كمتر از يك پنجم كاربران اينترنت خاورميانه , زن هستند 

شنبه 2 اسفند  1382-  21  فوريه 2004

مطالعات نشان مي دهد , كمتر از يك چهارم كاربران اينترنت در خاورميانه زن هستند .

به گزارش سرويس ICT خبرگزاير كار ايران,ايلنآ, به نقل از شبكه خبري فرانس پرس, 81 درصد از مجموع كل كاربران اينترنت در خاورميانه مرد و كمتر از 19 درصد زن هستند .

بنابراين گزارش , ارقام فوق بيانگر شكاف عظيم ديجيتالي ميان زنان و مردان در منطقه خاورميانه است .

كارشناسان اقتصادي معتقند كمبود كاربران زن در خاورميانه از دلايل اصلي پايين بودن ميزان در آمد حاصل از تبليغات آن لاين است در اين منطقه است .