مخالفت شوراي اسلامي افغانستان با پخش آهنگ زنان از تلويزيون 

ايلنا - دوشنبه 29 دي 1382- 19 ژانويه 2004

شوراي اسلامي همبستگي مردم افغانستان در نشستي كه رياست آن را اسماعيل خان والي هرات به عهده داشت، از پخش آهنگ زنان در تلويزيون افغانستان به شدت انتقاد كرد.

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا , در اين نشست گفته شد پخش آهنگ زنان از تلويزيون افغانستان مغاير قانون اساسي و اصول اسلامي است.

به گزارش خبرگزاري فرانسه, سخنرانان در اين نشست از دولت افغانستان خواستند تا جلو نشر اين گونه آهنگ ها در تلويزيون افغانستان را بگيرد.

پايان پيام.