زنان:جمعه 6 شهريور 1383 27 اوت 2004

 

 

 

لايحه قانونى ناظر بر پوشش مردم 

منبع: نشريه زود دويچه سايتونگ- راديو آلمان: پنج شنبه 5 شهريور 1383 26 اوت 2004

برگردان: مهيندخت مصباح

به تازگى لايحه اى به مجلس ايران به منظور تعيين نحوه پوشش ارائه شده است. تهيه اين لايحه ميتواند پيامد تذكرات مداوم رهبر مذهبى ايران على خامنه اى باشد كه پيوسته در باره هجوم فرهنگى غرب هشدار ميدهد.البته هنوز معلوم نيست جزييات لايحه پيشنهادى چيست؟ اما بسيارى بيم اين دارند كه درپى كنترل لباس فروشى ها در ماههاى اخير و همچنين بازداشت زنانى كه حجاب درستى نداشته اند، چنين طرحى براى مجبور كردن مردم به پيروى از يك مد اسلامى باشد. رئيس نيروى انتظامى تهران اخيرا به شهروندان تهرانى هشدار داد كه اجازه ندارند مانند مانكن ها لباس بپوشند.

پس از روى كارآمدن محافظه كاران در انتخابات مجلس هفتم كه منجر به كسب دو سوم آراى پارلمان توسط آنها شد، نرمش هايى كه با سياست هاى اصلاح طلبانه دولت خاتمى جا براى خود باز كرده بودند، دوباره به سخت گيرى مبدل شدند. پروژه دستور العمل لباس پوشيدن مردم، نمونه اى است بارز از اين تشديد عمل. پيش از اين هم مانع تراشى  و مزاحمت در راه ادامه كار روزنامه نگاران منتقد و فاشگو و بستن بسيارى از سايت هاى اينترنتى روشنگر عملى شد. از قرار رژيم ايران اميدوارست  با اجراى طرح پوشش، بتواند تعادلى در وضعيت اجتماعى بر قرار سازد، چرا كه زندگى لوكس و پرمصرف ثروتمندان براى اقشار آسيب پذير و بى پول جامعه، ناگوار و آزاردهنده است. اين در حالى است كه همين هفته براى نخستين مرتبه پس از انقلاب اسلامى دوباره  ورود اتومبيل هاى خارجى آخرين سيستم به كشور مجاز اعلام شد. هم اينك نخستين ب ام و هاى سرى پنج به ارزش هر دستگاه ۱۲۰ هزار يورو در راه رسيدن به ايران هستند.

از سوى ديگر در برابر اكثريت نيروهاى محافظه كار، اپوزيسيونى غير متشكل و ناهمگون قرار دارد. جبهه مشاركت اسلامى كه رهبرش رضا خاتمى برادر رئيس جمهور است، بعنوان مهمترين تشكل موجود در ايران موفق نشد در گنگره اخير خود از نظر راهكارهاى سياسى و  يك استراتژى متحد كه تامين كننده منافع عمومى باشد، به روش واحدى دست يابد.  در عين حال در ميان راى دهندگان نيز كه اصلاح طلبان را در فاصله  سالهاى ۹۷ تا ۲۰۰۱ به طور جدى  پشتيبانى ميكردند، سرخوردگى غالب شده است. ديگر كمتر كسى اميد به اپوزيسيونى با اين شرايط دارد. بيشتر كسانى كه در جبهه مشاركت هستند هم  برنامه روشنى براى توسعه يك جامعه مدنى و پيكارجويى با نيروهاى محافظه كار ندارند.

اخيرا نتيجه يك همه پرسى توسط يك آژانس خبرى دانشجويى منتشر شده كه در آن روشن ميشود  دو سوم جوانان ايرانى از دولت و نحوه كارآن  ناراضى اند. تنها ۵۴ درصد كسانى كه مورد پرسش قرار گرفته اند، شاغلند. نه درصد اين افراد مشغول به تحصيل و تحقيقند. باز بر اساس اين نظر سنجى، ۵۱ درصد محصلان مراكز آموزش عالى را دختران تشكيل ميدهند. سن متوسط ازدواج با ۲۷ سال براى مردان و ۲۴ سال براى دختران عملا افزايش يافته و بالاخره ۷۰ درصد از ۶۷ ميليون جمعيت كشور را جوانان زير سى سال تشكيل ميدهند.

 

انجمن دانشجويى دفاع از حقوق بشر در ايران و توجه آن به حقوق زنان

راديو آلمان:پنج شنبه 5 شهريور 1383 26 اوت 2004

بنيانگذاران انجمن دانشجويى دفاع از حقوق بشر در ايران كه در ماه مرداد اعلام موجوديت كرده است چهار زن و يك مرد هستند. فعالان اين انجمن مى خواهند فعاليتهاى حقوق بشرى خود را به ويژه بر موضوعهاى مربوط به دانشجويان، زنان و جوانان متمركز كنند. در باره پرداختن اين انجمن به حقوق زنان پرسشهايى را با خانم نجمه اميدپرور، يكى از پايه گذاران انجمن مطرح كرده ايم.

مصاحبه گر: کيوان دخت قهاری

دويچه وله: خانم نجمه اميدپرور، انجمن های دفاع از حقوق زنان در ايران وجود دارند. چرا تصميم گرفته ايد انجمن دانشجويی دفاع از حقوق بشری را پايه گذاری کنيد که به خصوص به زنان بپردازد؟

نجمه اميدپرور: سازمان های دفاع از حقوق بشر که در ايران وجود دارند، از وجود دانشجويان و زنان بی بهره هستند.

دويچه وله: پس از چه کسانی تشکيل شده اند؟

نجمه اميد پرور: اين سازمانها بسيار کم به نيازهای جوانان و زنان می پردازند. به خاطر اين که در حال حاضر بحث حقوق بشر در ايران بيشتر متوجه زنان است ما می خواهيم کاری کنيم که بيشتر از زنان رفع تبعيض شود. چون بيشترين مشکلات در ايران شامل زنان می شود. زنان بيشتر اين مشکلات را دارند. ما قصد داريم که با جمعی از دانشجويان فعال زن،‌ کاری کنيم که از زنان در ايران رفع تبعيض شود و به گونه ای مشکلات زنان در ايران را حل کنيم. در محيط دانشگاهها ما سعی داريم که بيشتر در اين جهت فعاليت کنيم. چون که محدوديتها و شرایط در ايران باعث می شود که زنان بيشتر خودشان را در اين گونه مکانها نشان بدهند. برای زنان محيطی به وجود آمده که برای فعاليتهايشان ايجاد ترس می کند. اگر ما می خواهيم زنان را در محيطى دانشجويی مطرح کنيم، به خاطر اين است که زنان بتوانند به آن امنيت و آرامشی که می خواهند، دست پيدا کنند تا بتوانند به راحتی حقوق خودشان را بشناسند و همين طور بتوانند از حقوقشان دفاع کنند. ما اين کار را انجام داده ايم و اين سازمان را تشکيل داده ايم.

دويچه وله: شما می گوييد که می خواهيد زنان به امنيت دست يابند. راهى كه مى خواهيد برويد چيست؟

نجمه اميدپرور: زمانی که زنان آگاه شوند و بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند، ايجاد امنيتی ست برای خودشان. ولی الان آن ترسی که متوجه ی زنان است به خاطر عدم خودباوری ست که آنها هنوز به خود باور ندارند.

دويچه وله: شما چه راههايى برای فعاليت های خود داريد؟

نجمه اميدپرور:آنچه که می گويم اين است که زنان در فعاليت های اجتماعی باشند، اين که ما بتوانيم به آنها در اين انجمن بها بدهيم و شخصيت آنها را نشان بدهيم و از حقوقشان دفاع کنيم. مطمئنا آن امنيت را پيدا خواهند کرد.

دويچه وله: منظور من اين است که فعاليت هايتان چه اشکالی دارد، مثلا به صورت سخنرانی یا انتشار نشريه است؟

نجمه اميدپرور: ما در شروع کار هستيم و در همين ابتداى  کار، اگر خاطرتان باشد، بيانيه يی که صادر کرديم در ارتباط با دفاع از آزادی پوشش زنان در ايران بود. مسئله ی بغرنجی که اکنون بيشتر زنان ايران با آن دست به گريبان هستند. به خصوص در اين فصل گرما و فشارهايی که به آن می آيد. و همچنين نامه هايی جهت نقض حقوق زنان به سازمان ملل و سازمانهای جهانی مى نويسيم تا بتوانيم سازمان ملل را متوجه نقض حقوق بشر و همچنين حقوق زنان در ايران کنيم تا از اين طريق بتوانيم از حمايت ملل اروپايی نيز برخوردار شويم. گروه هايی مانند جبهه ی متحد دانشجويی، که مقابل دفتر سازمان ملل تحصنی داشته اند و همچنين نامه ای که دفتر تحکيم وحدت به سازمان ملل نوشت، اين نامه ها و اعتراضات بيهوده بودند. سازمان ملل در برابر نقض حقوق بشر در ايران سکوت می کند. به همين علت ما قصد داريم نامه هايی خطاب به ملل اروپايی بنويسيم و ارسال کنيم و ملل اروپايی را متوجه نقض حقوق بشر در ايران کنيم. نهادهای اروپايی از ملتشان به شدت وحشت دارند. به خاطر همين ما قصد داریم ملل اروپايی را متوجه نقض حقوق بشر در ايران کنيم.

دويچه وله: خانم اميدپرور، برداشت تان از حد استقبال از اين انجمن تا کنون چيست؟

نجمه اميدپرور: با توجه به اينکه ما تازه شروع به کار کرده ايم، استقبال بسيار خوبی از انجمن شده است. همچنين پيشنهاداتی که از سوی دانشگاههای ايران برای عضويت در گروه داشته ايم. ما بسيار خوشحاليم و همين استقبال به ما دلگرمی می دهد و ما را در اين راهی که داريم مصمم تر می کند. اميدواريم که بتوانيم با کمک همه ی دوستان هدفی را که داریم به عاقبت برسانيم.