رعايت حقوق زنان در قانون اساسي جديد، از ديد عضو كميسيون بررسي و تطبيق قانون اساسي افغانستان

شيرين فاميلي (راديو فردا): دوشنبه 15 دي 1382- 5 ژانويه 2004

قانون اساسي جديد افغانستان روز گذشته پس از سه هفته بحث و رايزني به تصويب رسيد. در متن قانون اساسي جديد، دولت افغانستان، جمهوري اسلامي است و رئيس جمهور با راي مستقيم مردم براي مدت 5 سال انتخاب مي شود. در ماده اي از قانون اساسي جديد افغانستان تصريح شده است كه اتباع كشور اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق مساوي هستند. فاطمه گيلاني، عضو كميسيون بررسي و تطبيق قانون اساسي افغانستان مي گويد در قانون اساسي جديد، حقوق زن رعايت شده است.

فاطمه گيلاني (كابل): چون خودم يكي از اعضاي تطبيق قانون اساسي بودم و يكي از هفت زني كه در آن شركت داشت، ما آخرين كوشش خودمان را كرديم كه يك قانوني بنويسيم كه در آن حقوق زن رعايت شده باشد، دموكراسي، اسلام و همه چيز را با هم بياميزيم كه ماده هاي آن در افغانستان عملي باشد، نه يك چيز رويايي كه مثلا در سوئد نوشته شده باشد و ما بخواهيم آن را در افغانستان عملي كنيم. من به عنوان يك زن خود را خوشبخت حس مي كنم كه تغييراتي كه در قانون اساسي راجع به زن آمد، تماما تغييرات بهتر بود، يعني آنچه را كه ما نوشته بوديم، آن را حتي بهتر ساختند.

 

ش . ف.: مثلا چه مواردي كه به نظر شما مهم است و در پيش نويس قانون اساسي نبوده و حالا در متن نهايي اضافه شده.

فاطمه گيلاني: مثلا راجع به اين كه چه كسي افغان است، ما نوشته بوديم كه هر كسي كه در افغانستان زندگي مي كند، او افغان است و تابعيت افغاني دارد، منتها كمي فشار سر ما بود اعم از زن و مرد را ما نتوانسته بوديم بگذاريم. اما خوشبختانه زنان شجاع و زناني كه واقعا پشتكار داشتند، نه تنها از خود كابل، بلكه از ولايات آمدند، فشاري كه اينها آوردند و قانع ساختند ديگر نمايندگان ملت را كه اعم زن و مرد به آن اضافه شد كه خيلي بهتر ساخته قانون را. دوم اينكه ما در اين قانون آورده بوديم كه در پارلمان آينده قانون انتخابات طوري ساخته شده باشد كه اقلا يك زن از هر ولايت بايد انتخاب شود. يعني علاوه بر زناني كه با كانديدايي آزاد انتخاب مي شوند، اما جاي كرسي يك زن از هر ولايت حتما بايد باشد. اين را اين خانمها توانستند تبديل به دو كرسي زن كنند كه من فكر مي كنم اين يك تغيير عجيب بود مخصوصا در افغانستاني كه دوره طالبان را گذرانده بود و مملكت جنگ زده اي كه 24 سال در جنگ بود،‌ اين يك مساله بسيار خوب و خوشنود براي زنان است.

 

ش . ف : در موارد ديگر از جمله اقوام مختلف افغانستان آيا بازهم قانون اساسي درباره برابري حقوق آنها باز هم صراحت دارد.

فاطمه گيلاني: به روشني گفته شده كه حق زن و مرد، شيعه و سني، با تمام زبانهاي افغاني، اينجا در نظر گرفته شده. در اين مسائل من فكر مي كنم كه يكي از مدرن ترين قانون اساسيهاي جهان خواهد بود.

 

ش . ف : تا چه حد فكر مي كنيد كه قانون اساسي جديد افغانستان ضمانت اجرايي دارد.

فاطمه گيلاني: افغانستان يك مملكت اسلامي است و اين قانون اساسي جديد افغانستان يك قانون اساسي است اسلامي است. در پروسه نهايي كه قبل از ساختن قانون اساسي شده بود، ما رفتيم از ملت پرسيديم كه اينها چه مي خواهند. يعني شما باور نخواهيد كرد كه در همين لوياجرگه همان زناني كه تاكيد مي كردند كه كلمه اعم از زن و مرد در هر مساله روشن باشد و مثلا كرسيهايي حتما در پارلمان براي زنان در نظر گرفته شده باشد، اما همان زنان گاهي اوقات اصرار مي كردند كه در قانون اساسي لباس اسلامي براي زن نوشته شده باشد. لذا افغانستان يك جامعه اسلامي است. امروز ما در حالتي هستيم كه از زمان طالبان مي رويم به طرف دموكراسي. بايد ما يك قانون اساسي بسازيم كه براي ملت قابل قبول باشد. ما آن اشتباهي را كه كمونيستها كردند و يك قانوني را آوردند و يك آزادي را آوردند كه دلخواه مردم نبود و عاقبتش اين شد كه مردم، زن و مرد افغانستان در برابر آن برخواستند. من خودم ترس و ترديدي ندارم كه خداي نكرده آن چيزي كه در زمان طالبان در افغانستان بود، دوباره به افغانستان بيايد.