دبير كل حزب زنان: 30 مركز غير دولتي زنان براي ارائه مطالبات زنان به حكومت گردهم آمده اند

ايلنا - يك شنبه 24 اسفند  1382- 14  مارس 2004

فريبا داوودي مهاجر اعلام كرد:30 مركز غير دولتي زنان براي ارائه مطالبات زنان به حكومت گردهم آمده اند و خواسته هاي اصلي زنان را مدون كرده اند 

فريبا داوودي مهاجر، دبير كل حزب زنان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، گفت: در كشورهاي توسعه نيافته زنان قربانيان اصلي خشونت ها و قتل هاي خانوادگي هستند و در كشورهاي در حال توسعه زنان همچنان در پس نگاه هاي قدرت مداران و مردانه تحقير مي شوند.

فريبا داوودي مهاجر، دبير كل حزب زنان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، گفت: امروز پس از دو قرن، زنان از حقوق قابل اعتنايي برخوردار شده اند و حق راي، حق مالكيت، حضانت فرزندان، حق طلاق و ... ولي هنوز با كمترين غفلت، مورد بيشترين اغماض و تبعيض قرار مي گيرند.

وي افزود: زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند و با مجموع دو سوم ساعت كار، يك دهم درآمد جهاني را به خود اختصاص مي دهند و كمتر از يك صدم دارايي جهان را در اختيار دارند.

به گفته داوودي تحولات اجتماعي دردهه هاي اخير با توجه به شاخص هاي جوامع در حال گذرا، موجب شده كه روز به روز مطالبات تازه اي از سوي جامعه زنان مطرح شود.

وي خاطرنشان كرد: از مهم ترين وظايف جامعه مدني به ويژه سازمان هاي غير دولتي زنان هدفمند سازي اين مطالبات و ايجاد بستر مساعد براي جاري سازي قانونمند آن در دستگاه هاي حكومتي است.

دبير كل حزب زنان عنوان كرد كه به همين دليل 30 مركز غير دولتي زنان براي ارائه مطالبات زنان به حكومت گردهم آمده اند و خواسته هاي اصلي زنان را مدون كرده اند.

به گفته داوودي مهاجر برخي از اين مطالبات عبارتند از، تامين حقوق همه جانبه در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، مدني و سياسي، تحقق حقوق انساني زن، نهادينه سازي نگرش جنسيتي در قوانين، برقراري عدالت جنسيتي، رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، اصلاح نگرش عمومي براي تبيين جايگاه انساني زن و ...

پايان پيام