8 مارس درر افغانستان و تاجيكستان

بي بي سي - دو شنبه 18 اسفند  1382-  8 مارس 2004

 

روزنامه های امروز چاپ کابل بيشتر مطالب شماره های امروز خود را به روز جهانی زن اختصاص داده و به بررسی وضعيت زنان در افغانستان پرداخته اند.

 

روزنامه اراده به چاپ تصوير يک زن سالمند افغان در صفحه نخست خود با تيتر درشتی نوشته است: "زن را مادر را ستايش کنيم."

اين روزنامه در يکی از مطالب خود نوشته است هنوز حقوق زنان پايمال می شود.

انيس که امروز به صورت فوق العاده در هشت صفحه منتشر شده در تمام صفحات خود به مسائل مربوط به زندگی زنان در افغانستان و جهان پرداخته است.

اين روزنامه در مطلبی با عنوان وضعيت زنان در دو سال پس از سقوط طالبان گزارشی از احوال زنان در نقاط مختلف افغانستان عرضه کرده است.

سيد مسعود حسينی نويسنده اين مطلب زندگی زنان در جنوب و غرب را چنين توصيف کرده است: "اگر در بازار شهر خوست راه برويد شايد حتی يک زن را هم مشاهده ننماييد که برای حد اقل مشارکت در مديريت زندگی خصوصی خود و خريد مايحتاج به بازار آمده باشد."

نويسنده در ادامه به هرات رفته و چنين نوشته است: "در محاکم هرات زنانی را می بينيد که درخواست طلاق از شوهران معتاد به هروئين نموده اند اما محاکم حق سرپرستی فرزندان را به پدر سپرده است."

روزنامه آرمان ملی در ستون سرمقاله شماره امروز خود از زنان افغان خواسته تا آزادی خود را در هماهنگی با ويژگيهای ملی و فرهنگی جامعه خود بخواهند.

 

امروز 8 مارس، در شهرها و نواحی تاجيکستان با برگزاری برنامه های فرهنگی و تفريحی، از روز جهانی زن تجليل به عمل آمده است. امامعلی رحمان اف، رئيس جمهور تاجيکستان نيز در پيام شادباش خود به نقش زن در جامعه تاجيک اهميت ويژه قائل شده و به مشارکت بيشتر زنان در مقامات رهبری در دوران استقلال تاکيد کرده است.

اين در حالی است که برخی از زنان و دختران تاجيک در شهر دوشنبه گفته اند که مشکلات زياد اقتصادی و اجتماعی هماره دامنگير آنها بوده است. فعالان حقوق زن نيز پیوسته از نقض حقوق زنان در تاجيکستان ابراز نگرانی کرده اند.

نيم پيکره برای زن مبارز

در آستانه روز جهانی زن در شهر خجند، مرکز استان سغد تاجيکستان، از نيم پيکره "مستوره عويضوا"، يکی از نخستين زنانی که در اوائل قرن بيستم ميلادی حجاب خود را کنار گذاشته بودند ، پرده برداری شده است.

اين پيکره در گلگشت موسوم به ستاره های خجند در مرکز استان سغد قد برافراخته است. مستوره عويضوا، از زنان روشنفکر آغاز سده بيست است که به جنبش آزادی خواهی موسوم به هجوم پيوسته و از پوشش "فرنجی" يا حجاب در آسيای ميانه دست کشيده است.