زنان عراقی پایانی برای رنج و حرمان خود پیدا نکرده اند

،28 مارچ 2004The independent

 در بغدادVictoria Firmo Fontanمطلبی از

برگردان:الف.آناهیتا

،نوزده ساله در سردخانه بیمارستان ال کیندیBedur Ibrahimدو روز است که

 دراز کشیده است. خانواده وی از دریافت جسد امتناع  می کنند و اولیای امور شهر از میسر ساختن امکاناتی جهت بررسی جسد وی توسط پزشک ویژه آسیب شناسی كوتاهي مي كنند.

 نیز می بایست مانند تمام قربانی های خشونت به مرده شوی خانه شهرBedurجسد

برای بررسی و چگونگی قتل وی انتقال می یافت اما پزشکان بر طبق درخواست والدین وی به توافق رسیدند که او، در یک قبر معمولی بدون مراسم خاکسپاری در قبرستان شهرداری دفن شود. دلیل این مسئله بسیار شرم آوراست.

 همچون تمام زنانی دیگر از یک سال گذشته که ارتش آمریکا به بغداد هجومBedur

آورده است، توسط مردانی مسلح از خانه خود ربوده شده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و به قتل می رسد.

،رئیس سردخانه بیمارستان به خبرنگار ایندیپندد می گوید که اوFaqr Bakrدکتر

کاملا بر این مسئله واقف بوده که خانواده این دختر نوزده ساله برای تحویل جسد نخواهند آمد.

 دچار Bedurهیچ مدرکی از چگونگی مرگ بیشتر زنانی که به سرنوشتی همانند

می گردند در جائی به ثبت نمی رسد اما او بعد از تیر خوردن انقدر زنده ماند و نفس کشید تا از چگونگی حادثه ای که برایش رخ داده بود برای پرستاران بیمارستان توضیح دهد.

 از وسعت Bedur،پرستار بیمارستان تا آخرین لحظه ای کهHanan Abdullah

جراحت هائی که در اثر شلیک اسلحه برده بود دیده از جهان فروبست از

 بیشترین اهمیت را داشتند،فامیلش،Bedurوی نگهداری کرد زیرا کسانی که برای  

از ملاقات وی پرهیز می کردند.

پرستار بیمارستان که در آخرین لحظات مرگ وی در کنارش بود شخصیت انسانی اندوهناکی را به تصویر می کشد...

 می گوید"به من گفت که برایش چه اتفاقی افتاده است.او گفت مردانیHanan

در حالی که اسلحه به طرفش گرفته بودند وی را از خانه اش ربوده و در طی شانزده روز مورد تجاوز جنسی قرار داده و سپس بطرفش شلیک می کنند"

 بدون هیچ اطلاعی از خانواده اش توسط پلیس در حالی که بیهوش بود Bedur

به بخش فوریت های پزشکی بیمارستان آورده شد،پلیس به مسئولین بیمارستان گفت که تلاش کرده به پدر وی اطلاع دهد اما موفق نشده است.

 پرستار ادامه می دهد که"بعد از اینکه مورد جراحی قرار گرفت مرتبا سراغ مادرش را می گرفت،زمانیکه متوجه شد مادرش هرگز به دیدنش نمی اید آنچنان افسرده خاطر شد و امیدش را از دست داد که به مرگ اجازه داد به سراغش بیاید و جان داد..."

در رابطه با قتل ناموسی در عراق در زمان صدام حسین اگر زنی ربوده شده و مورد تجاوز قرار می گرفت حیثیت خانواده را بر باد داده بود و معمولا برای دفاع از ناموس خانواده توسط یکی از مردان خانواده به قتل می رسید مگر اینکه حاضر به ازدواج با کسی که وی را ربوده و مورد تجاوز قرار داده، شود.

 به مردم عراق گفت:Paul Bremerبعد از اینکه صدام حسین دستگیر شد،

"رنج و مهنت به پایان رسید"!! اما به گزارش یونار محمد مسئول تشکل ائتلافی زنان عراق از زمان پایان جنگ تا به حال 350 زن در بغداد ربوده شده اند. یونار ادامه

 می دهد که بعضی از این زنان که زنده مانده اند احتیاج مبرم به پناهگاه و محافظت دارند زیرا قتل ناموسی توسط خانواده های این قربانیان،آنان را تهدید می کند،ما در صدد ایجاد اولین پناهگاه زنان ربوده شده در بغداد، بدون دریافت هیچگونه کمک مالی از اولیای امور اشغالگران هستیم.

دولت آمریکا بسیاری از کشورها را بدلیل شکست در به کنترل در آوردن ارتباطات انسانی،مورد نکوهش و نقد قرار می دهد اما اولیای امور دولت ائتلافی مستقر در عراق به سرنوشت زنان ربوده شده، اهمیتی نداده و این عارضه را مورد انزوا قرار داده اند.