زنان:سه شنبه 25 بهمن 1384-14 فوریه 2006

 

آخرين شاخص‌هاي آماري حوزه زنان اعلام شد

كاهش‌٥/٤درصدي نرخ اشتغال در سه دهه گذشته

زير‌٢٥سال بودن‌٥٥ درصد زنان كشور

رشد ‌١٧٤ درصدي ورود زنان به زندان در سال‌٨٠ 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس: اجتماعي - زنان

دوشنبه 24 بهمن 1384-13 فوریه 2006

مدير مركز آمار و اطلاعات زنان شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در نشستي آخرين گزارش مستند ارزيابي تغييرات شاخص‌هاي آماري وضعيت زنان در جمهوري اسلامي ايران را طي سه دهه گذشته (از سال 55 تا 84) را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ناهيد رام‌پناهي در اين نشست اهميت اطلاعات آماري در تحليل وضعيت موجود هر جامعه و نيز برنامه‌ريزي و سياستگذاري براي نيل به وضعيت مطلوب آن جامعه را امري مسلم و بديهي دانست و گفت: تغييرات رشد شاخص‌هاي آماري زنان در ابعاد مختلف فرهنگي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، سياسي و اقتصادي از مولفه‌هاي مسلم پيشرفت و توسعه جوامع در كشورهاي مختلف محسوب مي‌شود.

وي با اشاره به اجراي سرشماري در سال آينده، آخرين سرشماري آماري كشور را قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و مربوط به سال 55 دانست و بيان كرد: بنابراين بر اساس امكان دسترسي به اطلاعات مربوطه، منظور از تغييرات در طول مدت زمان سه دهه، يعني وضعيت آن شاخص در سال‌هاي اخير در مقايسه با سال55 و در طول يك دهه يعني در مقايسه با سال 1375 است و از آنجا كه در بسياري از موارد نظير اشتغال، بيكاري و غيره از ارائه اطلاعات قطعي مربوط به سرشماري كل جمعيت حدود 10 سال مي‌گذرد از طرح‌هاي نمونه‌گيري آماري مركز ايران يا برآوردهاي آماري اين مركز استفاده شده است.

مدير مركز آمار و اطلاعات زنان در ادامه جمعيت زنان در سال 82 را حدود 33 ميليون نفر اعلام و اظهار كرد: نرخ رشد جمعيت زنان طي دهه گذشته برابر 56/1 و نسبت به سه دهه گذشته برابر با 63/2 بوده است، اين در حاليست كه درصد جمعيت زنان نسبت به جمعيت كل كشور در سال82، 1/49 درصد برآورد شده است.

به گفته وي هرم سني جمعيت در سال 83 نشان مي‌دهد كه 53/28 درصد جمعيت زنان، كمتر از 15 سال و 96/54 درصد كمتر از 25 سال دارند، بدين معني كه درصد قابل توجهي از جمعيت زنان به سمت سنين جوان‌تر تمايل دارد.

به گزارش ايسنا، رام‌پناهي نسبت جنسي در سال 82 را برابر با 4/103 اعلام و بيان كرد: اين بدين معني است كه به ازاي هر 4/103 مرد 100 زن وجود داشته، اين در حاليست كه تغييرات نسبت جنسي، نسبت به سه دهه گذشته به ميزان 7/2 كاهش داشته، يا به عبارت ديگر در سه دهه گذشته نسبت تعداد زنان به مردان داراي فاصله بيشتري بوده است.

وي اميد به زندگي زنان در بدو تولد در سال 84 را 07/74 سال و اميد به زندگي مردان را 36/69 سال اعلام و اظهار كرد: تغييرات اين شاخص براي زنان نسبت به سال 75، 47/4 سال و نسبت به سه دهه گذشته 84/17 سال افزايش داشته است.

مدير مركز آمار و اطلاعات زنان همچنين ادامه داد: ميانگين سن در اولين ازدواج در سال 80، 4/23 سال براي زنان و 1/26 سال براي مردان برآورد شده است و تغييرات اين شاخص در مورد زنان نسبت به سال 75 يكسال و نسبت به سه دهه گذشته 7/3 سال افزايش داشته است؛ اين در حاليست كه نسبت طلاق به ازدواج در سال 83، 8/10 درصد گزارش شده است و تغييرات اين شاخص نسبت به سال 75، 9/2 درصد افزايش داشته است.

به گزارش ايسنا، رام پناهي ميزان باروري كل (ميانگين تعداد فرزنداني كه يك زن در سنين باروري به دنيا مي‌آورد) در سال 83 را 83/2 فرزند برآورد و بيان كرد: اين ميزان نسبت به دهه گذشته 3/1 و نسبت به سه دهه گذشته 47/3 كاهش داشته كه اين مسأله حاكي از كنترل جمعيت در كشور طي سالهاي گذشته بوده است.

به گفته مدير مركز آمار و اطلاعات زنان درصد تجرد قطعي زنان در سال83، 1/2 درصد و درصد تجرد قطعي مردان يك درصد گزارش شده است كه تغييرات اين شاخص نسبت به سه دهه گذشته براي زنان 3/1 درصد افزايش و براي مردان 2/0 درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، رام پناهي توزيع نسبي زنان شاغل (10 ساله و بيشتر) نسبت به كل جمعيت شاغلين در سال 83 را 3/13 درصد برآورد و اين رقم را نسبت به سال 75 داراي 2/1 درصد افزايش و نسبت به سه دهه گذشته 5/0 درصد كاهش دانست و ادامه داد: نرخ اشتغال زنان يعني توزيع نسبي زنان شاغل 10 ساله و بيشتر نسبت به كل جمعيت زنان فعال در سال 83، 14/82 درصد گزارش شده كه اين رقم نسبت به سال 75، 46/1 درصد و نسبت به سه دهه گذشته 46/4 درصد كاهش داشته است.

به گفته وي درصد جمعيت فعال زنان نسبت به كل جمعيت زنان در سال 83، 34/11 درصد برآورد شده است كه در اين جمعيت زنان خانه‌دار با 08/61 درصد و دانش‌آموزان و دانشجويان با 34/23درصد در نظر گرفته نشده‌اند.

مدير مركز آمار و اطلاعات زنان تعداد كاركنان زن مشمول و غيرمشمول استخدام كشوري در سال 82 را 712 هزار و 220 نفر دانست و خاطرنشان كرد: اين رقم نسبت به سال 76، 5/103 درصد افزايش داشته است، همچنين توزيع نسبي كاركنان زن مشمول و غيرمشمول قانون استخدام كشوري به كل كاركنان كشور در سال82، 16/31 درصد برآورد شده كه اين رقم نيز نسبت به سال76، 2 درصد افزايش داشته است.

وي توزيع نسبي زنان بيكار جوياي كار 10 ساله و بيشتر نسبت به كل جمعيت بيكار در سال83 را 1/25 درصد اعلام و تصريح كرد: اين رقم نسبت به سال 75، 4/6 درصد افزايش و نسبت به سه دهه گذشته 1/1 درصد كاهش داشته است، از سوي ديگرنرخ بيكاري زنان يعني توزيع نسبي زنان بيكار جوياي كار 10 سال و بيشتر نسبت به كل جمعيت زنان فعال در سال 83، 81/17 درصد برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سال 75، 41/4 درصد و نسبت به سه دهه گذشته 41/1 درصد افزايش داشته است.

به گزارش ايسنا، به گفته وي توزيع نسبي زنان سرپرست خانوار به كل سرپرستان خانوار كشور در سال83، 4/9 درصد برآورد شده كه اين شاخص نسبت به سال 75 يك درصد و نسبت به سه دهه گذشته 2/2 درصد افزايش داشته، اين در حاليست كه توزيع نسبي زنان سرپرست خانوار نسبت به جمعيت زنان بالاي 15 سال در سال83، 4/6 درصد برآورد شده كه اين رقم نسبت به سه دهه گذشته 1/1 درصد افزايش داشته است.

رام‌پناهي همچنين اظهار كرد: توزيع نسبي زنان باسواد نسبت به كل باسوادان كشور در سال83، 5/46 درصد برآورد شده كه اين رقم طي سه دهه گذشته 2/10 درصد افزايش داشته است، از سوي ديگر توزيع نسبي زنان باسواد نسبت به جمعيت زنان بالاي 6 سال در سال83، 16/80 درصد برآورد شده كه اين رقم نيز نسبت به سه دهه گذشته 68/44 درصد افزايش داشته است.

رام پناهي ادامه داد: توزيع نسبي دانش‌آموزان دختر نسبت به كل دانش‌آموزان در سال تحصيلي 84 ـ83، 4/48 درصد با 6/10 درصد افزايش نسبت به سه دهه گذشته بوده، اين در حاليست كه تعداد دختران دانش‌آموز در در اين سال تحصيلي 7 ميليون و 599 هزار و688 نفر گزارش شده است، همچنين توزيع نسبي دانش‌آموزان دختر نسبت به جمعيت زنان بين 6 تا 20 ساله دراين سال تحصيلي، 34/67 درصد برآورد شده كه نسبت به سال تحصيلي 76ـ75 ، 05/5 درصد كاهش و نسبت به سه دهه گذشته 24/24 درصد افزايش داشته است.

مدير مركز آمار و اطلاعات زنان تعداد كاركنان زن آموزش و پرورش در سال تحصيلي 84 ـ 83 را 527 هزار و433 نفر اعلام و بيان كرد: اين رقم نسبت به سه دهه گذشته 3/397 درصد افزايش داشته است، از سوي ديگرتوزيع نسبي كاركنان زن آموزش و پرورش نسبت به كل كاركنان آموزش و پرورش در سال تحصيلي 84ـ83 ، 4/50 درصد برآورد شده كه نسبت به سه دهه گذشته 3 درصد افزايش داشته است.

به گفته وي همچنين تعداد آموزش‌ياران زن نهضت سوادآموزي در سال 82، 31 هزار و 593 نفر گزارش شده كه نسبت به دو دهه گذشته 31/29 درصد افزايش داشته، از سوي ديگر توزيع نسبي آموزشياران زن نهضت سوادآموزي نسبت به كل آموزشياران در سال 82، 71/82 درصد برآورد شده كه نسبت به دو دهه گذشته 86/17 درصد افزايش داشته است.

وي اظهار كرد: تعداد سوادآموزان زن در سال82، 720 هزار و 250 نفر بوده كه اين رقم نسبت به سال75، 7/20 درصد كاهش و نسبت به سال65، 6/0 درصد كاهش داشته است كه اين امر نشان‌دهنده كنترل بي‌سوادي زنان در كشور است.

رام‌پناهي توزيع نسبي سوادآموزان زن نسبت به كل سوادآموزان در سال 82 را 06/84 درصد اعلام و اذعان كرد: اين رقم نسبت به دو دهه گذشته 22/17 درصد افزايش داشته است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، مدير مركز آمار و اطلاعات زنان تعداد پذيرفته‌شدگان زن در مراكز آموزش عالي كشور اعم از دولتي و آزاد در سال تحصيلي83ـ82 را 272 هزار و 503 نفر اعلام و بيان كرد: اين رقم نسبت به سال 76ـ75، 3/204 درصد و نسبت به سه دهه گذشته 5/1990 درصد افزايش داشته است، همچنين توزيع نسبي پذيرفته‌شدگان زن در مراكز آموزش عالي كشور اعم از دولتي و آزاد نسبت به كل پذيرفته‌شدگان در سال تحصيلي 83ـ82 ، 5/52 درصد بوده كه نسبت به سه دهه گذشته 4/13 درصد افزايش داشته است.

تعداد دانشجويان زن در مراكز آموزش عالي كشور اعم از دولتي و آزاد در سال تحصيلي 83ـ82 را 975 هزار و10 نفر برآورد و اظهار كرد: توزيع نسبي دانشجويان زن مراكز آموزش عالي كشور اعم از دولتي و آزاد نسبت به كل دانشجويان در سال تحصيلي 83ـ82، 5/51 درصد برآورد شده كه اين رقم نسبت به سه دهه گذشته 7/21 درصد افزايش داشته است، از سوي ديگرتعداد دانش‌آموختگان زن مراكز آموزش عالي كشور اعم از دولتي و آزاد در سال تحصيلي 82ـ81، را 129هزار و 625 نفر گزارش شده، همچنين توزيع نسبي دانش‌آموختگان زن در مراكز آموزش عالي اعم از دولتي و آزاد نسبت به كل دانش‌آموختگان در سال تحصيلي 82ــ81 ، 5/46 درصد برآورد شده است.

به گزارش ايسنا، وي بيان كرد: تعداد كادر آموزشي زن در مراكز عالي كشور اعم از دولتي و آزاد در سال تحصيلي 83ـ82، 17 هزار و 934 نفر گزارش شده و از سوي ديگر توزيع نسبي كادر آموزشي زن در مراكز آموزشي عالي اعم از دولتي و آزاد نسبت به كل كادر آموزشي در سال تحصيلي 83ـ82، 5/17 درصد گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سه دهه گذشته 75/2 درصد افزايش داشته است.

مدير مركز آمار و اطلاعات زنان پيرامون مشاركت سياسي زنان اظهار كرد: تعداد زنان داوطلب براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم 828 نفر بوده است كه اين رقم نسبت به داوطلبين زن دوره اول مجلس شوراي اسلامي بيش از 12 برابر شده است، همچنين توزيع نسبي داوطلبين زن مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم نسبت به كل داوطلبين دوره هفتم 13/10 درصد بوده است كه اين رقم نسبت به دوره اول 34/8 درصد رشد داشته است.

وي تعداد نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم را 12 نفر اعلام و بيان كرد: اين رقم نسبت به نمايندگان زن دوره اول مجلس شوراي اسلامي 200 درصد رشد داشته، اين در حاليست كه توزيع نسبي نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم نسبت به كل نمايندگان مجلس 25/4 درصد بوده كه اين رقم نسبت به دوره اول داراي 21/0 درصد بوده است.

رام پناهي تعداد زنان داوطلب براي عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در دوره دوم را58 هزار و 672 نفر دانست و ادامه داد: توزيع نسبي زنان داوطلب شوراهاي اسلامي شهر و روستا در دوره دوم نسبت به كل داوطلبين اين دوره 68/2 درصد بوده است كه اين رقم نسبت به دوره اول 52/0 درصد رشد داشته است، از سوي ديگرتعداد زنان عضو شوراهاي اسلامي شهر و روستا در دوره دوم 2هزار و 336 نفر بوده كه نسبت به دوره اول شوراهاي اسلامي شهر و روستا 70 درصد رشد داشته است.

وي افزود: توزيع نسبي منتخبين زن شوراهاي اسلامي شهر و روستا در دوره دوم نسبت به كل منتخبين 5/1 درصد، تعداد زنان شاغل در پست‌هاي مديريت و سرپرستي دستگاههاي دولتي در سال80، 5هزار و 60 نفر و توزيع نسبي زنان شاغل در پست‌هاي مديريت و سرپرستي دستگاهها نسبت به كل مديران در سال80، 93/6 درصد بوده است.

مدير مركز آمار و اطلاعات زنان تعداد سازمان‌هاي غيردولتي زنان تا سال84 را 470 تشكل دانست و ادامه داد: تعداد كتابهاي منتشر شده توسط زنان نويسنده و اهل قلم ايران در سال79، 5 هزار و 613 نسخه، تعداد زنان اهل قلم و صاحب اثر در سال 2هزار و 811 نفر، تعداد آثار زنان فيلمساز مطرح در جشنواره‌هاي بين‌المللي خارج از كشور 268 مورد، تعداد زنان ورزشكار تحت پوشش هيأت‌هاي ورزشي سازمان تربيت بدني كشور در سال 82، يك ميليون و 273 هزار و 6 نفر و تعداد مربيان و داوران ورزش بانوان كشور48 هزار و 955 نفر بوده است.

به گفته رام‌پناهي تعداد زنان بيمه شده زن در سال 82، 631 هزار نفر بوده كه نسبت به سال 75، 5/171 درصد افزايش داشته است؛ اين در حاليست كه توزيع نسبي زنان بيمه شده تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نسبت به كل بيمه‌شدگان در سال 82، 45/9 درصد بوده كه نسبت به سال 75 ، 25/2 درصد افزايش داشته است.

به گزارش ايسنا، وي پيرامون آسيبهاي اجتماعي زنان گفت: تعداد زنان دستگير شده جرايم مختلف در سال82، 3 هزار و 306 نفر گزارش شده كه اين رقم نسبت به سال 75، 3/62 درصد كاهش داشته، همچنين درصد زنان دستگير شده جرايم مختلف نسبت به كل دستگيرشدگان در سال 82، 4/6 درصد بوده كه نسبت به سال 75، 9/8 درصد كاهش داشته است.

رام‌پناهي در پايان تصريح كرد: تعداد ورودي زنان زنداني جرايم مختلف در سال 80، 29 هزار و 448 نفر گزارش شده كه اين رقم نيز نسبت به سال 75، 5/174 درصد افزايش داشته است.

 

7 برابر شدن شمار سازمانهاي غيردولتي زنان

فعاليتهاي «فرهنگي ــ‌ اجتماعي»، «خيريه‌اي» و«تخصصي ــ‌ صنفي» بيشترين موضوع فعاليت زنان در سازمانهاي غيردولتي   

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس: اجتماعي - زنان

دوشنبه 24 بهمن 1384-13 فوریه 2006

نتايج تحقيقات و بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد بيشترين نرخ رشد فعاليت در ميان سازمان‌هاي غيردولتي زنان طي سال‌هاي 76 تا 10 ماه اول سال 83 مربوط به فعاليتهاي«فرهنگي ـ اجتماعي» با 775 درصد رشد بوده است.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آخرين گزارش تحول وضعيت زنان طي سال‌هاي 76 تا 83 نشان مي‌دهد كه نرخ رشد تعداد سازمان‌هاي غيردولتي زنان طي اين سالها برابر با 41/616 درصد بوده، به عبارتي تعداد اين سازمان‌ها در اين دوره زماني بيش از 7 برابر شده است.

همچنين توزيع سازمان‌هاي غيردولتي زنان به تفكيك گرايش آنها نشان مي‌دهد كه پس از سازمان‌هاي غيردولتي با موضوع «فرهنگي ـ‌ اجتماعي» سازمان‌هاي غيردولتي «خيريه‌اي» و پس از آن سازمان‌هاي «تخصصي ـ‌ صنفي» داراي بيشترين فراواني بوده است.

از سوي ديگر نرخ رشد تعداد تعاوني‌هاي زنان طي سال‌هاي 76 تا 82 برابر با 3/187 درصد بوده است‏، به عبارت ديگر تعداد تعاوني‌هاي زنان در اين دوره بيش از 2 برابر شده است.

به گزارش ايسنا، در سال 76 با وجود 2هزار و 278 شركت تعاوني تنها 42/15 درصد اعضاي آن را زنان تشكيل مي‌دادند كه اين رقم در سال 78 به 66/28 درصد افزايش يافت، اما درصد اعضاء زن شركت‌هاي تعاوني در 7 ماه نخست سال گذشته در ميان 2 هزار و 881 شركت تعاوني به 31/17 درصد كاهش يافت كه اين امر نشان مي‌دهد كه نرخ رشد درصد زنان عضو شركت‌هاي تعاوني طي سال‌هاي 76 تا 82 برابر با 2/12 درصد بوده است.

 

مجلس عربستان اعطاي حق رانندگي به زنان را نپذيرفت   

خبرگزاری جمهوری اسلامی

دوشنبه 24 بهمن 1384-13 فوریه 2006

مجلس مشورتي عربستان پيشنهاد يكي از نمايندگان در مورداعطاي حق رانندگي به زنان اين كشور را نپذيرفت.

به گزارش روز دوشنبه منابع خبري ، مجلس عربستان كه يكشنبه شب به بررسي طرح بازنگري در قوانين راهنمايي و رانندگي كشور پايان داد، با بررسي اين پيشنهاد مخالفت كرد.

"صالح به عبدالله بن حميد" رييس مجلس اين كشور در اين مورد اظهار داشت: موضوع رانندگي زنان بر اساس فتواي مقامات مذهبي كشور ممنوع است و مجلس حق دخالت در اين مورد را ندارد.

مجلس عربستان ۱۵۰عضو انتصابي دارد كه تمامي آنها توسط پادشاه منصوب مي‌شوند. تصميمات اين مجلس جنبه مشورتي دارد اما چون با هماهنگي دولت كار مي‌كند مصوبات آن به تصويب هيات دولت مي‌رسد.

"محمد ال‌زلفه" يكي از نمايندگان مجلس چندي پيش موضوع لزوم اعطاي حق رانندگي به زنان را مطرح كرد كه با مخالفتهاي شديدي از سوي مقامات محافظه كار كشور روبرو شد.

آل زلفه معتقد است، چنانچه زنان حق رانندگي داشته باشند مجبور به استخدام مردان خارجي به عنوان راننده ‌نيستند و اين مسئله علاوه بر حل مشكلات اجتماعي به اقتصاد خانواده نيز كمك مي‌كند.

اين درخواست با واكنش منفي برخي مقامات محافظه‌كار دولتي از جمله "امير نايف" وزير كشور روبرو شد.

در عين حال دادن اجازه رانندگي به زنان عربستان از حمايت برخي شخصيتهاي سياسي اين كشور از جمله "سعود الفيصل" وزير امور خارجه برخوردار است.

رانندگي زنان در عربستان سعودي ممنوع است و با وجود برخي تلاشهاي انجام شده براي لغو اين ممنوعيت ، به دليل مخالفت مقامات روحاني اين كشور، اين تلاشها به نتيجه نرسيده است.

شماري از زنان اين كشور در سال ۱۹۹۰ميلادي با ناديده گرفتن اين ممنوعيت اقدام به رانندگي در سطح شهر رياض ، پايتخت ، كردند كه بلافاصله توسط پليس دستگير شدند.

حدود نيمي از جمعيت حدود ۱۶ميليوني عربستان را زنان تشكيل مي‌دهند.

 

حجاب زنان ايراني‌به‌معناي محدوديت نيست

صدا و سیمای جمهوری اسلامی

دوشنبه 24 بهمن 1384-13 فوریه 2006  

 تبليغات رسانه هاي غرب درباره وضع زنان در ايران پس از انقلا‌ب ,حقيقت ندارد و در واقع زنان ايراني از پس از انقلا‌ب حركتي آگاهانه را براي رسيدن به اهدافي والا و شگرف بدور از آزادي‌ها ظاهري آغاز كردند.

تبليغات رسانه هاي غرب درباره وضع زنان در ايران پس از انقلا‌ب ,حقيقت ندارد و در واقع زنان ايراني از پس از انقلا‌ب حركتي آگاهانه را براي رسيدن به اهدافي والا و شگرف بدور از آزادي‌ها ظاهري آغاز كردند.

روزنامه آلماني فرانكفورتر روندشاو با انتشار آمار زنان تحصيلكرده ايراني‌نوشت: حجاب در ايران نه تنها براي زنان محدوديت نيست بلكه اين امكان را در اختيار خيل عظيمي از آنها قرار داده تا بتوانند به راحتي به پيشرفت‌هاي علمي خود ادامه بدهند و اين در حاليست كه زنان ايران در زمان رژيم پهلوي از آزادي‌هاي ظاهري بيشتري نسبت به امروز برخوردار بودند اما درصد زيادي از آنها تحصيلا‌ت علمي نداشتند.

روزنامه روندشاو با رد ادعاي غرب درباره محروم بودن زنان ايراني ازحقوق خود نوشت: نيمي از شاغلا‌ن بخشهاي مختلف در ايران را زنان تشكيل مي‌دهند, همچنين 63 درصد از دانشجويان ايراني زن هستند كه به راحتي وارد بازار كار مي‌شوند.

 

"ژیل کارول" را آزاد کنید

زنان ایران

دوشنبه 24 بهمن 1384-13 فوریه 2006  

عفریت جنگ هر روز قربانی جدیدی می ستاند . این بار نیز زنی خبرنگار در چنگ خشم و خشونت جنگ گرفتار آمده است.

خانم " ژیل کارول" روزنامه نگار مستقل و جوان امریکایی که از اکتبر 2003 از سوی نشریه کریستانس سانس مونیتور برای تهیه خبر از کشور عراق، به آن دیار سفر کرده، و نیز برای رسانه های اردنی و ایتالیایی نیز خبر تهیه می کند، از تاریخ 7 ژانویه 2006 در چنگ ربایندگانش به مرگ تهدید می شود.

در دومین نوار ویدئویی که ربایندگان ژیل پخش کردند، تهدید به اعدام وی به طور جدی تری تکرار شده است.در این تصاویر کارول با چهره ای وحشت زده و گریان ، عاجزانه از همه کمک می خواهد.

ما جمعی از روزنامه نگاران ایرانی و بویژه زنان روزنامه نگار ایرانی، در حمایت از جان یک زن خبرنگار که هم صنف ما و همجنس ماست، از همه روزنامه نگاران جهان بویژه روزنامه نگاران جهان اسلام که صدایشان در عراق شنیده می شود، می خواهیم که با ما در دفاع از جان ژیل کارول همصدا شوند.

ما روزنامه نگاران ایرانی نفرت خود را از جنگ و حمایتمان را از قربانیان بی دفاع جنگ اعلام می کنیم و آزادی هر چه سریعتر این روزنامه نگار جوان را خواستاریم.