نوشين احمدي خراساني: اقدام به قتل كبري رحمانپور و افسانه نوروزي عوامل پيچيده رواني، اجتماعي و روحي دارد 

ايلنا - شنبه 9 اسفند  1382-  28  فوريه 2004

عضو كانون فرهنگي زنان معتقد است كه كبري رحمانپور و افسانه نوروزي هر دو سمبلي از ظلم جامعه و قوانين در مورد زنان هستند به گونه اي كه زنان آسيب ديده اجتماعي پس از رسيدن به بن بست و از روي ناچار اقدام به قتل مي كنند.

نوشين احمدي خراساني، عضو كانون فرهنگي زنان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، گفت: اگر جنبش زنان بحث افسانه نوروزي و كبري رحمانپور پيگيري مي كند براي اين است كه اقدام به قتل هر كدام از اين دو نفر عوامل مختلف پيچيده اي اعم از رواني اجتماعي و روحي دارد.

وي افزود:جامعه بايد برخي تغييرات در قوانين مربوط به زنان را بپذيرد تا زنان به دليل تبعيض جنسي و قانوني تعديل به قاتل نشوند.

به گفته احمدي، هر دوي آنها قاتل هستند و از نظر حقوقي حكم قصاص دارد اما اگر از نظر اجتماعي و رواني به اين بحث نگاه مي كنيم متوجه خواهيم شد كه هيچ كدام از آنها در انتخاب زندگي خود حق انتخاب نداشته اند.

وي تصريح كرد: از نظر جامعه شناسي هر دوي اينها يكي هستند و قرباني جامعه زيرا تحت شرايط ويژه و ... ناچار اقدام به قتل كرده اند و اين عمل پاسخي از سوي زنان در مقابل بي توجهي جامعه و قوانين به حقوق زنان است.

احمدي عنوان كرد كه قطعا كسي كه اقدام به قتل مي كند آنقدر آسيب ديده و رنج كشيده است كه مي تواند كسي را به قتل برساند و بايد ريشه هاي اصلي اين معضل بررسي شود نه اينكه تصميم به قصاص قربانيان جامعه بگيرند.

وي معتقد است كه جنبش زنان با پيگيري بحث افسانه نوروزي و كبري رحمانپور به انحراف كشيده نخواهد شد و بايد ديد اصلا چه كساني معيار انحراف جنبش زنان را تعيين مي كند.

پايان پيام