو که به بررسي امور زنان مي پردازد، گفت؛ رشد اقتصادي هندي ها باعث افزايش ميزان جهيزيه ها شده است. اين سنت توسط افراد پولدار و مشهور پايه گذاري شده است. به نظر اين افراد جهيزيه کامل، خريد يک مرسدس بنز و يک آپارتمان و داشتن پول نقد کافي در بانک براي آقاي داماد است. اين سنت متاسفانه در ميان اقشار متوسط و کم درآمد نيز نفوذ کرده است.محققان بيان داشتند هزينه هاي زياد برگزاري مراسم ازدواج و تقاضاي مردها براي آوردن جهيزيه کامل از عروسان شان باعث شده که سقط فرزندان دختر در بين هندي ها به شدت افزايش پيدا کند. اين امر باعث شده که دولت اعلام جنسيت کودک را قبل از تولد ممنوع اعلام کند. البته اين تمهيد دولت چندان کارآمد نبوده و با وجود افزايش تعداد مردان به زنان هنوز هم مردم اقدام به سقط فرزندان دختر خود مي کنند.به نظر منتقدين، دادن جهيزيه سخاوتمندانه بهايي است که خانواده دختر بايد بپردازند تا دخترشان با خوش رويي شوهر و خانواده شوهرش در زندگي روبه رو شود. در هند هنوز والدين، همسر آينده فرزندان شان را تعيين مي کنند و فرزندان هيچ حقي در انتخاب همسر آينده خود ندارند.

 

کوماري بيان داشت؛ يافتن همسر توسط پسرها اين روزها به نوعي مزايده تبديل شده است به اين معني که خانواده پسر، دختري را که بتواند جهيزيه بيشتري بياورد براي وصلت انتخاب مي کنند.چون انتخاب همسر توسط والدين دختر و پسر صورت مي گيرد آنها خود را در تمام مراحل زندگي محق به دخالت مي دانند. فقط کافي است در هندوستان جهيزيه دختري مورد قبول خانواده همسرش نباشد در اين صورت تمام اعضاي خانواده داماد حق زجر دادن و کتک زدن عروس را دارند زيرا آنها عروس را به چشم يک کالا نگاه کرده و خود را صاحب تام او مي دانند.شايد دانستن اين مطلب که زندان تيهار در دهلي نو اقامتگاه صدها مادرشوهري است که به جرم قتل و آزار عروسان خود زنداني شده اند شما را متعجب کند. اين زن ها بدان جهت که عروس هايشان جهيزيه کافي نداشته اند آنچنان آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده اند که دختران بيچاره زير مشت و لگد آنها جان باخته اند.در سال 2003 دادگاه هاي دهلي اعلام کردند که 28 درصد جنايت هاي صورت گرفته در اين کشور در اثر نداشتن جهيزيه کافي صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

پرداخت وام طلاق در ژاپن

اعتماد

سه شنبه 17 مهر 1386-9 اکتبر 2007 

گروه ترجمه؛ اولين مرکز پرداخت وام براي تسهيل طلاق در ژاپن گشايش يافت. اين وام که عنوان دوباره دارد مبلغ مورد نياز براي دادگاه، وکيل، هزينه هاي قانوني و غرامت هاي لازم را دربر مي گيرد تا افرادي که به لحاظ عاطفي و خانوادگي آسيب ديده اند فشار اقتصادي مضاعفي را تجربه کنند. دوباره اشاره به زندگي مجدد و شروع دوباره زندگي توسط اين افراد پس از طلاق دارد. تعداد رو به افزايشي از مردم ژاپن مدتي پس از ازدواج طلاق مي گيرند و اين دسته از افراد معمولاً براي جدا شدن از همسران شان هزينه هاي سنگيني را بايد بر دوش بگيرند.پوشيمو اوکي، سخنگوي بانک اوگاکي کيوريتو که اين وام را پرداخت مي کند مي گويد؛اين به اين معني نيست که ما با طلاق موافقيم. ما تنها مي خواهيم افراد هنگامي که چاره يي ندارند جز طلاق، ضربه مضاعف اقتصادي را تحمل نکنند. در حالي که نرخ طلاق در ژاپن نسبت به ايالات متحده و اروپا کماکان پايين تر است، اما ظرف سال هاي اخير اين نرخ رشد چشمگيري داشته است. در سال 2006، به ازاي هر هزار نفر، دو طلاق اتفاق مي افتاد در حالي که اين نرخ در سال 1996 ، 7/1 طلاق بوده است.نرخ طلاق در ايالات متحده در سال 2005 ، 6/3 طلاق به ازاي هزار نفر بوده است. اين آمار در همان سال در روسيه 5/5 و در انگلستان 8/2 طلاق بوده است.در ژاپن هر يک از طرفين طلاق که بابت طلاق مقصر شناخته شوند بايد غرامت بپردازند. به عنوان مثال فردي که همسرش در اثر خيانت وي بخواهد از او جدا شود بايد غرامتي معادل 4 ميليون ين به طرف ديگر بپردازد.

اغلب افراد به واسطه اين غرامت ها سخت زير بار قرض مي روند يا ناچار مي شوند وام هايي با بهره بالا بگيرند. اما با وام هاي جديد، مبلغي بالغ بر 5 ميليون ين با بهره پايين به طرفين پرداخته مي شود.

 

 

 

 

 

متوسط حقوق زنان اسپانيايي حدود شش هزار يورو كمتر از مردان است

خبرگزاري جمهوري اسلامي

دوشنبه 16 مهر 1386-8 اکتبر 2007

حقوق سالانه زنان اسپانيايي بطور متوسط پنج هزار و ۸۱۷يورو كمتر از مردان اين كشور است.

روزنامه‌ال پاييس چاپ مادريد امروز دوشنبه گزارش داد: اختلاف حقوق سالانه زنان و مردان اسپانيايي افزايش پيدا كرده است.

گزارش امروز دوشنبه ايرنا از مادريد به نقل از ال‌پاييس حاكيست:

اختلاف حقوق سالانه زنان و مردان اسپانيايي در سال گذشته پنج هزار و ۵۲۱ یورو بوده است.

اين روزنامه نوشت: در سال گذشته به صورت ميانگين مردان اسپانيايي 19 در حالي كه حقوق متوسط زنان اين كشور ۱۳ هزار و 314 یورو درآمد داشتند. هزار و 497 يورو بوده است

بنابر اين گزارش در سال جاري حقوق سالانه زنان و مردان به صورت يكسان ۵/۴درصد افزايش داشته است.

در سال گذشته ميلادي، شمار حقوق بگيران اسپانيايي ۳/۹درصد افزايش داشته است.

بنابراين گزارش، در بين مردان اين افزايش بالغ بر ۲۸۹هزار نفر و در بين زنان ۴۲۱هزار نفر بوده است.

با اين حال مردان در جمع ۵۷/۶درصد و زنان ۴۲/۴درصد حقوق بگيران اسپانياآنها را تشكيل مي‌دهند.

اين شرايط در ميان افراد بازنشسته نيز حاكم است، بطوري كه هر زن بازنشسته اسپانيايي بطور متوسط هشت هزار و ۱۶۴يورو و هر مرد بازنشسته اسپانيايي ۱۲هزار و ۲۷۴يورو حقوق در سال دريافت مي‌كند.

اداره ماليات اسپانيا در توجيه اين امر اعلام كرده است كه حقوق بازنشستگي بيشتر زنان به خاطر بيوه بودن آنهاست در حالي كه مردان فقط حقوق بازنشستگي خود را دريافت مي‌كنند.

 

 

 

 

نقض رأی دادگاه 5 فعال زن

  آفتاب

دوشنبه 16 مهر 1386-8 اکتبر 2007

دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب رأی دادگاه بدوی را در خصوص اتهامات 5 تن از فعالان جنبش زنان به دلیل نقص تحقیقات نقض کرد.

به گزارش خبرنگار آفتاب 5 تن از فعالان زن به نام‌های شهلا انتصاری، پروین اردلان، فریبا داوودی مهاجر، نوشین احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی که در دادگاه بدوی شعبه 6 دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به عنوان برگزارکننده تجمع 22 خرداد در میدان هفت‌تیر تهران محکوم شده بودند چندی پیش درخواست تجدیدنظر کردند.

براساس این گزارش دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب رأی دادگاه بدوی را به دلیل نقض تحقیقات نقض کرده است.

به این ترتیب این پرونده مجددا به شعبه 30 ارجاع می‌شود تا پس از انجام تحقیقات کافی رأی مجدد صادر شود.

 از میان این 5 تن فریبا داوودی مهاجر در خارج از کشور به سر می‌برد.

 

 

 

 

 

عربستان براي اولين بار اقدام به برپايي يك سيرك زنانه مي‌كند

خبرگزاري جمهوري اسلامي

یکشنبه 15 مهر 1386-7 اکتبر 2007

روزنامه "الرياض" عربستان روز يكشنبه به نقل از شهرداري منطقه "رياض" نوشت : همزمان با آغاز تعطيلات عيد سعيد فطر ، يك سيرك ويژه زنان در رياض پايتخت اين كشور برپا مي‌شود.

بر اساس گزارش شهرداري منطقه رياض تمامي امور مربوط به اجراي اين سيرك به عهده بانوان اين كشور خواهد بود.

به‌نوشته روزنامه‌الرياض اين سيرك روزانه در سه نوبت به اجراي برنامه‌هاي متنوعي خواهد پرداخت. انتظار مي‌رود باتوجه به‌نبود امكانات فرهنگي و تفريحي مناسب در اين كشور اين سيرك با استقبال شديد زنان اين كشور روبرو شود.

سال هفتاد و چهار نيز براي اولين بار به زنان اين كشور اجازه داده شد تا اقدام به اجراي يك نمايشنامه زنانه در رياض كنند كه اين نمايشنامه برغم برخي مخالفت‌ها و تهديدات با استقبال خوب زنان اين كشور روبرو شد

دولت عربستان سعودي از دهه هشتاد ميلادي نمايش فيلم‌هاي سينمايي را در اين كشور به دليل مخالفت با افكار وهابيت ممنوع اعلام كرد و در زمان حاضر هيچ سالن سينمايي در اين كشور وجود ندارد.

منابع غير رسمي در عربستان سعودي روز شنبه را عيد سعيد فطر در اين كشور اعلام كرده‌اند.

 

 

 

 

 

 

نمايندگان زن مجلس عراق خشونت بر ضد زنان را محكوم كردند

خبرگزاري جمهوري اسلامي

دوشنبه 16 مهر 1386-8 اکتبر 2007

نمايندگان زن مجلس نمايندگان عراق، دولت و دستگاههاي امنيتي در استان بصره را به جلوگيري از كشتار زنان و خشونت بر ضد آنان در اين استان فراخواندند.

پايگاه اينترنتي روزنامه فرامنطقه‌اي "الشرق‌الاوسط" روز دوشنبه نوشت:

يكي از نمايندگان زن عراق از ائتلاف " عراق يكپارچه" گفت گروههاي مسلح و جنايتكار در طول يك ماه گذشته 15 نفر را به قتل رساندند.

به گفته اين نماينده عراقي در دو ماه گذشته از مجموع دویست و هشتاد و هفت مورد جنايتي كه در بصره رخ داد، ‪21 مورد آن عليه زنان بود.

الشرق الاوسط افزود: نمايندگان زن مجلس عراق با محكوم كردن جنايت و خشونت در حق زنان در استان بصره فرمانده عمليات امنيتي در بصره و پليس اين شهر را به جلوگيري از ادامه اين عمليات فرخواندند.