در آستانه روز جهانى زن در ايران

كيواندخت قهارى- راديو آلمان - جمعه 15 اسفند  1382-  5  مارس 2004 

در آستانه ۸ مارس، هجدهم اسفند، روز جهانى زن ، قرار داريم. هر سال در هشتم ماه مارس ميليونها زن و مرد در سراسر دنيا، همچنانكه در ايران، روز جهانى زن را جشن مى گيرند و عليه تبعيضهايى اعتراض مى كنند، كه به دختران و زنان روا داشته مى شوند.

امسال سازمانهاى حقوق بشرى چون سازمان عفو بين الملل و نيز سازمانهاى بين المللى مدافع حقوق زنان شعار خود را خشونت عليه زنان را متوقف كنيد قرار داده اند و در روز ۸ مارس با فعاليتهاى گوناگون خود اين شعار را با صدايى رساتر به گوش جهانيان خواهند رساند.

زنان ايران نيز در سالهاى اخير فعاليتهاى خود را براى مقابله با خشونت عليه زنان گسترش داده اند. در كانون بحثها و فعاليتهاى امسال آنان نيز موضوع خشونت عليه زنان نشسته است.گروههاى مختلفى در ايران گرد شعار زنان و مردان عليه خشونت تا ۸ مارس كه از شهريور ماه ۱۳۸۲ آغاز گشت بسيج و سازماندهى شدند.

در هفته جارى گروهى از سازمانهاى غيردولتى مشتركا اطلاعيه اى را به مناسبت روز جهانى زن منتشر كردند. امضاكنندگان اين اطلاعيه عبارت اند از: مركز فرهنگى زنان، كانون هستيا انديش، موسسه تحقيقى رشديه، انجمن پيشگامان صلح، موسسه فرهنگى پندار، جمعيت ايرانمهر، جامعه فرهنگى دانشجويى دانشگاه تهران و انجمن مستقل زنان اند. در اين اطلاعيه از جمله آمده است:

 خشونت عليه زنان در حوزه خصوصى و عمومى امرى فراگير است و ما هنوز در حال طرح وجود آن هستيم. ما معتقديم خشونت هايى كه بر زنان در خانه و خيابان اعمال مى شوند از يكديگر جدايى ناپذيرند. اگر معضلى به نام دختران فرارى وجود دارد، اگر فحشا رواج يافته، اگر زن كشى و حتى شوهركشى وجود دارد همه اينها نتيجه نوع زندگى خصوصى و اجتماعى ماست.

در پايان اين اطلاعيه زنان و مردانى كه به حذف هر گونه خشونت عليه زنان باور دارند فراخوانده شده اند كه در روز دوشنبه ۸ مارس در تجمعى كه به مناسبت روز جهانى زن در آمفى تئاتر روباز پارك لاله برگزار مى شود گرد هم آيند و عليه خشونت طلبان سراسر جهان اعتراض كنند.