اغلب فرصت هاي شغلي برجسته در بريتانيا در اختيار نيروي كار مرد اين كشور است.

ايلنا - چهار شنبه 17 دي 1382- 7 ژانويه 2004

به گزارش بخش بين الملل سرويس كارگري خبرگزاري كارايران, ايلنا, به نقل از شبكه خبري بي بي سي, طبق تحقيقات اخير انجام شده در بريتانيا زنان اين كشور اغلب براي پيشرفت در زمينه شغل خود با موانع بسياري روبرو هستند.

بنابراين گزارش موسسه ايجاد فرصت هاي شغلي برابر اعلام كرد: هم اكنون پس از 30 سال از تصويب قانون ممنوعيت تبعيض جنسي ميان كارگران زن و مرد هنوز نيروي كار زن اين كشور در موارد بسياري قرباني تبعيضات جنسي مي شود.

اين گزارش حاكي است, هنوز در بريتانيا تمامي شغل هاي مهم و تعيين كننده دراختيار مردان است.

براساس آمار منتشر شده توسط موسسه ايجاد فرصت هاي شغلي برابر هم اكنون زنان اين كشور 9 درصد از فرصت هاي شغلي برجسته اين كشور را در اختيار دارند همچنين 9درصد از بازرگانان برجسته اين كشور و 7 درصد از روزنامه نگاران حرفه اي , 7درصد از قضات بريتانيا و 7 درصد از نيروي پليس اين كشور زن هستند.

شايان ذكر است هجده درصد از نمايندگان مجلس بريتانيا را نيز زنان تشكيل مي دهند.

پايان پيام