"اتحاد زنان روسيه"

برگرفته از سايت ايران امروز

مترجم: سيامک سلطانی

 

يكشنبه ۲۱ دی ۱۳۸۲

 

وظايف اساسی- وظايف اساسی اتحاد زنان روسيه عبارتند از:

- کمک به ارتقاء وضعيّت حقوقی زنان در جامعه و نقش آنان در حيات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛

- دفاع از حقوق زنان؛

- توّجه به تحکيم خانواده‌ها؛

- مشارکت در شکل گيری سياست‌های دولت در ارتباط با زنان، خانواده و کودکان؛

- حرکت در سمت دستيابی زنان به سطوح اتخاذ تصاميم.

 

برنامه- "اتحاد" در چارچوب برنامه‌های اساسی زير فعاليّت خود را جامه عمل می پوشاند:

- "برای امنيّت اجتماعی و توسعه اقتصادی"

- "دمکراسی برای همه"

- "برای حفظ خانواده‌ها"

- "زن، معنويّت، فرهنگ"

- "زمين- خانه مشترک ما"

 

رشد اجتماعی

در بند "برای امنيّت اجتماعی و توسعه اقتصادی" برنامه گسترش امکانات در عرصه اشتغال، آموزش حرفه ای، حمايت از زنان در موسسات کوچک، و افزايش امکان دسترسی به زمين، سرمايه و تکنولوژی مدرن مورد نظر می باشند. در اين راستا در جنب "اتحاد زنان روس"، مرکز هماهنگی آموزشی حمايت اجتماعی زنان، کلوپ زنان مدير موسسات صنعتی، و دوره‌های منظم آموزشی حرفه ای زنان، و غيره کمک و همکاری می نمايند.

در ارتباط با اولويتهای همسو با اين برنامه می توان از آکسيو نهای : "زنان روستايی روسيه" و "زنان بر عليه فقر" را نام برد.

آکسيون سال: جمع آوری امضاء در پای يادداشت به آدرس دولت فدراتيو روسيه با عنوان: "در رابطه با تنگدستی و فقر شهروندان کشور" . در اين يادداشت ما خواهان برداشتن گامهای عملی و موثر در جهت ازميان بردن فقری که به شکل فراگير گريبان اکثريت ساکنان کشور را گرفته است، گشته ايم.

در اينجا ما به اطلاع همه کسانی که در قبال اين موضوع بی تفاوت نيستند، می رسانيم: ميليونها انسان در مبارزه به خاطر تامين حداقل مايحتاج زندگی، بر روی خط فقردست و پا می زنند، و همگان را فرا می خوانيم تا با گذاشتن امضای خود بر پای اين يادداشت که ما در تاريخ 17 اکتبر همزمان با روز جهانی پيکار با فقر تقديم مقامات رهبری کشور خواهيم کرد، ما را ياری نمايند.

 

اولويتها زندگی را تعيين می‌کنند

- آکسيون همبستگی تحت عنوان "من می توانم"؛

امروزه نظری وجود دارد که بر اساس آن در دوران کنونی جامعه تجزيه شده است، و مردم گرايش به آن دارند که مسئوليّت فرآيندهای منفی جاری در کشور را به گردن ديگران بياندازند؛ مثلن قدرت حاکمه، باندهای جنايتکار، و يا نسل گذشته و غيره.

وليکن تجربه تاريخی نشانگر آن است که پيش رويهای مثبت فقط زمانی امکان پذيرند که جامعه از يگانگی برخوردار و اشتياق همگانی در رسيدن به هدف وجود داشته باشد؛ و اين نيز زمانی ميّسر است که هر کسی شخصن سهمی در اين امر عمومی بر عهده گيرد.

موفقيّت تنها آن زمان بدست خواهد آمد که اجتماع، خودش مرحله به مرحله از استراتژی تلاش به خاطر بقاء به استراتژی رشد وارد گردد. وضعيّت بحرانی در سيستم اقتصادی اجتماعی روسيه موجب اين گشت که بخش بزرگی از جمعيت روسيه به استراتژی تلاش به خاطر بقاء روی آورد؛ که اين نيز موجب درجه بالايی از وابستگی انسان به حمايت اجتماعی دولت و عدم آمادگی برای تعيين سرنوشت خويش، می گردد. در اينجا توجه انسانها نه به مسائل آينده دار، بلکه به حل مشکلات با اهميّت حياتی وليکن دارای خصلت لحظه ای، معطوف می گردد.

آنچه که از استراتژی توسعه درک می شود، همانا آن چنان شيوه رفتار شخص است که در آن رفتار براساس روزمرگی به کنار گذاشته می شود، رسيدن به اهداف با اتکاء به نيروی شخصی صورت می گيرد، و تمايل به موفقيّتهای حرفه ای، خود گردانی و رشد خويش، می باشد. به همين دليل اتحاد زنان روس در سال 2002 تحت عنوان "من می توانم" ، حرکتی دراز مدت با احتساب فواصل زمانی نسبتن طولانی، در حمايت از زنان را آغاز می نمايد.

"از موضع غير فعال اجتماعی به سوی اتکاء به نيروی خود و رشد خويش" ، نيز متواند شعار اين حرکت باشد.

ما امروزه زاويه ديد اين حرکت را فقط بر از ميان بردن فقر قرار داده ايم، و همگان را فرا می خوانيم تا به اندازه توان خويش در اين حرکت نيکو ما را ياری رسانند.

مردم می پرسند: آخر در وضعيّت امروز از دست من چه بر می آيد؟ پاسخ يکی است: هر کس هر آنچه که از دستش بر می آيد؛

- در کيف مدرسه فرزندت يک بسته اضافی خوردنی بگذار تا در زنگ تفريح با دوستش تقسيم کند؛

- برای آن دسته از بچه‌های مدرسه که از خانواده‌های کم درآمد هستند، لباس جمع کن؛

- اگر شاغل نيستی کار شخصی خودت را براه بيانداز و از اين طريق يک و يا شايد يک هزار محل کار جديد، ايجاد کن؛

- اگر تو صاحب قدرت هستی، در آن جا‌هائيکه بی نظمی برقرار است، نظم براه بيانداز؛

- اگر قدرت در دست تو نيست، به آن قدرتی رای بده که هم می خواهد و هم قادر است که از نظم حمايت نمايد؛

هر کسی می تواند هر چند اندک ياری رساند؛ و در کنار هم مشکلات پيچيده را اگر نتوانيم هم که حل کنيم، حداقل از سکون خارجش می سازيم؛ حتی اگر مشکل بزرگی به نام فقر در برابر ما باشد.

 

"دمکراسی برای همه"

برنامه "دمکراسی برای همه" ، به معنای فعاليّت آموزشی، برگزاری کنفرانسهای علمی- عملی، کارشناسی اجتماعی قوانين جاری وقرارهای حقوقی در حال تدوين، و همچنين کار با رسانه‌های گروهی خبری، است. در اتحاد زنان روسيه " مرکز فعا ليتهای خبری- تحليلی" مشغول به کار است که بولتن‌ها و گزارشات خبری منتشر می نمايد.

 

" برای حفظ خانواده‌ها "

برنامه ارائه کمکهای مادی و معنوی به بی دفاعترين اقشار جامعه: بيوه‌ها، سالمندان تنها، خانواده-‌هايی که کودکان بی سرپرست را پذيرا شده اند، خانواده‌های دانشجويی که دارای فرزند هستند، پناهجويان و کسانی که مجبور به مهاجرت گشته اند، خانواده‌های کسانی که در منازعات مسلحانه کشته شده اند؛ حمايت از خانواده‌ها، حفظ مقام مادر و دوران کودکی، مبارزه با اعمال زور بر عليه زنان و کودکان، و اقدامات نيکو کارانه.

در چارچوب اين برنامه فعاليّتهای نيکو کارانه و آکسيونهای: "بيوه‌های روسيه"، "سالمندان"، "وظيفه"، و همچنين بزرگداشت" روز مادر"، صورت می پذيرند.

اصلی ترين سمت فعاليّت اتحاد زنان روسيه در سال 2001 برگزاری آکسيون "قهرمانی مادر" بود. هدف اصلی اين آکسيون عبارت بود از: جلب توجه افکار عمومی جامعه به مشکلات مادران، که با تربيت و پرورش و آماده سازی نسل جوان برای کار و زندگی در قرن 21 ام، هرروز قهرمانی می آفرينند.

اين آکسيون همگان را به ياری رساندن در امر ارتقاء ارزش والای مادران و تقويت عملکرد عنصر تربيت در خانواده‌ها و توجه وتحکيم آن، و همچنين دفاع از حقوق زنان فرا می خواند.

ما می خواستيم از اين طريق به همگان ياد آوری کنيم که: در سايه تلاش خانواده‌ها و در درجه نخست فداکاری مادران با بدوش کشيدن مسئوليّت هم در محل کار و هم در خانه، اين امکان را برای دولت فراهم کردند تا اين دوره سراسر تغيير و تحولات ساختاری را تحمل نموده و از هم پاشيده نشود. (در ادامه مطلب گزارش مبسوطی از نحوه پيشبرد اين آکسيون در شهرها و روستاهای روسيه ارائه گرديده است- مترجم.)

 

"زمين- خانه مشترک ما "

رشد ديالوگ گسترده با جمعيتهای زنان ديگر کشورها، شرکت در تدارک قرارهای بين المللی در ارتباط با مسئله زنان، مطالعه و بکارگيری تجربيات مثبت با هدف کمک به تحول و دگرگئنی در داخل کشور و تحکيم ثبات جهانی ، و شرکت در پروژه‌های مشترک با افکار عمومی بين المللی.

شرکت در کنفرانس اروپايی انجمن جهانی زنان روستايی گامی مهم در همين راستا ارزيابی می شود. از 17 تا 22 ماه مه 2002 در جزاير کرت يونان کنفرانس اروپايی انجمن جهانی زنان روستايی برگزار گرديد.: همکاری زنان در سطح جهان موضوع کنفرانس بود؛ و سازماندهی آن را نيز" مرکز زنان يونانی " بر عهده داشت.در اين کنفرانس 25 کشور اروپايی و همچنين رئيس انجمن جهانی زنان روستايی، خانم هيلدا استوارت از آمريکا، و معاون وی خانم اورسولا گوآ از کشور مالزی و خانم ساندرا بروآدريک-آلن نماينده آمريکا و مسئول کميته ارتباط با سازمان ملل متحد، شرکت داشتند. کار کنفرانس در جلسات عمومی و همچنين چهار گروه کار به پيش رفت. موضوعاتی که در گروههای کار مورد بحث و بررسی قرار گرفتند عبارت بودند از: کشاورزی و محيط زيست، تندرستی و تغذيه، تکنولوژی مدرن و ارتباطات، آموزش و فراگيری در همه طول زندگی. (اين بخش خلاصه شده است- مترجم)

 

ساختار تشکيلاتی

اتحاد زنان روسيه پيوندی است داوطلبانه از شوراهای زنان، اتحاد‌ها، انجمن‌ها و کلوپ‌ها، که در روسيه فعاليّت می‌کنند. اين اتحاد همچنين شامل است بر دو سازمان که دارای خصلتی فدرال هستند؛ "اتحاد زنان نيروی دريايی روسيه" و "زنان بر له تندرستی ملت".

ارگان رهبری کننده اتحاد زنان روسيه کنفرانس آن می باشدکه هر 5 سال يکبار فراخوانده می- شود. در فاصله بِن کنفرانس‌ها هيئت مديره اتحاد که در راس آن رئيس و جانشين وی قرار دارند، هدايت اتحاد را بر عهده دارند.

ساختارهايی که اتحاد زنان روسيه در آن عضويت دارند عبارتند از:

- ائتلاف بين المللی سازمانهای زنان "اتحاد کشورهای مستقل" اس- ان- گ.

- سازمان جهانی خانواده.

- فدراسيون بين المللی دمکراتيک زنان.

- شورای جهانی زنان.

 

اتحاد زنان روسيه با اين سازمانها و موسسات جنب سازمان ملل متحد نيز همکاری نزديک دارد:

- دارای حق مشاوره ويژه در شورای اقتصادی و اجتماعی جنب سازمان ملل متحد.

- پيوند با دپارتمان اطلاعات اجتماعی سازمان ملل متحد.

- سازمان جهانی کار.

- سازمان جهانی بهداشت.

- يونسکو، يونيسف، يونيدو.

- سازمان حمايت محيط زيست جنب سازمان ملل متحد.

- برنامه رشد وتوسعه سازمان ملل متحد.

- اداره کميساريای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد.

- کميسيون اقتصادی سازمان ملل متحد برای کشورهای اروپا.

- کميسيون سازمان ملل متحد در ارتباط با مسئله زنان.

اتحاد زنان روسيه دارنده ديپلم افتخاری سازمان ملل متحد با نام "پيام آور صلح" می‌باشد.