جنبش زنان در ايران نيازمند بازوي اجرايي و فرهنگي است 

ايلنا - دوشنبه 29 دي 1382- 19 ژانويه 2004

دكتر فاطمه صادقي گفت: جنبش زنان در ايران نيازمند بازوي اجرايي است.

دكتر فاطمه صادقي فعال و كارشناس امور زنان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي خبرگزاري ايلنا گفت: اساسا در علم سياست مي خوانيم كه هر جنبشي نياز به دوا هرم دارد. بخصوص زماني كه به دنبال مسئله اي است كه چندان حالت همدردي عمومي را بر نمي انگيزد.

وي افزود: جنبش سبزها و طرفداران ميحط زيست وقتي بحثهاي محيط زيستي خود را مطرح كردند و گفتند كه زمين در معرض خطر است و نسبت به آلودگي و افزايش جمعيت هشدار دادند، اين شعارها همدردي عمومي را به دنبال نداشت. بلكه تنها دغدغة يك گروه خاص بود.

صادقي ادامه داد: جنبش سبز ها بصورت آگاهانه دوكار را انجام داد. اول ايجاد بازوي اجرايي و به وجود آوردن احزاب و به دست گرفتن قواي مققنه و مجريه و دوم، ايجاد بازوي فرهنگي و تشكيل NGO هاي غير دولتي كه فرهنگ محيط زيست و علاقه به مسايل زيست محيطي را ميان مردم ترويج كنند.

وي با اشاره به اينكه در جنبش سبزها اين اتفاق بطور آگاهانه رخ داد و در جنبش زنان در آمريكا بصورت ناآگاهانه افزود: در دهه هاي 50 و 60 و 70 جنبشي به وجود آمد به نام ليبرال فمنيسم و هدف آن تاثيرگذاري بر دولت و امور اجرايي و تقنيني بود. ليبرال فمنيستها يكي از دستاوردهايشان در دهه 1920 به دست آورد حق راي و به وجود آوردن حزب زنان بود.

اين كارشناس مسايل زنان ادامه داد: ليبرال فمنيستها بازوي اجرائي جنبش بودند و به يك بازوي فرهنگي نياز بود. لذا جنبشي به نام راديكال فمنيسم بوجود آمد با اين هدف كه بر زير ساختارهاي فرهنگي تاثير بگذارد. اين دو در كنار يكديگر توانستند نقش مكمل داشته باشند.

صادقي در ادامه به وضعيت جنبش زنان در ايران اشاره كرد و ادامه داد: در ايران وقتي ما به نمايندگان زن فعلي راي داديم ابتدا قصد نداشتيم آنان را به عنوان نمايندة زنان به مجلس بفرستيم. اما عملا اين اتفاق افتاد. يعني اين عمل آگاهانه نبود اما به محض ورود زنان به مجلس به اين دليل كه نياز جدي وجود داشت.نمايندگان به سمت پيگيري مسايل زنان رفتند.

صادقي تاكيد كرد: جنبش زنان در ايران نياز به بازوي اجرايي دارد كه بر تصميمات كلان حقوقي و قانوني و اجرايي اثر بگذارد. از طرفي به بازوي فرهنگي نيز نياز هست تا تمركز در مورد مسايل زنان را در جامعه بوجود بياورد و همينطور روي زيرساختارهاي فرهنگي كار كند.

پايان پيام