خود سوزی زنان طی سه روز در شهر هرات

بي بي سي - يكشنبه 10 اسفند  1382-  29  فوريه 2004

روزنامه اراده چاپ كابل  در خبری از چهار مورد خود سوزی زنان طی سه روز در شهر هرات خبرداده و از قول يکی از مسئولين موسسه های خارجی نوشته است که دليل اين خود سوزيها اعمال محدوديت های مختلف عليه زنان از سوی خانواده ها ومقامات حکومتی است.