سياستگذاري منسجمي براي كاهش آسيب هاي اجتماعي زنان وجود ندارد

مهر: رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت: فقدان سياستگذاري هاي واحد، برنامه ريزي هاي جامع، مناسب و هماهنگ باعث افزايش آسيب هاي اجتماعي در سال هاي اخير شده است. منيره نوبخت گفت: توجه به خلأ برنامه ريزي جامع در ارتباط با كاهش آسيب هاي اجتماعي از سوي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان سياست هاي مقابله، پيشگيري و بازتواني زنان از آسيب هاي اجتماعي مطرح و براي تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرستاده شد. متاسفانه به دليل حجم كاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بعد از گذشت ۵ ماه اين طرح به تصويب نهايي نرسيده است و اين در حالي است كه تصويب سياست هاي مشخص و برنامه ريزي جامع در زمينه كاهش آسيب هاي اجتماعي بسيار موثر است. رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تاكيد كرد: با توجه به اينكه دستگاه هاي فرهنگي و خدماتي زيادي مانند بهزيستي، شهرداري و ... متولي اين امر هستند و هر كدام يك مسئوليت دارند، در زمينه آسيب هاي اجتماعي نمي توان يك كار جدي و موثر انجام داد.