زنان:دوشنبه 25 آبان ۱۳۸۳ – 15  نوامبر ۲۰۰۴

 

 

 

 

پارلمان اروپا و خبرنگاران ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا زن برتر ۲۰۰۴ را انتخاب كردند

محمود فاضلى: شرق: دوشنبه 25 آبان ۱۳۸۳ – 15  نوامبر ۲۰۰۴

در سيزدهمين روز ماه اكتبر پارلمان اروپا خانم آليكى موسخى از يونان را به عنوان «زن برتر اروپا» انتخاب كرد. اين انتخاب از سوى نمايندگان پارلمان اروپا، ديپلمات ها و خبرنگاران پانزده كشور عضو اتحاديه اروپا روز سيزدهم اكتبر اعلام شد. موسخى در مصاحبه با روزنامه معتبر الفتروتيپياى يونان به پرسش هاى اين روزنامه و دلايل انتخابش پاسخ داده است.

وى در پاسخ به اين سئوال كه «آيا از اين انتخاب شگفت زده نشديد؟» اعلام كرد: «حقيقتاً انتخاب برايم شگفت آور بود. به انتظار كسب چنين موفقيتى در اين سطح نبودم. بى ترديد براى هر كانديدايى اين مسئله بسيار ارزشمند است. اعضاى كميته مى بايستى فردى را از ميان بهترين زنان اروپا انتخاب مى كردند. اتخاذ اين تصميم بسيار مشكل است و اين براى من بسيار با ارزش بود. اولين اقدام من ارائه اهداف خودم به اعضاى كميته مربوطه بود. البته وقت اختصاص يافته به من بسيار كم بود. من در ۱۰ دقيقه مى بايستى نظرات خود را ارائه مى دادم. دوم اينكه به همه سئوالات پاسخ دادم و سوم اينكه خداى شانس با من همراه بود. در مجموع به نظرم انتخاب من به عنوان زن برتر اروپا در سال جارى به خاطر تلاش هايم در عرصه هنر بوده است.»

زن برتر اروپا در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ همچنين اعلام مى كند: «براى دستيابى به روياهاى اروپايى خود همچنان به فعاليت ها و تلاش هاى خود ادامه داده و در اين مسير در حال مبارزه است.» به گفته وى «روياهايى همچون برقرارى صلح در جهان و گفت وگوهاى فرهنگى و احترام به حقوق شهروندان اروپايى هميشه در ذهن من از جايگاه خاصى برخوردار است.»

آليكى موسخى در پاسخ به اين سئوال كه «شما در گذشته يك ديپلمات حرفه اى بوديد اما هم اكنون به فعاليت هاى فرهنگى رو آورده ايد، آن را چگونه توجيه مى كنيد؟» پاسخ مى دهد: «من در سال ۱۹۸۷ راه «ديپلماسى فرهنگى» را دنبال مى كردم اما در سال هاى اخير ديپلماسى ارتباطات فرهنگى و همكارى در زمينه هنر و فرهنگ را دنبال مى كنم و جالب است كه بدانيد اين هدف را با همكارى همسرم آقاى يوس مارين گوزت كه در عرصه هنر فرد بسيار شناخته شده اى است، دنبال مى كنم.» وى در خصوص روياهاى كنونى خود مدعى است: «ايجاد يك مركز همكارى مديترانه اى اروپايى در رودوس يونان، به منظور نزديكى و تماس ميان ملت ها از اصلى ترين اهداف من است.» اين انتخاب در حالى است كه وى با ايجاد يك مركز اروپايى به دنبال ايجاد راهى براى گفت وگو و همكارى ميان مردم مديترانه به مانند مركز هنرى EURO-MECA است كه در آن مسائل فرهنگى همچون موضوع انتشارات، توسعه زبان، ايجاد يك مركز مبارزه با به كارگيرى هرگونه خشونت عليه كودكان، مبارزه با نژادپرستى، ايجاد كتابخانه مشترك و مركز نمايشگاهى و در نهايت همكارى مشترك زنان هنرمند در مديترانه است.

انتخاب آليكى موسخى از كشور يونان به عنوان زن برتر سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در حالى است كه دوره قبل (۲۰۰۰) نيز خانم ايرنى پاپاس هنرمند سينماى يونان و جهان به عنوان زن برتر اروپا انتخاب شده بود. انتخاب وى ابتدا در يونان و از سوى ۳۷ تن از جمله نمايندگان يونانى پارلمان اروپا، نمايندگان اين كشور در كميسيون اروپا، سازمان هاى غيردولتى اروپايى و تعدادى از خبرنگاران صورت گرفته بود. كميته انتخاب زن برتر اروپا در آن سال نامبرده را به دليل تلاش هاى فرهنگى اش و به منظور ابتكاراتش براى ملت هاى اروپايى از ميان هشت كانديدا انتخاب كرده بود. انتخاب زن برتر اروپا از سال ۱۹۸۷ در ميان كشورهاى عضو اتحاديه اروپا آغاز شد و از سال ۱۹۹۷ جايزه ويژه اى به برندگان آن اهدا مى شود.

 

انتخابات دوره آينده مجمع مشورتى تشكل هاى غيردولتى زنان استان گلستان برگزار مى شود

كانون خاموش – شرق: دوشنبه 25 آبان ۱۳۸۳ – 15  نوامبر ۲۰۰۴

گروه اجتماعى، ثمانه  قدر خان: از زمان بسته شدن پرونده آخرين تصميمات مجمع مشورتى تشكل هاى غيردولتى زنان استان گلستان، شايد هيچ فعاليت ويژه اى در زمان حيات اين مجمع انجام نشده است و انتخابات دور آينده مجمع مشورتى براى شكل دهى به هيات مديره جديد ممكن است در راستاى يك هدف ويژه باشد يعنى انتخاب گروه تصميم ساز بالادستى كه قوه حركتى مجمع را به دست گرفته و پس از سال ها سكوت آن را راه اندازى كنند. شاكله اى كه تنها مبناى شكل پذيرى هدايتى و نظارتى تشكل هاى فعال را شكل مى دهد.

مجمع مشورتى تشكل هاى غيردولتى زنان استان گلستان پس از شكل دهى تشكيلات خود در سال ۱۳۸۱ هيچ فعاليت موثرى در ارتباط با وظايف مطروحه خود در اساسنامه ثبت شده انجام نداده است. رئيس مجمع در توضيحات خود نسبت به چگونگى عملكرد مجمع عنوان مى كند: «مجمع مشورتى طى سال هاى شكل گيرى خود خلاف آن چه توقع مى رفت خيلى فعال نبوده است ولى مى توان گفت كه مجمع به دليل نوپا بودن و تازگى در شكل گيرى دچار چنين مشكلى شده است.

بايد در نظر گرفت همزمان با شكل گيرى مجمع مشورتى تشكل هاى غيردولتى زنان استان گلستان تعداد NGO هاى زنان در استان گلستان بسيار اندك و در عين حال تازه كار بودند.»

وى با اين توضيح كه تعداد NGO هاى زنان طى اين چند سال افزايش يافته است تصريح كرد: «در زمان تشكيل مجمع مشورتى تشكل هاى غيردولتى زنان استان گلستان تنها از ۲۸ NGO زنان در استان تشكيل شده بود ولى طى شكل گيرى اين مجمع تعداد NGO هاى زنان در استان گلستان به ۴۴ عدد رسيده است كه بعضى از اين تشكل هاى غيردولتى نيز در سازمان ملى جوانان به ثبت رسيده است.» گلدسته با خاطرنشان كردن اين موضوع كه مجمع همچون يك شبكه دربرگيرنده فعاليت NGO هاى زنان استان عمل مى كند همچنين توضيح داد: «فعاليت مجمع در واقع هماهنگ كننده ميان NGO هاى زنان استان گلستان محسوب مى شود.»

رئيس مجمع با اين توضيح كه اين گروه مدتى غيرفعال بوده است در پاسخ به اين سئوال كه فعاليت ويژه مجمع براى NGOها چگونه بوده است همچنين گفت: «مجمع مشورتى تشكل هاى غيردولتى زنان استان گلستان در مدتى كه غيرفعال بوده است نتوانسته براى NGO هاى تحت پوشش خود كارى انجام دهد و دليل غيرفعال بودن هيات رئيسه مجمع نيز تشكيل ندادن جلسات هفتگى است كه ملزم به برگزارى آنها بوده  اند.»

وى همچنين در توضيح گفته هاى خود گفت: «مجمع در طول مدت شكل گيرى براى NGO هاى استان اطلاع رسانى انجام داده است و تشكل هاى غيردولتى را از چگونگى برگزارى همايش هاى مختلف در سطح كشور مطلع كرده است.»

گلدسته بيشترين تلاش هيات رئيسه را تقويت مجمع براى پيگيرى مطالبات تشكل هاى غيردولتى عنوان مى كند.

وى همچنين در توضيح ضرورت شكل گيرى اين مجمع عنوان كرد: «امروزه پيشرفت هر كشورى بسته به توسعه همه جانبه و پوياى آن جامعه است. در توسعه نيروى انسانى هم هدف وسيله است و هم وسيله هدف است البته جهت رسيدن به رشد و كمال انسانى و جهت به  كارگيرى منابع فيزيكى كه نيمى از نيروى انسانى زنان هستند كه به هر شكل دخالت مستقيم در توليد و مصرف و جهت دهى فرهنگى قرن دارند از طرفى تصميم سازى و تصميم گيرى و برنامه ريزى و ساماندهى و نظارت در روند كلى جامعه مشاركت نيمى از نيروى انسانى جامعه را مى طلبد لذا ضرورت دارد زنان ما بيش از هر زمان سازمان يافته در نهاد هاى كوچك مدنى به فعاليت فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى پرداخته و از طريق تشكيل شوراى هماهنگى تشكل هاى زنان به اين هدف نائل آيند.»

رئيس مجمع در مورد اهداف مجمع مشورتى تشكل هاى غيردولتى زنان استان گلستان همچنين گفت: «اين مجمع به منظور توسعه كمى و كيفى سازمان هاى غيردولتى بانوان در جهت سياست هاى كلى نظام ايران در عرصه هاى اجتماعى، فرهنگى، مذهبى، هنرى، ورزشى و علمى شكل گيرى و ايجاد شده است.» رئيس مجمع مشورتى با خاطرنشان كردن اهميت وجود و فعاليت هاى اين گروه در حيطه ساماندهى سيستم حمايتى براى NGOها، وظايف مجمع را در ۱۳ عنوان چنين برشمرد: «۱- ايجاد زمينه مناسب جهت تقويت سازمان هاى غيردولتى زنان استان گلستان، ۲- تشويق و ترغيب زنان در جهت ايجاد سازمان هاى غيردولتى، ۳- بررسى تاثير ميزان تشكل هاى بانوان در جهت بهبود وضعيت زنان در عرصه هاى اجتماعى، ۴- برگزارى همايش ها و جلسات مختلف با حضور تمام زنان عضو سازمان هاى غيردولتى، ۵- ارتباط مستمر با مجلس شوراى اسلامى، دفتر امور مشاركت زنان، نهاد ها و سازمان ها و تشكل هاى زنان در سراسر كشور، ۶- انتشار مطالب و مقالات و تنظيم بروشور هاى مختلف در جهت اطلاع رسانى به سازمان  هاى غيردولتى، ۷- انتشار مطبوعات، ۸- برگزارى دوره هاى آموزشى مختلف براى اعضاى مجمع، ۹- انجام طرح هاى تحقيقاتى و مطالعاتى پيرامون وضعيت موجود سازمان هاى غيردولتى و هيات هاى مذهبى مراكز فرهنگى زنان، ۱۰- انجام بازديد هاى مختلف داخل و خارج از كشور جهت بررسى وضعيت سازمان هاى غيردولتى زنان، ۱۱- تشكيل جلسات و برگزارى برنامه هاى ويژه در نقد و بررسى عملكرد جارى دستگاه هاى اجرايى استان، ۱۲- حمايت از تشكيل سازمان هاى غيردولتى مرتبط با امور زنان در سطح كشور، ۱۳- ايجاد زمينه و بستر مناسب براى حضور در عرصه هاى مديريتى و نهاد هاى مدنى.»

• استراتژى ارتباط

همگام با ديدگاه حق محورانه تشكل هاى غيردولتى، اين خيل عظيم كمك رسان جامعه  مدنى در راستاى تحقق آرمان هاى كلان جامعه جهت نيل به اهداف جوامع كوچك گام برداشته  اند تا آنجا كه به پايدارى و تقويت جوامع كوچك و محلى مى انديشند.

تقويت جوامع محلى در نهايت به هدايت هدف مدنظر اين گروه كوچك منتج خواهد شد كه مى تواند يك ميان بر به شاه راه اصلى اهداف جوامع بزرگ زده باشد. اهدافى كه در ظاهر مى تواند يك پله رو به جلو براى جوامعى با شعار مدنيت محسوب  شود.

مشاركت  همگانى يكى از مباحث مهم در مقوله هم انديشى نهاد هاى مدنى محسوب مى شود. مشاركتى كه از آن به عنوان يك فرصت ياد مى شود و به مثابه استراتژى ارتباط ميان اقشار مختلف جامعه محسوب مى شود. چه بسا نظريه پردازان ارتباطى در خصوص مقوله نهاد هاى مدنى (NGO) ها، مشاركت بين دولت ها، بخش خصوصى، جامعه مدنى و نهاد هاى بين دولى را بسيار بااهميت دانسته و گروه هاى ذى نفع را نيازمند همكارى موثر در راستاى پروژه هاى مشترك مى دانند. اما در مقام مقايسه با فعاليت شبكه هاى مختلف تشكل هاى غيردولتى مى توان به راحتى بيانگر شد كه ارتباط ميان شبكه هاى ملى در تمام حيطه هاى گونه گون تشكل هاى مدنى دچار نوعى گسست ارتباطى شده است به اين معنا كه شبكه هاى تشكل هاى مدنى در هر استان به جاى كاركرد اصلى خود كه همانا ايجاد هماهنگى و حمايتى در مورد NGO ها باشند با فعاليت هاى پراكنده و بعضاً جهت دار موجب جدايى تشكل هاى غيردولتى از شبكه هاى اصلى خود مى شوند، شبكه اى كه با تعاريف مختلف در اساسنامه خود تنها به معناى چتر حمايتى و كانون گردهمايى NGO ها شكل يافته به فعاليت مشغول هستند. آنچه كه در مورد شبكه  تشكل هاى غيردولتى در ايران رخ نمى دهد و در بسيارى موارد باعث انشقاق نهاد هاى مدنى از يكديگر شده و تشكيل دهندگان اصلى شبكه را نيز با سستى رفتار مواجه مى كنند. مجمع مشورتى تشكل هاى غيردولتى زنان استان گلستان نيز در راستاى عملكرد نامحسوس و غيرفعال در مواجهه با NGO هاى زيرمجموعه خود محلى براى سكوت فعالين خود شده است، چنانچه گلدسته رئيس مجمع، فعال نبودن مجمع را از زمان تاسيس خود دليلى بر فعال نشدن NGO هاى زيرمجموعه خود نيز مى داند و مى گويد: «اميدواريم با انتخاب هيات رئيسه جديد فعاليت مجمع به عنوان شبكه حمايتى NGO هاى زنان استان رويه جديدى به خود ديده و ناكار آمدى پيشين خود را جبران كند.»

وى نبود هرگونه فعاليت اثر گذار را نتيجه مشغوليت بسيار زياد اعضاى هيات رئيسه دانسته در تحليل خود براى به تصوير كشيدن آينده پيش روى مجمع انجام وظايف مجمع را حلال مشكلات پيش روى تشكل هاى غيردولتى زنان استان گلستان مى  داند.

در نخستين جلسه هيات رئيسه مجمع مشورتى كه در سالن اجتماعات ساختمان مركزى شوراى شهر گرگان برگزار شد تنها دستور انتخاب هيات رئيسه مجمع مطرح شد كه بايد با راى مخفى اعضا مشخص و به عنوان هيات رئيسه مسئوليت هاى مشخصى را مى پذيرفتند.

پنج زن سياستگزار در هيات رئيسه پس از امضاى دستور جلسه موظف شدند از زمان شكل گيرى هر هفته اقدام به برگزارى جلسات كرده و در اين جلسه ها در مورد مسائل و مشكلات تشكل هاى زنان استان بحث و تبادل نظر كنند كه طى مدت شكل گيرى مجمع برنامه هايى از سوى مجمع به اين فهرست برگزار شد:

۱- برگزارى دومين جلسه مجمع مشورتى بانوان با هدف تصويب اساسنامه.

۲- هماهنگى در جهت اعزام گروه منتخب استان به عنوان مربيان كارگاه هاى  آموزشى براى شركت در دوره آموزشى تربيت (۱۰۰ مترى) تشكل هاى غيردولتى كشور از جمله برنامه هاى در دست اقدام مجمع: الف- برقرارى تعامل با مشاور رئيس جمهور و فراكسيون زنان نماينده مجلس در جهت مسائل بانوان استان، ب- برگزارى كارگاه هاى آموزشى مرتبط با نياز تشكل ها، ج- پيگيرى طرح اشتغال.

۳- بازديد از تشكل هاى بانوان سطح استان، ۴- برگزارى جلسات مجمع به شكل ادوارى در سطح شهرستان ها.

پس از گذشت ماه  هاى متوالى از سال ۱۳۸۱ تاكنون، به گفته رئيس مجمع هيچ فعاليت اثر بخشى از سوى مجمع براى تشكل هاى غيردولتى صورت نپذيرفته است و اعضاى مجمع نيز بر اين سكوت صحه گذاشته  اند. شايد انتخابات دور جديد تنها يك دليل روشن براى فعاليت دوباره يك كانون خاموش داشته باشد، اگر انرژى بالقوه آن را بالفعل كنند.

• پكن به علاوه هيچ

شايد مهم ترين اتفاق براى فعالان غيردولتى هاى زنان در دنيا به ويژه ايران شركت در اجلاس پكن +۱۰ در شهر نيويورك است، كه تدارك برگزارى آن در حال انجام است. هر چند تشكل هاى غيردولتى زنان خود را براى شركت در همايش بزرگ نيويورك آماده  كرده اند و دفتر امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهورى نيز از مدت ها قبل براى آماده سازى اعضاى NGO  ها و GO ها براى شركت در اين اتفاق بين المللى آنها را تحت تعليم قرار داد و با اجراى طرح «مليكا» آموزش رسمى تشكل ها را كليد زد، اما تشكل هاى غيردولتى استان گلستان از كاروان پكن +۱۰ جا ماندند. تشكل هاى غيردولتى زنان استان گلستان در حالى به نيويورك نمى رسد كه به عنوان فعال ترين همتايان خود در سطح كشور شناخته شده  اند و مجمع حمايتى نيز براى پوشش بيشتر شكل گرفته ولى قابل توضيح است كه رئيس مجمع مشورتى تشكل هاى غيردولتى زنان استان گلستان نيز معتقد است طى مدت شكل گيرى مجمع هنوز تشكل هاى غيردولتى فعال در حيطه زنان پا نگرفته بودند و مرحله نخست تاسيس مجمع نيز مرحله اى براى آزمون و خطا بوده است. اما عنوان مى كند كه ممكن است از طريق فعاليت مجمع بتوان به پايدارى تشكل هاى زنان استان گلستان اميدوار بود. اما زنان غيردولتى استان گلستان از پكن +۱۰ جا ماندند. شايد براى NGO هاى استان گلستان يك كرسى خالى در همايش نيويورك نمانده باشد ولى براى رسيدن به اهداف توسعه هزاره گردهمايى تشكل ها مجالى براى معرفى بهتر يك كشور خواهد بود.

از سوى ديگر گلدسته با اعتقاد به وظيفه اطلاع رسانى مجمع به تشكل هاى غيردولتى اعلام مى كند كه هيچ گونه اطلاع رسانى و درخواستى در مورد شركت در طرح مليكا و شركت در اجلاس پكن +۱۰ نيويورك به اين مجمع انجام نگرفته است.

وى با ابراز اين گلايه كه دو نوع فرم جهت شركت در دوره هاى آموزشى مليكا به دست مجمع تشكل هاى غيردولتى زنان در استان گلستان رسيده است توضيح مى دهد: «در فرم اول شرايط بسيار ويژه اى براى NGO ها در نظر گرفته بودند كه افراد صاحب صلاحيت براى شركت در اين دوره به سختى پيدا مى شدند ولى با اين حال ما توانستيم تنها ۳ نفر را از استان گلستان كه بيشترين NGO هاى فعال زنان را دارند معرفى كنيم. اما فرم دوم كه شرايط را به دليل اعتراض  تشكل هاى غيردولتى در آن تقليل داده بودند به دست تشكل هاى غيردولتى زنان استان گلستان نرسيد و به دليل نبود اطلاع رسانى به شبكه NGO هاى استان كه همان مجمع مورد نظر است ما نتوانستيم دوستان بيشترى به تهران اعزام كنيم تا تحت تعليم آموزش هاى طرح مليكا قرار بگيرند.»

طرح مليكا كه طى سه دوره در تهران برگزار شد فرصتى بود براى تقويت زنان فعال در عرصه فعاليت هاى مدنى كه براى شركت در سمينار هاى بين المللى آمادگى  هاى لازم را كسب كنند. اين دوره جهت توانمند سازى زنان و تشكل هاى آنان و افزايش سطح اطلاعات  اين گروه برگزار شد.

پس از ارسال نامه اى از سوى شبكه ارتباطى زنان مشخص شد كه براى انتخاب ۲۰ NGO  از سطح كشور انتخابى صورت خواهد پذيرفت كه تشكل هاى زنان براى راهيابى به جمع شركت  كنندگان در اجلاس پكن +۱۰ نيويورك در ميدان رقابت قرار مى گيرند.

NGO ها در سراسر جهان براى رقابت در سبقت از رقباى جهانى خود براى نيل به اهداف توسعه هزاره از مدت ها پيش بسيج شده و در رسيدگى اهداف توسعه هزاره فعاليت هاى خود را عملياتى مى كنند، سندى كه در سال ۲۰۱۵ به نتيجه نهايى خواهد رسيد.

 

تنها 3 درصد از مديران عالي را زنان تشكيل مي‌دهند

یکشنبه 24 آبان ۱۳۸۳ – 14  نوامبر ۲۰۰۴

مدير امور بين‌الملل مركز امور مشاركت زنان گفت: تنها ‌٤ درصد نمايندگان مجلس، ‌٦٦/٢ درصد اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها و ‌٩/٢ درصد كل مديران عالي، مياني و پايه و در مجموع ‌٦٦/٣٠ درصد شاغلان كل مراكز دولتي و غيردولتي را «زنان» تشكيل مي‌دهند.

به گزارش سرويس «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران، (ايسنا)، شهيندخت مولاوردي كه در جمع همسران، رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور سخن مي‌گفت، اظهار داشت: با وجود همه موانع موجود در راه پيشرفت، زنان ثابت كرده‌اند كه قدم در راه بي بازگشت فرآيند اصلاحات و دموكراسي گذاشته‌اند و در اين ميان ايجاد شبكه‌هاي ارتباطي منطقه‌اي و زيرمنطقه‌اي و همچنين تبادل اطلاعات و تجربيات با زنان دنيا فرصت مناسبي را براي گذر از اين مرحله در اختيار زنان ايراني قرار مي‌دهد.

وي افزود: تجربه نشان داده كه زنان در فرصت‌هاي مساوي، صلاحيت‌هاي خود را در تحصيل، مسئوليت‌هاي اجتماعي و بسياري عرصه‌هاي ديگر نشان داده‌اند و امروزه گشودن عرصه‌هاي جديد و پاسخگويي به مطالبات زنان، نيازمند برنامه‌ريزي و جهت گيري‌ها «نو» است.

مولاوردي با اشاره به تحولات ايجاد شده در وضعيت زنان پس از انقلاب اسلامي تصريح كرد: هر چند پس از پيروزي انقلاب اسلامي وضعيت زنان ايراني در مقايسه با گذشته و بسياري كشورهاي اسلامي و غيراسلامي تغيير قابل توجهي يافته، اما هنوز بايد زمينه‌هايي مهيا شود تا همه زنان كشور بتوانند بطور عادلانه و متناسب با شايستگي‌هاي خود، از حقوق به رسميت شناخته شده خود بهره برده و بتوانند به عنوان شركاي مساوي مردان گام‌هاي اساسي در مسير توسعه پايدار كشور بردارند.

به گزارش ايسنا، مدير امور بين‌الملل مركز امور مشاركت زنان در ادامه پرداختن به مسايل زنان را مستلزم نگرشي «نو» در تمامي سطوح جامعه دانست و تاكيد كرد: ‌ديگر نمي‌توان به زنان فقط تا سطح «گرم كردن تنور انتخابات» اجازه پيشروي داده و از آنها تنها به عنوان سياهي لشكر بهره برد.

وي در ادامه با اشاره به برنامه‌هاي مركز امور مشاركت زنان در روند توسعه مشاركت سياسي، اجتماعي، اقتصادي زنان تصريح كرد: بازآرايي تشكيلات و دفاتر امور زنان وزارتخانه‌ها، تدوين سند جامعه برنامه مشاركت زنان، اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز و ناعادلانه و رفع موانع مربوط به رويه قضايي و روند دادخواهي در احقاق حقوق زنان در محاكم از جمله فعاليت‌هايي است كه در دستور كار مركز امور مشاركت زنان قرار دارد.

مدير امور بين‌الملل مركز امور مشاركت زنان در پايان خاطرنشان كرد: مسئولان ذيربط بايد با توجه به رشد دانش‌آموختگي زنان و افزايش فارغ التحصيلان زن در دانشگاهها و همچنين افزايش زنان جوياي كار، تدابير ويژه‌اي براي جلوگيري از بروز بحران‌هاي اجتماعي اتخاذ كنند.

 

انجمن روزنامه نگاران زن ايران" رزا": روساي سه قوه را به هم‌‏انديشي در خصوص بازنگري براي رفع برخوردهاي غيرقانوني دعوت مي‌‏نماييم

یکشنبه 24 آبان ۱۳۸۳ – 14  نوامبر ۲۰۰۴

انجمن روزنامه نگاران زن ايران" رزا" نامه اي سرگشاده به روساي سه قوه نوشته است.

به گزارش" ايلنا" در بخشي از اين نامه خطاب به آقايان خاتمي و شاهرودي آمده است: آقاي رئيس جمهوري! شما در پي شكل گيري جنبشي اجتماعي براي مديريت صحنه اجرايي كشور "انتخاب" شديد تا دموكراسي، آزادي بيان , تحقق حقوق اجتماعي و شهروندي و... را كه اين جنبش آرزومند آن بود از طريق پيگيري ها و برنامه هاي اجرايي شما و حمايت نهادهاي مدني حامي محقق گردد، شمايي كه به طرح شعارهايي در جهت به منصه ظهور رساندن همين آرمان ها پرداختيد و سپس برگزيده شديد.

آقاي رئيس جمهوري! شما را دعوت مي كنيم در آخرين ماه هاي دوره دوم، تعهد خود به ملت وظايف خود را در حوزه هاي مختلف مجدانه پيگير باشيد.

در قسمتي ديگر از اين بيانيه خطاب به رياست قوه قضاييه آمده است: تا پيش از آن كه شما رئيس قوه قضاييه شويد، افكار عمومي چندان شناختي از شما نداشت اما هنگام ورودتان به عرصه مديريت نظام قضايي كشور، شما را با واژه هايي جذاب چون "توسعه قضايي" كه در مراسم توديع رياست قبلي و معرفي برنامه هاي خود طرح كرديد، ادراك كرد.

بي ترديد نمي توان برخوردهاي دستگاه قضايي با نشريات، روزنامه نگاران، دست اندركاران در ديگر عرصه هاي نظام اطلاع رساني كشور،دانشجويان و اخيرا نيز فعالان نهادهاي مدني را رفتاري قهرآْلود نسبت به اركان دموكراسي (حكومت مردم ) در جامعه ندانست.

در پايان آمده است:

انجمن روزنامه نگاران زن ايران- رزا- دلسوزانه روساي سه قوه را به هم انديشي در خصوص بازنگري براي رفع و محو اين گونه برخوردها دعوت مي نمايد شايد كه از اين چنين نشست مسوولانه و بازنگرانه رهيافت هايي ديگر چشم انداز و رهگشا شود.

 

ازدواج تحميلی يا اسيد ، انتخاب با شماست !

سينا - فرزانه سید سعیدی: شنبه 23 آبان ۱۳۸۳ – 13  نوامبر ۲۰۰۴

"دختری در اثر اسید پاشی چشمان خود را از دست داد"، "دختری قربانی اسید پاشی شد"، "جوانی با شنیدن جواب رد به صورت دختر دلخواه خود اسید پاشید" ... اینها اخباری تکان دهنده ای است که هر از چندگاهی در صفحات روزنامه ها منتشر می شود.

"آمنه" آخرین قربانی اسید پاشی، دختر جوانی است که یکی از چشمان خود را به دلیل پاسخ رد دادن به خواستگارش از دست داد.

با توجه به سخنان برخی قضات و وکلای دادگستری قوانین مقابله با بزه "اسید پاشی" جامع و کامل است، اما وقتی ارتکاب به این جرم در جامعه افزایش یابد باید برای مقابله با آن تدابیری دیگر اندیشید.

پیشگیری از وقوع جرم با انجام تمهیدات لازم تا حد زیادی به کاهش جرم کمک می کند و باید شرایطی فراهم شود که در صورت تهدید به هرگونه آزار، پلیس و دستگاه قضایی در کمترین مدت زمانی وارد عمل شده و با خاطی برخورد کند.

رییس یک مرکز مشاوره روانشناسی در این باره به خبرنگار "سینا" گفت: باید عوامل رفتاری فرد که منجر به اسید پاشی می شود، بررسی شود.

"محمد احمدی"، دختران را در زمینه وقوع جرم اسید پاشی مقصر دانست و در مورد افزایش انگیزه ارتکاب به این جرم گفت: زمانی که برخی جرم ها سبک شمرده شود، ارتکاب به آن در جامعه عادی می شود.

وی ضرورت پیشگیری از وقوع جرم را یادآور شد و گفت: بروکراسی اداری سبب می شود در بسیاری از موارد، شاکی از شکایت خود منصرف شود.

این روانشناس گفت: باید شرایطی فراهم شود تا در کمترین زمان، به فرد شاکی اطمینان داده شود که به دادخواست وی رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: دختران در بسیاری از موارد، تهدید به خشونت علیه خود را اعلام می کنند، اما به نظر می رسد توجه جدی به سخنان آنان نمی شود.

"احمدی" افزود: آنان حتی با مراجعه به پلیس، نمی توانند مطمئن باشند که اقدام جدی برای جلوگیری از ارتکاب جرم انجام می گیرد.

"محمد حسین آقاسی" یک وکیل دادگستری نیز در خصوص بزه اسیدپاشی گفت: در قصاص جرم اسید پاشی، امکان مجازات به اندازه صدمه وارده از سوی مجرم وجود ندارد و نمی توان عین اقدامی که مرتکب انجام داده برای مجازات، اعمال کرد.

وی گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای جرم اسید پاشی، مجازات حبس از شش ماه تا 3سال در نظر گرفته شده است.

"آقاسی" گفت: در صورتی که اسیدپاشی منجر به کوری یا از بین رفتن اعضا شود، می توان حکم قصاص را اجرا کرد.

وی افزود: وقتی شخصی با برنامه ریزی قبلی به سر راه یک نفر قرار می گیرد و به صورت وی اسید می پاشد، واضح است که اینکار بطور عمدی صورت گرفته و ضرورت دارد برخورد قانونی شدیدی با او صورت گیرد.

این وکیل دادگستری، ابراز عقیده کرد که "مجازات اسید پاشی سبک است و باید مجازات فیزیکی نظیر شلاق یا قصاص به روش پزشکی صورت گیرد و مجازات حبس این جزم نیز باید افزایش یابد."

رییس دادگستری کل استان تهران چندی پیش گفته بود که "اگر اسیدپاشی با هدف خاصی صورت پذیرد و مشخص شود که مصداق اخافت الناس است، از نظر من مجازات سنگینی دارد".

"صالح نیکبخت" یک وکیل دادگستری نیز گفت: بر اساس قانون دیات به هر میزانی که اسید پاشی سبب خسارت شود، قصاص آن مشخص شده است.

وی افزود: دیه اعضای مختلف بدن، دیه نقص عضو یا خسارات وارده به هر عضو در قانون دیات پیش بینی شده است.

"نیکبخت" تصریح کرد : قوه قضائیه باید برای مقابله با جرم اسید پاشی به دلیل انکه با امنیت اجتماعی جامعه مرتبط است، به صورت خاص عمل کند و مجازات شدیدتر از آنچه در قانون دیات پیش بینی شده برای متخلف در نظر بگیرد.

 

بدون توجه به مسايل زنان نمي‌‏توان داعيه دموكراسي داشت

جمعه 22 آبان ۱۳۸۳ – 12  نوامبر ۲۰۰۴

نبوديك زن در كابينه خاتمي، باعث تسويه حساب بسياري از زنان با جنبش اصلاحات شد

استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و فعال در مسايل زنان گفت: امتناع آقاي خاتمي از قرار دادن يك زن در كابينه اش، باعث تسويه حساب بسياري از زنان با جنبش اصلاحات شد.

به گزارش خبرنگار" ايلنا" فاطمه صادقي در مراسم افطاري جمعي از فعالان دانشجويي گفت: قبل از انقلاب اسلامي، رژيمي در ايران حاكم بود كه داعيه هايي در مورد حقوق زنان داشت، انقلاب اسلامي هم مدعي بود كه اعاده حيثيت از زنان خواهد كرد، اما متاسفانه حقوق زنان، هنوز رعايت نمي‌‏شود.

وي ابراز تاسف كرد: در اين كشور همواره زنان به رغم فعاليت هاي خود در معرض سوء استفاده قرار گرفته اند و هر مسئولي كه سركار آمده است، داعيه حقوق زنان را داشته است.

صادقي با بيان اين مطلب كه روند دموكراسي بيش از هدف آن، مهم است، گفت: در روند اصلاحات در ايران، توجه به مسايل زنان ديده نمي شود، بين نهضت اصلاحات در ايران و نهضت هاي كمونيستي جهان مي‌‏توان تشابهي را برقرار كرد، نهضت اصلاحات داعيه هاي بسياري در مورد زنان داشت و اظهار مي داشت كه اگر دموكراسي برقرار شود، مسايل زنان هم خود به خود حل خواهد شد اما من معتقد هستم كه اساسا اين نوع نگاه با دموكراسي سازگار نيست اگر مسايل زنان از همان آغاز مورد توجه قرار نگيرد، نمي توان داعيه دموكراسي داشت.

صادقي در پايان تاكيد كرد: اگر قرار است جنبش دانشجويي يا هر جريان سياسي در ايران براي آينده اين كشور طرح و پروژه اي داشته باشد، بايد مسايل زنان را از ابتدا مورد نظر و توجه خود قرار دهد و نهضت اصلاحات از همان ابتدا نسبت به مساله زنان مشكل داشت كه نمونه آن امتناع آقاي خاتمي از قراردادن يك زن در كابينه اش بود و همين حركت آقاي خاتمي باعث تسويه حساب بسياري از زنان با جنبش اصلاحات شد.