زنان:دوشنبه 13 مهر 1383 4 اكتبر  2004

 

 

 

 

زنان در قانون جزا

سروناز وفا- شرق: دوشنبه 13 مهر 1383 4 اكتبر  2004

بسيارى از قوانين خانواده و قانون جزايى جمهورى اسلامى ايران مبتنى بر شريعت اسلامى است. امروزه ديدگاه هاى متفاوت درباره اعتبار برخى تعابير از اين قوانين در ميان روحانيون مسلمان ايران وجود دارد و عده اى تاكيد مى كنند كه گشادگى فقه، اصلاحات براساس تكامل نوع بشر و ضروريات زمان را مجاز مى دارد. برخى از قوانين ذيل نه تنها برابرى حقوق زنان و مردان را ناديده مى انگارد، بلكه با حقوق بشر نمى خواند.

خون بها و قصاص: ديات اسم جمع و درباره قوانين خون بها است، كه قابل پرداخت به خانواده در گذشته يا شخص آسيب ديده است. قصاص مجازات چشم در برابر چشم است كه خانواده قربانى مى تواند خواستار آن شود و پيش از اجراى حكم بايد خون بهاى او را بپردازد. ماده ۳۰۰ قانون جزا درباره خون بها، خون بهاى زن مسلمان را نصف مرد مسلمان دانسته است. ماده ۲۰۷ قانون جزاى اسلامى مى گويد هرگاه يك مرد مسلمان كشته شود، گناهكار به مرگ محكوم خواهد شد. ماده ۲۰۹ همين قانون مقرر مى دارد هر گاه مرد مسلمان يك زن مسلمان را عمدا ً به قتل برساند، خانواده قربانى براى قصاص بايد نيمى از خون بهاى مرد را قبل از اجراى حكم بپردازند. ماده ،۳۰۰ خون بهاى زن مسلمان را برابر نصف خون بهاى مرد مسلمان قرار داده است. در قانون جزاى اسلامى، خون بهاى زنان غيرمسلمان را كمتر از خون بهاى زن مسلمان قرار داده، كه ميزان آن را حقوقدانان اسلامى تعيين مى كنند.

شلاق زدن و ساير اشكال تنبيه بدنى: معناى تحت اللفظى حدود مرزهاست. حدود در اين حيطه به معناى ميزان مجازات بدنى براى جرايم مستحق حكم مرگ يا شلاق خوردن مانند زنا، ارتباط زن با مردى كه فاقد خويشاوندى است، فاحشگى، شرب خمر و پوشش نامناسب است. در ماده ۸۳ زنا قابل مجازات با سنگسار دانسته شده است. (حد رجم) سنگسار مجازاتى است كه براى زناى مرد و زن ازدواج كرده پيش بينى شده است. بر طبق آمارها، تعداد زنان سنگسار شده بسيار بيش از مردان بوده است. اخيراً رئيس قوه قضائيه طى توصيه نامه اى به قضات خواستار اشكال جايگزين مجازات سنگسار شده است. براساس ماده ۶۳۸ مقررات پوشش، هرگاه زنى در مجامع عمومى بدون پوشش مناسب اسلامى (حجاب) ظاهر شود، به شلاق و جريمه محكوم خواهد شد.

قوانين حمايتى از زنان

مردان داراى استطاعت كه در عين زوجيت از حمايت مالى زنان خود امتناع ورزند به سه ماه و ده روز تا پنج ماه زندان محكوم خواهند شد. اين قانون از زنانى كه همسرانشان آنها را در مضيقه مالى رها مى سازند حمايت مى كند. طبق ماده ۱۶ قانون خانواده، مردان براى تجديد فراش دايمى، ملزم به كسب اجازه از همسر اول خود هستند.

اصلاح قوانين زنان پس از سال ۱۳۷۶

براساس اصلاح زيرنويس شماره ۵ قانون انتخاب قضات (مصوب ۱۹۸۳) رئيس قوه قضائيه مى تواند زنان حائز شرايط قانونى را به عنوان قاضى به كار گمارد. اين زنان به عنوان قضات مشاور در ديوان عالى، دادگاه هاى تخصصى مدنى، دادگاه هاى بدوى و دفاتر مطالعاتى حقوقى، ثبت قوانين، نظارت بر بزهكاران خردسال و به عنوان داديار در ساير دفاتر قضايى منصوب مى شوند. همان گونه كه در بالا ذكر شد، زنان همچنان از قضاوت يا صدور حكم محرومند. در شريعت اسلام، زنان به واسطه عدم برابرى عقلانى و ناتوانى از منطقى بودن در مواقع خطير از قضاوت منع شده اند. اجراى قانون تامين حمايت از زنان پس از طى دوران زندان. (۱۳۷۴) افزايش مرخصى زايمان، دوران مرخصى زايمان از ۸۴ روز به ۱۲۰ روز افزايش يافت. (۱۳۷۳) براساس الحاقيه ماده ۸۱ قانون تامين اجتماعى، زنانى كه شوهران آنان بيمه بوده اند، ولى بيوه شده اند و آنان كه استحقاق تامين اجتماعى داشته اند و كسانى كه شوهر دوم آنان پيش از اجراى اين قانون فوت كرده اند، به شرط آنكه شوهر ديگرى اختيار نكرده باشند مشمول مستمرى مى شوند. اين دسته از زنان از روز مراجعه به مراكز و ارائه درخواست كتبى از اين مستمرى برخوردار خواهند شد. (۱۳۷۶) وضعيت عده، ماده اى كه ايام عده را در صورت ناسازگارى ميان زوجين و درخواست طلاق، سه ماه و ده روز تعيين مى كنند. (۱۳۷۷)

بر طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى، اصلاحيه مهريه ازدواج، مهريه قابل پرداخت به زنان روزآمد شد. ماده الحاقى اشاره مى كند كه معادل مبلغ اصلى، كه به عنوان مهريه تعيين شده است، براساس نرخ هاى حاضر اقتصادى و تورم محاسبه (۱۳۷۷) و نقداً به زنان پرداخته شود. (۱۳۷۸) مقررات ديگرى براى زنان زندانى پيش بينى شده است. برخى تسهيلات براى زنان زندانى وجود دارد. براى زنان زندانى سرپرست خانواده پنجاه درصد از دستمزد زندان آنان در يك حساب بانكى براى حمايت از خانواده آنان در ايام غيبت ذخيره مى شود. به علاوه مهد كودك زندان براى نگهدارى فرزندان زير دو سال آنان ايجاد شده است. با حكمى كه به منظور برقرارى تامين اجتماعى براى زنان و فرزندان بدون سرپرست داده شده، اقداماتى براى تدوين طريقه اجرايى قانون تامين اجتماعى آنان به عمل آمده است.

توضيح

در ستون نگاه حقوقى ديروز به اصلاح ماده ۱۱۶۹ اشاره نشده بود كه اصلاح مى شود. طبق اصلاحيه ۸/۹/۸۲ مجلس شوراى اسلامى حضانت كودك تا ۷ سال با مادر است.

 

زنان و قانون

سروناز وفا- شرق: يكشنبه 12 مهر 1383 3 اكتبر  2004

مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از زنان اين گونه ياد مى كند؛ با ايجاد بنيادهاى اجتماعى اسلامى، نيروهاى انسانى كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجى بودند هويت اصلى و حقوق انسانى خود را باز مى يابند و در اين بازيابى طبيعى است كه زنان به دليل ستم بيشترى كه تاكنون از نظام طاغوتى متحمل شده اند استيفاى حقوق آنان بيشتر خواهد بود.همان گونه كه ملاحظه مى شود، در قانون اساسى زنان از جايگاه والايى برخوردارند و نقش آنان در عرصه هاى حياتى زندگى تامين شده است. مواد پيش بينى شده براى زنان در قانون اساسى براى محو كليه تبعيض ها بر ضد زنان كفايت مى كند.

اصل ۳ ماده ۱۴ قانون اساسى، زنان را از امنيت و حمايت قانونى برابر با مردان برخوردار مى سازد. اين ماده اظهار مى دارد كه دولت حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون را تامين مى كند.اصل بيستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.اصل بيست و يكم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد. صرف نظر از ماده ۵ كه حضانت مادران شايسته را تنها در صورت فقدان سرپرست قانونى مجاز مى شمارد، ساير مواد اين اصل نقش حمايتى از زنان دارند و نسبتاً به نحو مناسبى در قانون مدنى درج شده اند. (ايجاد زمينه هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او، حمايت مادران، به ويژه در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بى سرپرست، ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده، ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى سرپرست.)طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسى اسلامى، رئيس جمهور از ميان رجال سياسى و مذهبى انتخاب مى شود. براساس تفسير كلمه رجال، قانون اساسى جمهورى اسلامى زنان را از رياست جمهورى منع مى كند.

زنان در قانون مدنى

فرهنگ پدرسالارانه ايران به مثابه سد محكمى در برابر تحقق حقوق زنان و محو تبعيض بر ضد آنان عمل مى كند. اساساً، فرهنگ مردسالارانه در جامعه ما در كليه نهادهاى اساسى از خانواده و دولت گرفته تا نظام حقوقى و ساير نهادهاى قدرت تاثير مى گذارد. قوانين تحت تاثير اين فرهنگ شكل گرفته اند و زنان را در موقعيت فرودست جاى مى دهند. سنت قديمى حاكميت مردان بر جنبه هاى گوناگون مناسبات خصوصى و عمومى مانند شوهر و همسر، پدر و دختر، دولت و شهروندان سايه افكنده و همگى را تحت نفوذ قرار داده است. از اين رو، فرزندان در مقابل والدين خويش و محصلان در برابر آموزگاران خويش فاقد هرگونه حقوقى اند. متاسفانه دستگاه قضايى نيز با قانونى كردن اين فرهنگ، مردسالارى را تقويت و مستحكم كرده است.ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى درباره حق طلاق زنان مى گويد در صورت وقوع وضعيتى كه ادامه زندگى خانوادگى براى زن غيرقابل تحمل شود، تحت شرايط ذيل زن مى تواند درخواست طلاق كند.

- اگر مردى خانه خود را از ۱۲ _ ۶ ماه، بدون تامين حمايت مالى خانواده خود، ترك كند.

- اعتياد غيرقابل علاج به موادمخدر يا الكل، محكوميت به زندان ۵ سال يا بيشتر.

- ضرب و جرح.

ماده ۱۱۳۳ قانونى مدنى درباره طلاق مى گويد مرد اختيار طلاق همسر خود را در هر زمان كه بخواهد دارد. در گذشته، مرد مى توانست همسر خود را بدون اطلاع او و بدون مراجعه به دادگاه طلاق دهد. بعدها اين قانون براى توقف سوء استفاده از طلاق غيابى اصلاح شد.

ماده ۱۰۵۷ قانون مدنى درباره ازدواج موقت است. ازدواج موقت نوعى از ازدواج است كه در آن مدت تعيين مى شود. اين قانون از آنجا كه مردان ازدواج كرده را در اختيار همسران موقت به هر تعداد و بدون اجازه زن خود مجاز مى دارد و با توجه به عدم ثبت آن شديداً نسبت به زنان تبعيض آميز است.

ماده ۱۰۵۷ قانون مدنى مى گويد زن مسلمان نمى تواند با مرد غيرمسلمان ازدواج كند. در اين مورد مرد بايد به اسلام در آيد و اجازه دولت نيز ضرورى است، در غير اين صورت، از نظر دولت ازدواج باطل است. در ازدواج ميزان ارث زن از شوهر نصف مقدارى است كه همسرش از او ارث مى برد. زنان يك هشتم سرمايه نقدى و ساير اموال همسر، به استثناى ملك را به ارث مى برند. مرد يك چهارم دارايى زن را به ارث مى برد. زنان از زمين ارث نمى برند. از آنجا كه عمده دارايى غالب مردان ايرانى، به علل معين، در ملك است، قانون از دو طريق نسبت به زنان تبعيض روا داشته است.ماده ۱۱۶۹ قانونى مدنى، حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر را تا هفت سالگى به عهده مادران قرار مى دهد، پس از آن سرپرستى به پدر تعلق خواهد گرفت.ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى، سن بلوغ قانونى پسر را در ۱۵ سالگى و دختر را در ۹ سالگى قرار داده است. دختران شش سال قبل از پسران وارد حيطه داورى جزايى مى شوند، گرچه تا پيش از ۱۵ سالگى نمى توانند راى بدهند. زنان براى ازدواج اول در هر سنى كه باشند محتاج اجازه پدر خويش اند. در سال ۱۹۹۶ ، ۲/۲ درصد از كل ازدواج هاى دختران در سنين ۱۴ _ ۱۰ سالگى بود.

 

ششمين كنفرانس زنان نمايشنامه نويس جهان

هلن شى

ترجمه و تنظيم: اشكان خطيبى- شرق:يكشنبه 12 مهر 1383 3 اكتبر  2004

تاريخچه: كنفرانس زنان نمايشنامه نويس جهان هر سه سال يك بار برگزار مى شود. فكر اصلى پيدايش اين كنفرانس از كاتلين تبسكو نمايشنامه نويس آمريكايى بود.زنان درام نويس در اين گردهمايى، درباره آثار، موقعيت شان در اجتماع و تئاتر به عنوان يك زن، ديدگاه هاى اجتماعى و سياسى و حرفه شان به بحث مى پردازند.اولين دوره اين كنفرانس در سال ۱۹۸۸ در بوفالوى نيويورك برگزار شد كه بعدها نيز در همين شهر مركز بين المللى زنان نمايشنامه نويس تاسيس شد. دوره هاى بعدى به ترتيب در تورنتوى كانادا، آدلايد استراليا، گالوى ايرلند و آتن يونان برگزار شد.ششمين دوره كنفرانس از چهاردهم تا بيست و پنجم نوامبر ۲۰۰۳ در مانيلاى فيليپين برگزار شد و كارگردانى آن برعهده مالوجيكوب بود.

فرم:كنفرانس در ميان گردبادى در مركز فرهنگى فيليپين به شكلى كاملاً دراماتيك افتتاح شد. بيشتر نشست ها نيز در همان مركز يا در نزديكى هتل Traders تشكيل شد.برنامه كنفرانس با ورك شاپ هاى زودهنگام آغاز مى شد و قبل از شكل گيرى مباحثه هاى عمومى، چند سخنگو به سخنرانى مى پرداختند. بعدازظهرها نيز جلسات درام و اجراهايى توسط هنرمندان ميهمان يا ميزبان برگزار مى شد.

محتوا: درونمايه كنفرانس مربوط به كار تئاترى زنان در دنيا تغيير يافته بود.

با زيرمجموعه هايى چون: توليد تئاتر در زمان جنگ يا آشفتگى سياسى، مرزهاى متغير، جنسيت و رابطه جنسى، عدالت، معنويت و سنت.

سخنران ها:هنرمندان پراعتبارى در اين كنفرانس به سخنرانى پرداختند. اولين سخنرانى توسط آلن استوارت، سرپرست گروه لاماما ايراد شد. وى بر لزوم حفظ روابط هنرمندان جهانى با يكديگر تاكيد كرد و هشدار داد كه نويسنده ها نبايد به كارگردان متكى باشند بلكه بايد كارى كنند كه صداى نمايشنامه نويس از دل نمايش شنيده شود. استوارت بر استفاده از موسيقى در نمايشنامه توصيه كرد و زنان نويسنده را به كار بر روى مسائل انسانى و نه تنها موضوعات زنان ترغيب كرد.جسيكا هيجدورن، نويسنده معروف كه در فيليپين متولد شده است، نخست به زيبايى از مانيلا ياد كرد: اين مكان به خودى خود يك درام بزرگ است.هيجدورن در اغلب كارهايش از شخصيت هاى فيليپينى استفاده مى كند و در رابطه با وضعيت مهاجران مى نويسد. وى پرفروش ترين رمان خود با نام Dogeaters (اصطلاحى كه سربازان آمريكايى در مورد فيليپينى ها به كار مى برند) را تبديل به نمايشنامه كرده است. وى در سخنرانى خود به اين مسئله اشاره كرد كه تئاتر درباره ارتباط با تماشاچى است نه انفعال.ويرجينيا مورنكو نيز از ۱۸ سال كار خود براى يونسكو گفت و اينكه به دليل خوش نيامدن دولت وقت و كليسا از نوشته هاى وى در تبعيد به سر مى برده است.مانگاى نمايشنامه نويس هندى به ابراز اين نكته كه چگونه از كارش براى بيان موضوعات اجتماعى در هند همچون سوءاستفاده از زنان مى پردازد، پرداخت.وى معتقد است كه در هند به اجراى نمايش هاى سنتى بيشتر از متون ديگر بها داده مى شود و به دليل اينكه اين نوع نمايش ها، ريشه هاى قبيله اى دارند، زنان نمى توانند خيلى از فرم هاى خاص سنتى را ايفا كرده يا در اجراى نمايش، شركت داشته باشند.فاتيا ال آساى اولين كارگردان زن تئاتر در مصر است. وى از جدالش با شرايط حاكم براى شناخته شدن به عنوان يك نمايشنامه نويس حرف زد.ديجانا ميلوسويچ يوگسلاويايى اطلاعات تكان دهنده اى از كوشش خود براى ادامه دادن به كار تئاتر را به خصوص در زمان بمباران ناتو در اختيار شركت كنندگان گذاشت.زندگى در منطقه جغرافيايى اى كه در طول يك قرن، پنج بار تغييرنام داده است با شكل گريزناپذير هويت و آشفتگى عمومى در خلال اغتشاشات داخلى همراه است.اولين اجراى گروه ميلوسويچ اغتشاش بابلى Babylonian confusion براساس شعرهاى برتولت برشت شكل گرفت. ميلوسويچ خوش شانس بود كه در زمانى كه سئوال درباره فعاليت هاى دولتش خطرناك مى نمود، بازداشت نشد.وى با تاكيد بر اين نكته كه تئاتر اين قدرت را دارد تا در ميان ويرانى، احساس خلق كند و بر عليه خشونت ها ايستادگى كند حرف هايش را به پايان رساند. ميلوسويچ و گروهش تصميم دارند تا در ناگوارترين شرايط به اين كار ادامه دهند.

مباحث اصلى:مبحث اصلى با مقوله تئاتر فمينيستى و سكون آن آغاز شد. با اينكه اين جنبش از كشور آمريكا آغاز شد، اما امروزه ديگر تحركى در اين رابطه ديده نمى شود. در كشورهايى چون كره و مكزيك كه به دلايل سنتى بيشتر نمايشنامه نويسان مرد هستند و حرفه كارگردانى نيز عملاً تبديل به حرفه اى مردانه شده است، لزوم آن احساس مى شود.مبحث بعدى در مورد كيفيت هاى قابل تغيير در تئاتر به خصوص در موضوعات اجتماعى بود؛ سخنرانانى از هند، اندونزى، يونان، فيليپين و آمريكا.مبحث نهايى درباره جايگاه جهانى شدن و ابقاى فرهنگ ها به طرح مسئله مى پرداخت. موضوعى كه با دنياى نماينده هاى فيليپينى در ارتباط بود. جامعه شناسى فيليپينى ابراز داشت كه جهانى شدن، فرهنگ و اقتصاد امپرياليستى، استثمار كارگران ارزان و تغيير جايگاه زنان را به همراه مى آورد.نماينده كنيا از جنبش جوانان كشورش در واكنش به تهاجم به فرهنگ ملى در دهه ۹۰ حرف زد.همچنين در اين بخش به موقعيت زبان انگليسى و تضاد آن به عنوان زبانى همه گير كه ارتباط مليت ها را ميسر مى كند و در عين حال نيز زبان هاى ديگر را نابود مى كند، پرداخته شد.

ارزيابى نهايى:نمى توان انكار كرد كه اعتبار اين كنفرانس سه سالانه روبه رشد است.اين گردهمايى موقعيتى براى گسترش كار نمايشنامه نويسان زن و ترقى دادن آنها به عنوان عاملى براى تغيير مسائل اجتماعى با استفاده از تئاتر فراهم مى آورد.فرصتى مغتنم براى دريافت واكنش همكاران جهانى.

 

علي‌اكبر ولايتي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: حقوق زنان بدون توجه به ارزشهاي اسلامي احيا نمي‌شود

يكشنبه 12 مهر 1383 3 اكتبر  2004

كشورهايي كه در پي احياي حقوق بشر، حقوق زنان و آزادي بدون توجه به سنت‌ها و ارزشهاي اسلامي بودند، هيچ موفقيتي كسب نكردند؛ زيرا در اين صورت تنها خط ، زبان و برخي ارزشها تغيير كرده و حاكميت بيگانگان مسلط مي‌شود.

به گزارش خبرنگار سرويس زنان خبرگزاري دانشجويان ايران دكتر علي‌اكبر ولايتي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش دانشگاه، زن و دفاع مقدس‌ در دانشگاه الزهرا (س) اظهار داشت: شركت در دفاع و جنگ صرفا پرتاب گلوله و قرار گرفتن در معرض مخاطرات نيست بلكه اداره خانواده مدافعين و اعزام جوانان به جبهه نيز از اهميت بالايي برخوردار است و نقش زنان در 8 سال دفاع مقدس نيز در لباس يك مادر يا همسر رزمنده كاملا مشهود بود؛ به نحوي كه اهميت كار زنان در دفاع مقدس كمتر از مردان نبوده است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه خطر و اهميت تهاجم فرهنگي كمتر از تهاجم نظامي نيست، خاطرنشان كرد: مقاومت در برابر تهاجم فرهنگي و محاصره اقتصادي به مراتب مشكل‌تر از مقابله با تهاجم نظامي است زيرا در اين نوع تهاجم دشمن و جبهه‌ها ناپيدا هستند و حتي ممكن است دوستان انقلاب نيز در شناخت دشمن دچار اشتباه شوند.

دكتر ولايتي در ادامه اظهار داشت: با گشايش دروازه‌هاي غرب به روي كشورهاي اسلامي اين كشورها با ارزشهاي جديدي كه از سوي غربي‌ها مطرح مي‌شد، مواجه شدند كه يكي از نكات مهم آن مساله حقوق زنان بود.

وي افزود: غربي‌ها بر روي اين مساله كه حقوق زن در اسلام پايمال شده و مسلمانان بايد براي احياي آن سبك و سياق زندگي خود را تغيير دهند، تكيه مي‌كردند كه در اين راستا به اين مساله تاكيد داشتند كه در جهان اسلام حقوق زنان پايمال مي‌شود و بايد براي احياي آن ارزشهاي اسلامي را كنار گذاشته و از ارزشهاي غربي تبعيت كرد. درحاليكه انجمن‌هايي كه در كشور ما شكل گرفت انجمن آدميت در دفاع از حقوق بشر بود و آزادي و حقوق زن در پيشاپيش ارزشهاي كشورهاي اسلامي قرار داشته است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه ممكن است در جهان اسلام به علت انحرافات مسلمانان از مسير اصلي حقوق زن و مرد در برخي موارد پايمال شده باشد اظهار داشت: اين مساله ارتباطي با دين اسلام ندارد زيرا براي يافتن مباني حقوق زن نياز به جستجوي زياد در بين متون نيست و الگوهايي مانند حضرت زهرا(س) و حضرت زينب از صدر اسلام وجود داشته‌اند كه دست كمي از مردان بزرگ تاريخ اسلام ندارند.

وي تصريح كرد: امروز نماد مقاومت مسلمانان و جهان اسلام در برابر تهاجم فرهنگي غرب حجاب اسلامي است و كشورهايي كه مهد دموكراسي نام گرفته‌اند از حجاب مي‌ترسند و آن را در كشور خود تحريم مي‌كنند البته اين مساله ممكن است در وهله اول مشكلاتي براي حضور زنان مسلمان محجبه در جوامع غربي بوجود آورد اما افق روشني براي آن پيش‌بيني مي‌شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان خاطرنشان كرد: زنان امروز پرچمدار احياي ارزشهاي اسلامي در جهان غرب شده‌اند و ما نيز بايد الگوي زن مسلمان را با پروژه‌هاي علمي برنامه‌ريزي ، طراحي و به جامعه جهاني عرضه كنيم.

 

راهنمايان زن براي گردشگران محيط‌هاي طبيعي فعاليت مي‌كنند

يكشنبه 12 مهر 1383 3 اكتبر  2004

خبرگزاري فارس: مدير كل موزه تاريخ طبيعي گفت: در پي امضاي موافقت‌نامه خواهرخواندگي ميان موزه تاريخ طبيعي ايران و اتريش، راهنمايان زن براي گردشگران محيط‌هاي طبيعي آغاز به فعاليت مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس ، اصغرمحمدي فاضل صبح روز در حاشيه امضاي موافقت‌نامه خواهرخواندگي ميان موزه تاريخ طبيعي ايران و اتريش افزود: طي اين موافقت‌نامه محيط بانان آموزش داده مي‌شوند و دوره‌هاي ويژه اكوتوريسم برگزار مي‌شود.

وي در ادامه گفت: اين پيمان 10ساله است و پايان اين 10 سال به معناي پايان پروژه‌هاي انجام شده نيست و ممكن است در سال نهم پروژه 10 ساله ديگري آغاز شود.

مديركل موزه تاريخ طبيعي در خصوص اهميت اين پيمانها گفت: اين پيمانها به لحاظ قانوني مجوزي به دستگاه‌هاي اجرايي براي عقد قرارددها و پروژه‌هاي اجرايي مشترك بين كشورها مي‌دهد.

محمدي فاضل در ادامه افزود: اين پيمان باعث مي شود تبادل نمونه هاي تنوع زيستي تسهيل شود و براساس آن انتشارات مشتركي بين دو كشور صورت بگيرد.

وي در خصوص موزه تاريخ طبيعي اتريش گفت: اين موزه 250 سال عمر دارد كه يكي از موسسات وابسته به اين موزه، فرهنگستان يا آكادميدانوب است.