دختر نوجوان‌ بخاطر بدگماني‌ والدين‌ خود را از بام‌ خانه‌ به‌ پايين‌ پرت‌ كرد

اعتماد - پنج شنبه 9  بهمن 1382- 29 ژانويه 2004

 

گروه‌ حوادث‌ ،عليرضا بندري‌ :ترديد بي‌جا يك‌ بار ديگر قرباني‌ گرفت‌ و پرونده‌ زندگي‌ دختر هفده‌ساله‌يي‌ را بست‌. خبر كوتاه‌ بود. دختر هفده‌ساله‌يي‌ به‌ نام‌ رها بخاطر ترديد خانواده‌، خودش‌ را از پشت‌بام‌ منزل‌ مسكوني‌ پرتاب‌ كرد و در دم‌ كشته‌ شد. نكته‌ دردناك‌ اين‌ خودكشي‌ معصوميت‌ نهفته‌ در اين‌ اتفاق‌ است‌ كه‌ به‌ آساني‌ از لابه‌لاي‌ آخرين‌ كلماتش‌ به‌ چشم‌ مي‌آيد. رها در آخرين‌ يادداشت‌ خود مي‌نويسد: دختري‌ كه‌ خانواده‌اش‌ به‌ او شك‌ دارند ارزش‌ زنده‌ بودن‌ ندارد.

سقوط‌ از ارتفاع‌ ترديد

دخترك‌، صبور و سنگين‌ و بي‌تفاوت‌ از پله‌هاي‌ پشت‌بام‌ بالا مي‌رفت‌. چند طبقه‌ پايين‌تر آنها كيف‌ مدرسه‌اش‌ را بي‌رحمانه‌ زير و رو مي‌كردند. شايد نامه‌يي‌، عكسي‌، بوي‌ خيانتي‌ در كيف‌ باشد كه‌ دخترك‌ را به‌ مجازات‌ عمل‌ ننگينش‌ برسانند. دخترك‌ اما مجازات‌ خودش‌ را انتخاب‌ كرده‌ است‌ و طناب‌ دارش‌ را بافته‌ است‌. دست‌ كوچكش‌ را از بي‌كسي‌ رها مي‌كند و خودكار را بر كاغذ مي‌لغزاند: دختري‌ كه‌ خانواده‌اش‌ به‌ او شك‌ دارند ارزش‌ زنده‌ ماندن‌ ندارد. دخترك‌ تقاص‌ چند دقيقه‌ تاخيرش‌ را پس‌ مي‌دهد. مي‌آيد و لبه‌ پشت‌بام‌ مي‌ايستد و دستهايش‌ را از هم‌ باز مي‌كند. چشم‌هايش‌ را مي‌بندد. يادش‌ مي‌آيد كه‌ آن‌ پايين‌ كساني‌ هستند كه‌ به‌ او شك‌ دارند. نم‌باران‌ را بر صورتش‌ احساس‌ مي‌كند. پلك‌هايش‌ را باز مي‌كند. ترافيك‌ همه‌ راه‌ها را بند آورده‌ است‌. اشك‌هايش‌ در كوچه‌ گونه‌هايش‌ پرسه‌ مي‌زنند. يادش‌ مي‌آيد كه‌ همين‌ ترافيك‌ و تاخير چند دقيقه‌يي‌ تخم‌ شك‌ و ترديد را در خانه‌ كوچكشان‌ پاشيد. دخترك‌ هفده‌ ساله‌ براي‌ آخرين‌ بار به‌ شهر بي‌ترحم‌ نگاه‌ كرد. شهري‌ كه‌ هيچوقت‌ دلش‌ براي‌ رها و امثال‌ او تنگ‌ نمي‌شود. دخترك‌ هرگز از پله‌ پايين‌ نيامد. خودش‌ رادر هوا رها كرد و چند لحظه‌ بعد براي‌ هميشه‌ رها شد.

فرداي‌ آن‌ روز روي‌ برگه‌ پزشكي‌ قانوني‌ فقط‌ نوشته‌ شد:

نام‌:رها، شهرت‌:ر، مرگ‌ بر اثر خونريزي‌ داخلي‌.

آنها هيچوقت‌ نتوانستند در كيف‌ مدرسه‌ رها برگه‌يي‌ از خيانت‌ پيدا كنند. رها را به‌ ياد بياوريد.

دختر هفده‌ساله‌يي‌ كه‌ از ارتفاع‌ ترديد پريد.متاسفانه‌ ضعف‌ آموزش‌ و اختلال‌ فرهنگ‌ رفتاري‌ خانواده‌ها حوادث‌ غم‌انگيزي‌ را رقم‌ مي‌زند كه‌ گاه‌ جبران‌ آن‌ محال‌ است‌.

دكتر قندهاري‌روانشناس‌ اعتقاد دارد كه‌ بيشتر خودكشي‌ها در اين‌ سنين‌ به‌ دليل‌ خودنمايي‌ است‌ و معمولا خودكشي‌ها طوري‌ طراحي‌ مي‌شود كه‌ آسيب‌ چنداني‌ در پي‌ نداشته‌ باشد. البته‌ به‌ نظر مي‌رسد در مورد خودكشي‌ رها گمانه‌زني‌ اينچنين‌ درست‌ به‌ نظر نمي‌رسد.

دختركي‌ كه‌ در سن‌ نوجواني‌ و جواني‌ اسير سوءظن‌هاي‌ خانواده‌ مي‌شود پس‌ از مدتي‌ تحمل‌ خود را از كف‌ مي‌دهد و راه‌هايي‌ نظير فرار از خانه‌، خودكشي‌ و...را انتخاب‌ مي‌كند. با ايجاد فضايي‌ دوستانه‌ و سرشار از اعتماد در خانواده‌، مي‌توان‌ از تكرار اين‌ حوادث‌ دلخراش‌ پيشگيري‌ كرد.