فشارهاي بين المللي براي آزادي افسانه نوروزي بيشتر شده است

ايلنا - چهار شنبه 8 بهمن 1382- 28 ژانويه 2004

مشاور فرماندار در امور بانوان اعلام كرد كه فشارهاي بين المللي براي آزادي افسانه نوروزي بيشتر شده است و به احتمال زياد اتفاقات خوبي در اين پرونده رخ خواهد داد.

زهرا نژادبهرام، مشاور فرماندار در امور بانوان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا گفت: نماينده هاي مجلس با وجود شرايط آشفته سياسي و تحصن خود باز هم پيگير پرونده افسانه نوروزي هستند.

وي افزود: چون كار افسانه نوروزي به عنوان دفاع مشروع نامگذاري شده است به نوعي منافع اجتماعي، مسئولين را وادار مي كند تا پيگيري هاي پرونده مذكور در جهت مثبت باشد.

نژاد بهرام در خصوص انتقال افسانه نوروزي از زندان اوين به رجايي شهر كرج، گفت: اين كار باعث مي شود كه افسانه نوروزي در حاشيه امني قرار گيرد و از منظر عمومي كمي دور بماند.

پايان پيام