فراخوان تريبون فمينيستي ايران به زنان فعال خارج کشور 

تريبون فمينيستي ايران: چهار شنبه 13 اسفند  1382-  3  مارس 2004

روز جهاني زن (8 مارس)، روز همبستگي تمام زنان در سراسر جهان است. در اين روز ما زنان و مردان ايراني نيز در پارک لاله تهران براي اعتراض به ابعاد مختلف خشونت عليه زنان گردهم مي آييم. از کليه فمينيستهاي خارج کشور دعوت مي شود براي اعلام همبستگي خود با زنان ايراني که در پارک لاله صداي اعتراض خود را عليه خشونت بلند خواهند کرد، پيامهاي همبستگي خود را براي سايت تريبون فمينيستي ايران ارسال نمايند و نظرات خود را در مورد ابعاد مختلف خشونت عليه زنان در سراسر جهان مطرح سازند.

پيامهاي خود را به ايميل زير ارسال داريد:

info@iftribune.com