مرضيه مرتاضي لنگرودي: مجلس هفتم با جمعيتي تزئيني و مطيع از زنان تشكيل مي شود 

ايلنا - دوشنبه 22 دي 1382- 12 ژانويه 2004

يكي از فعالين حوزه زنان معتقد است كه مجلس هفتم با وجود رد صلاحيتهاي صورت گرفته در مورد كانديداهاي زن با جمعيتي تزئيني و مطيع از زنان تشكيل مي شود كه مسائل زنان را مورد توجه قرار نخواهد داد. 

مرضيه مرتاضي لنگرودي ، يكي از فعالين حوزه زنان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، گفت: اگر تاكنون قوانين محدودي به نفع زنان تصويب شده همواره به گونه اي بوده است كه مردان به راحتي توانسته اند اين قوانين را دور بزنند زيرا قوانيني بنيادي نبوده اند.

وي افزود: نگاه بيشتر مسئولين به زنان نگاهي تحقير آميز و فرودستانه است و به زن را ابرازي مي دانند براي رسيدن به اهداف خود.

به گفته مرتاضي لنگرودي، هميشه تعداد كمي از زنان در مجلس تحميل شده اند و هرگز به آنها اجازه نداده اند كه نيمي از جمعيت مجلس را تشكيل دهند.

وي معتقد است كه هيچ قانوني به صورت مبنايي در مورد برابري حقوق انسانها و زن و مرد در 6 مجلس پيشين به تصويب نرسيده است.

وي تصريح كرد: به دليل ضعف تشكل هاي زنانه بيشتر زناني كه در راس قرار مي گيرند تبديل به فرمانبرداراني

بي چون و چرا مي شوند كه هيچ خطري ندارند.

به اعتقاد مرتاضي لنگرودي، رد صلاحيت زنان نه تنها در حضور فعال جامعه زنان در مسائل اجتماعي موثر است بلكه بر مسائل اجتماعي كل جامعه نيز تاثيرگذار خواهد بود.

وي در پايان خاطرنشان كرد: زنان ايراني از نظر درك، توانايي، قابليتهاي تخصصي و جميعت به حدي رسيده اند كه كسي نمي تواند آنها را فراموش كند.

پايان پيام