روشنك داريوش ما را وداع گفت

راديو آلمان - سه شنبه 13 آبان 1382–  4 نوامبر 2003

روشنك داريوش خاموش شد۰ وى شنبه شب دهم آبانماه در سن ۵۲ سالگى در پى تحمل مشقت هاى بسيار سال هاى در تبعيد و رنج از بيماريى كه گريبانش را گرفت، در آلمان از ميان ما رفت۰ روشنك داريوش يك كوشنده سياسى و اجتماعى و مترجم سرشناس در عرصه ادبى ايران و از اعضاى ديرين كانون نويسندگان ايران بود۰

روشنك داريوش دختر پرويز داريوش، كه خود از مترجمان سرشناس ايران بود، از ۱۷ سالگى در كشور آلمان به تحصيل و در رشته علوم سياسى تحصيلات دانشگاهى خود را به پايان رساند۰ وى در طول اقامتش در آلمان در زمان رژيم شاهنشاهى گذشته در جنبش دانشجويى كنفدراسيون عليه رژيم شاه فعال بود۰ روشنك پس از انقلاب به ايران بازگشت و در عرصه جنبش زنان به فعاليت خود ادامه داد۰ وى در دهه شصت در فضاى سركوب و اختناق شديد در جمهورى اسلامى به كار ترجمه از زبان آلمانى روى آورد۰ و تسلط وى به زبان آلمانى اين امر را برايش امكانپذير ساخت۰ ترجمه آثارى چون رمان «قرن ما» اثر گونتر گراس، «قطره اشكى در اقيانوس» و «يك زندگى سياسى» از آثار مانِس اشپربر و آثار ادبى ديگر از كارهاى اوست۰

روشنك داريوش از اعضاى كانون نويسندگان ايران بود و در احياى آن نقش فعالى داشت۰ كانون نويسندگان ايران در اطلاعيه خود به مناسبت مرگ وى، ياد روشنك داريوش را گرامى داشت و نوشت: روشنك داريوش در بدترين‌ سال‌هايی كه‌ بر كانون‌ نويسندگان‌ ايران‌ و اعضای آن‌ گذشت‌ از فعالان‌ پيگير «جمع‌ مشورتی‌» بود.

وى به هنگام دستگيرى همسرش، خليل رستمخانى كه در سال ۱۳۸۰ در كنفرانس برلين شركت كرده و نقش مترجم را داشت، در آلمان بود۰ بايد اشاره كرد كه خليل رستمخانى و تمامى شركت كنندگان در كنفرانس برلين پس از بازگشت به ايران توسط قوه قضاييه جمهورى اسلامى دستگير شدند۰ محكوميت رستمخانى به زندان طويل المدت و نيز اتهاماتى به خود روشنك داريوش توسط مقامات دادستانى در رابطه با كشف برخى اوراق سياسى و اجتماعى در خانه اش وى را مجبور ساخت در آلمان بماند۰ روشنك از آن پس تحت فشارهاى شديد قرار گرفت۰ با توجه به بيمارى كه متوجه او بود، همسرش توانست با استفاده از مرخصى زندان در واپسين لحظات زندگى نزد او در آلمان بسر برد۰

روشنك داريوش ما را وداع گفت

روشنك داريوش خاموش شد۰ وى شنبه شب دهم آبانماه در سن ۵۲ سالگى در پى تحمل مشقت هاى بسيار سال هاى در تبعيد و رنج از بيماريى كه گريبانش را گرفت، در آلمان از ميان ما رفت۰ روشنك داريوش يك كوشنده سياسى و اجتماعى و مترجم سرشناس در عرصه ادبى ايران و از اعضاى ديرين كانون نويسندگان ايران بود۰

روشنك داريوش دختر پرويز داريوش، كه خود از مترجمان سرشناس ايران بود، از ۱۷ سالگى در كشور آلمان به تحصيل و در رشته علوم سياسى تحصيلات دانشگاهى خود را به پايان رساند۰ وى در طول اقامتش در آلمان در زمان رژيم شاهنشاهى گذشته در جنبش دانشجويى كنفدراسيون عليه رژيم شاه فعال بود۰ روشنك پس از انقلاب به ايران بازگشت و در عرصه جنبش زنان به فعاليت خود ادامه داد۰ وى در دهه شصت در فضاى سركوب و اختناق شديد در جمهورى اسلامى به كار ترجمه از زبان آلمانى روى آورد۰ و تسلط وى به زبان آلمانى اين امر را برايش امكانپذير ساخت۰ ترجمه آثارى چون رمان «قرن ما» اثر گونتر گراس، «قطره اشكى در اقيانوس» و «يك زندگى سياسى» از آثار مانِس اشپربر و آثار ادبى ديگر از كارهاى اوست۰

روشنك داريوش از اعضاى كانون نويسندگان ايران بود و در احياى آن نقش فعالى داشت۰ كانون نويسندگان ايران در اطلاعيه خود به مناسبت مرگ وى، ياد روشنك داريوش را گرامى داشت و نوشت: روشنك داريوش در بدترين‌ سال‌هايی كه‌ بر كانون‌ نويسندگان‌ ايران‌ و اعضای آن‌ گذشت‌ از فعالان‌ پيگير «جمع‌ مشورتی‌» بود.

وى به هنگام دستگيرى همسرش، خليل رستمخانى كه در سال ۱۳۸۰ در كنفرانس برلين شركت كرده و نقش مترجم را داشت، در آلمان بود۰ بايد اشاره كرد كه خليل رستمخانى و تمامى شركت كنندگان در كنفرانس برلين پس از بازگشت به ايران توسط قوه قضاييه جمهورى اسلامى دستگير شدند۰ محكوميت رستمخانى به زندان طويل المدت و نيز اتهاماتى به خود روشنك داريوش توسط مقامات دادستانى در رابطه با كشف برخى اوراق سياسى و اجتماعى در خانه اش وى را مجبور ساخت در آلمان بماند۰ روشنك از آن پس تحت فشارهاى شديد قرار گرفت۰ با توجه به بيمارى كه متوجه او بود، همسرش توانست با استفاده از مرخصى زندان در واپسين لحظات زندگى نزد او در آلمان بسر برد۰

يادش گرامى باد!