دفاع از زناني كه ناخواسته مرتكب قتل شده اند دلائل منطقي و انساني دارد 

ايلنا - دوشنبه 4 اسفند  1382-  23  فوريه 2004

يكي از فعالين حوزه زنان گفت:كه اگر اكثريت زنان جامعه از زناني كه ناخواسته مرتكب قتل شده اند دفاع

مي كنند پشت دفاعياتشان دلايل كاملا منطقي ،انساني و عدالت خواهانه اي وجود دارد. 

مرضيه مرتاضي لنگرودي ا زفعالين حوزه زنان در گفت وگو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا،گفت:دفاع از زناني كه ناخواسته مرتكب قتل شده اند بازتاب ضجه هاي درد آلود آسيب ديده زنان محروم ايراني است كه معترضانه دردفاع حقوق پايمال شده خود فرياد مي زنند.

وي افزود:سالها ست كه زنان ايراني براي داشتن حق زندگي انساني و شرافتمندانه حق دخالت و تعيين سرنوشت خويش،حق دوست داشتن و دوست داشته شدن ،حق مالكيت جسم و تن ،حق داشتن احترام برابر و ... تلاش مي كنند.

به گفته لنگرودي،حقوق زنان در جامعه پدر سالار به واسطه نگاه سنتي ابزاري به زن و به كمك قوانين و سنت هايي كه از اين نگاه و عملكرهايش حمايت مي كند رعايت نمي شود.

وي تصريح كرد:اغلب زنان ايراني اعم از افسانه نوروزي و كبري رحمانپور قربانيان اين آسيب ها هستند و اين آسيب ها و محروميت ها ناشي از آن در زنان فقير و تهيدست جامعه بروز فاجعه آميزي دارد.

مرتاضي عنوان كرد كه كبري دختر فقير 18 ساله اي كه به واسطه فقر به مرد بالاي پنجاه سال فروخته مي شود و زماني كه از اين ازدواج سر خورده مي شود دست به قتلي ناخواسته مي زند.

وي معتقد است كه طبيعتا هر زن محروم ايراني را به واسطه نقض مكرر حقوق انساني اش مي توان در يك قدمي ارتكاب جرايمي ديد كه به خاطر دفاع از حريم انساني خويش مي تواند مرتكب شود.

لنگرودي با اشاره به موضوع افسانه نوروزي ،گفت:نوروزي به واسطه فقر در معرض آسيب ناشي از نگاه جنسي و شهوتران صاحب قدرتي قرار مي گيرد و از خود دفاع مي كند.

به اعتقاد وي افسانه نوروزي ازتماميت زندگي انساني كه حق اوست دفاع كرده اما قدرت وثروت و بر تماميت زندگي انسان افسانه مي چرخد.

لنگرودي افزود:خرد جمعي زنان با دفاع از اين زنان محروم سعي مي كند مسئولين قضايي ايران را متوجه اين تجاوزات و تضييع حقوقي زنان كه ريشه بزهكاري هاي ناخواسته است نمايد.

وي عنوان كرد كه شايد تصحيح نگرش سنتي به زن به عنوان انسان صاحب كرامت و حق و رعايت حقوق انساني زن به عنوان موضوعي عميق ازمباحث عدالت اجتماعي ازقاتل شدن افسانه ها وكبري ها و مانداناهاي ديگر جلوگيري كنند.

پايان پيام