8 مارس درپارک لاله برگزارمي شود- روز جهاني زن, روز تجمع اعتراضي ما عليه خشونت 

تريبون فمينيستي ايران:

سرانجام در پي درخواست مرکز فرهنگي زنان, کانون هستيا انديش, انجمن ايرانمهر, کانون نوانديشان جوان جامعه مدني و چند تشکل ديگر زنان , از استانداري تهران, براي دريافت مجوز برگزاري تجمع 8 مارس (18 اسفند 1382) در پارک لاله تهران, با درخواست اين سازمان ها موافقت شد.

مراسم 8 مارس امسال به نام «کمپين زنان و مردان عليه خشونت» روز دوشنبه 18 اسفند از ساعت 17 تا 19 درآمفي تئاتر روباز پارک لاله برگزار خواهد شد.

روز جهاني زن, روز تجمع اعتراضي ما عليه خشونت 

تريبون فمينيستي ايران :

خشونت عليه زنان در حوزه خصوصي و عمومي امري فراگير است و ما هنوز در حال طرح «وجود » آن هستيم. ما معتقديم خشونت هايي که بر زنان در خانه و خيابان اعمال مي شونداز يکديگر جدايي ناپذيرند. اگر معضلي به نام دختران فراري وجود دارد, اگر فحشا رواج يافته, اگر زن کشي و حتي شوهرکشي وجود دارد و... همه اين ها نتيجه نوع زندگي خصوصي و اجتماعي ماست.

کمپين «زنان و مردان عليه خشونت تا 8 مارس» مبارزه اي جمعي و سازماندهي شده بود که از شهريور 1382 آغاز شد و گروه هاي گوناگوني را گرد خود آورد. روز 8 مارس, روز اعتراض رساتر ما به اين خشونت فراگير است. از اين روي از زنان و مرداني که به حذف هرگونه خشونت عليه زنان باور دارند دعوت مي کنيم روز دوشنبه 18 اسفند ماه (از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر) در تجمعي که به مناسبت روز جهاني زن و با موضوع «خشونت عليه زنان» در آمفي تئاتر روباز پارک لاله برگزار مي شود گرد هم آيند و صداي اين اعتراض را به خشونت طلبان در سراسر جهان برسانند.

 

مرکز فرهنگي زنان

کانون هستيا انديش

انجمن مستقل زنان

موسسه تحقيقاتي رشديه

کانون نوانديشان جوان جامعه مدني

انجمن پيشگامان صلح

جمعيت ايرانمهر

جامعه فرهنگي دانشجويي دانشگاه تهران

موسسه فرهنگي پندار