گناه‌ داشتن‌ دختر

وحيد خسرو شاهيان – اعتماد - دوشنبه 8 دي 1382- 29 دسامبر 2003

گروه‌ اجتماعي‌: در تمامي‌ كشور رسم‌ بر اين‌ است‌ كه‌ به‌ منظور تامين‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌ كشور و با هدف‌ خدمت‌ به‌ مردم‌! و در اختيار گذاردن‌ امكانات‌ رفاهي‌ و اقتصادي‌ بيشتر مردم‌ را در هزينه‌هاي‌ جاري‌ مشاركت‌ دهند! و يكي‌ از مهمترين‌ ابزار تامين‌كننده‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌ ماليات‌ از درآمدها است‌! و به‌ همين‌ منظور اغلب‌ طرح‌ها و پيشنهادات‌ جهت‌ دريافت‌ هرچه‌ بيشتر ماليات‌ توسط‌ دولت‌ يا ارگان‌هاي‌ ذيربط‌ ارايه‌ مي‌شود. اما خارق‌العاده‌ترين‌ طرح‌ ارايه‌ شده‌ در طي‌ اين‌ 25 سال‌ گذشته‌ لايحه‌ تامين‌ هزينه‌هاي‌ دفاعي‌ و اخذ ماليات‌ از خانواده‌يي‌ است‌ كه‌ فرزند ذكور نداشته‌ و يا پسرانشان‌ معاف‌ از خدمت‌ شده‌اند!!

آنچه‌ مي‌خوانيد نقد لايحه‌ اصلاحيه‌ قانون‌ نظام‌وظيفه‌ است‌ كه‌ براساس‌ آن‌ خانواده‌هايي‌ كه‌ داراي‌ دختر هستند يا پسران‌ معاف‌ از خدمت‌ دارند بايد از اين‌ پس‌ ماليات‌ دفاعي‌ بدهند.

قوانين‌ مندرج‌ و لوايح‌...

براساس‌ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ بند )ط‌( تبصره‌ 9 قانون‌ بودجه‌ مصوبه‌ سال‌ 77 در ازاي‌ پرداخت‌ مبالغي‌ از يك‌ ميليون‌ و 100 هزار تومان‌ براي‌ اقشار زير ديپلم‌ تا دو ميليون‌ و 100 هزار تومان‌ براي‌ دكتراي‌ پزشكي‌ و بالاتر، مشمولان‌ خدمت‌ وظيفه‌ عمومي‌ كه‌ واجد شرايط‌ اعزام‌ به‌ خدمت‌ بودند،از انجام‌ خدمت‌ دوره‌ ضرورت‌ در زمان‌ صلح‌ معاف‌ مي‌شدند.

مبالغ‌ دريافتي‌ توسط‌ ارگان‌هاي‌ ذيربط‌ به‌ حساب‌ رديف‌ 419964 قسمت‌ سوم‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 77 كل‌ كشور واريز مي‌شد.

طبق‌ ماده‌هاي‌ شماره‌ 1، 4\5 آيين‌نامه‌ اجرايي‌ بند ج‌ تبصره‌ 9 قانون‌ بودجه‌ كشور مصوبه‌ 24\3\77 تمامي‌ 100 درصد درآمدهاي‌ واريزي‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ 503316 بخش‌ 4 قانون‌ بودجه‌ كل‌ كشور، جهت‌ بهبود وضع‌ اسكان‌ و آموزش‌ كاركنان‌ )پرسنل‌( وظيفه‌ بعد از مبادله‌ موافقت‌نامه‌ با سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ به‌ مصرف‌ مي‌رسيد!

براساس‌ ماده‌ 1 از همين‌ آيين‌نامه‌، نيروي‌ انتظامي‌ موظف‌ بود، درآمدهاي‌ حاصل‌ از اعطاي‌ معافيت‌هاي‌ مشمولان‌ خدمت‌ وظيفه‌ عمومي‌ خارج‌ از كشور را به‌ حساب‌ درآمدهاي‌ عمومي‌ رديف‌ 593600 واريز كند.

براساس‌ ماده‌ 4 مبلغي‌ كه‌ مشمولان‌ خارج‌ از كشور بايد جهت‌ معافيت‌ پرداخت‌ مي‌كردند معادل‌ 600\16 دلار بود و براساس‌ ماده‌ 6 توزيع‌ اعتبارهاي‌ فوق‌ بين‌ ستاد مشترك‌ سپاه‌ پاسداران‌، ارتش‌ و نيروي‌ انتظامي‌ و براساس‌ پيشنهاد وزارت‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌ خواهد بود.

هزينه‌ اسكان‌ يا هزينه‌ دفاع‌

در آيين‌نامه‌ فوق‌ ماده‌ها و تبصره‌ آنچه‌ بدان‌ اشاره‌ و پيش‌بيني‌ شده‌ بهبود وضعيت‌ اسكان‌ و آموزش‌ بود و در ظاهر آنچه‌ در قوانين‌ مندرج‌ ديده‌ مي‌شود ولي‌ به‌ چشم‌ نگارنده‌ نمي‌آيد! هزينه‌هاي‌ دفاعي‌ است‌ و آنچه‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود تداوم‌ روند ارايه‌ طرح‌هاي‌ عجيب‌ و غريب‌ در آستانه‌ تحولات‌ سياسي‌ جاري‌ است‌! در طول‌ بيش‌ از دو دهه‌ طرح‌هايي‌ را پشت‌سر گذاشتيم‌ كه‌ حاكي‌ از فقدان‌ تفكر و دورانديشي‌ بوده‌اند، ازدياد مواليد، طرح‌هاي‌ جداسازي‌، استتار مدارس‌ دخترانه‌ و...

آنچه‌ قابل‌ توجه‌ است‌ عدم‌ توجه‌ به‌ بار فرهنگي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ طرح‌هايي‌ اينگونه‌ براي‌ مردم‌ و آثار نامطلوب‌ آن‌ در افكار عمومي‌ خارج‌ از كشور و ديد غيركارشناسانه‌ به‌ مسائل‌ اجتماعي‌ است‌. طرح‌ فوق‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ تامين‌ هزينه‌هاي‌ دفاعي‌ )به‌ دليل‌ كاهش‌ مدت‌ خدمت‌ و معافيت‌ پسران‌ و عدم‌ خدمت‌ وظيفه‌ دختران‌( ارايه‌ شده‌ نتيجه‌يي‌ جز بي‌توجهي‌ به‌ دختران‌ و پسراني‌ كه‌ به‌ دلايل‌ جسماني‌ قادر به‌ ادامه‌ خدمت‌ نيستند، تضاد و تعارض‌ با حقوق‌ بشر، تشويق‌ خانواده‌ به‌ پسرداري‌، توهم‌ جرم‌ بودن‌ دخترزايي‌ در بين‌ خانواده‌ها، و... به‌ دنبال‌ نخواهد داشت‌!

«اعتماد» به‌ دنبال‌ درج‌ طرح‌ فوق‌ و واكنش‌هاي‌ متفاوت‌ از سوي‌ مسوولان‌ و مردم‌ بر آن‌ شد تا باطرح‌ سوال‌هايي‌ كه‌ پاسخ‌ آن‌ به‌ عهده‌ مسوولان‌ و قضاوتش‌ با مردم‌ است‌، مساله‌ را روشن‌تر كند.

آيا اخذ چنين‌ ماليات‌هايي‌ در كشورهاي‌ مترقي‌ نظيري‌ دارد؟

آيا طرح‌ لوايحي‌ اين‌ چنين‌ تعارض‌ با حقوق‌ اجتماعي‌ مردم‌ كه‌ هيچ‌ گناهي‌ بابت‌ دختردار شدن‌ يا داشتن‌ پسراني‌ كه‌ به‌ دليل‌ مشكل‌ جسمي‌ قادر به‌ خدمت‌ نيست‌، ندارد؟

آيا اين‌ يافته‌ علمي‌ سده‌ قبل‌ كه‌ زنان‌ به‌ دليل‌ ژنتيكي‌ و ذاتي‌ )داشتن‌ كروموزوم‌هاي‌ ن‌ن‌( دخترزا هستند و اين‌ مردان‌ هستند كه‌ تعيين‌ كننده‌ جنسيت‌ فرزند )بعد از خدا( هستند از چشم‌ آقايان‌ دورمانده‌ يا خود دليلي‌ براي‌ تدوين‌ چنين‌ طرحي‌ است‌؟

آيا لايحه‌ مزبور از جمله‌ لوايح‌ و طرح‌هاي‌ نوك‌ دماغي‌ كه‌ بينش‌ متفكرانه‌ و آينده‌نگر پشت‌ آن‌ نباشد، نيست‌؟

آيا اشتباه‌ سال‌هاي‌ اوايل‌ انقلاب‌ و تشويق‌ مردم‌ به‌ ازدياد جمعيت‌ را مجددا بايد تكرار كرد؟

آيا بعد از يك‌ ربع‌ قرن‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ايم‌ كه‌ تمام‌ مشكلاتمان‌ ناشي‌ از دختر زاييدن‌ است‌؟

آيا مي‌خواهيم‌ به‌ بهانه‌ دريافت‌ ماليات‌، خانواده‌ها را از به‌ دنيا آوردن‌ دختر منع‌ كنيم‌! چرا كه‌ تعدادشان‌ 3 ميليون‌ بيش‌ از پسران‌ است‌؟

شهروندي‌ بعد از شنيدن‌ احتمال‌ طرح‌ لايحه‌ فوق‌ در مجلس‌ گفت‌: دور نيست‌ كه‌ در آينده‌ به‌ دليل‌ نفس‌ كشيدن‌ در هواي‌ دودزده‌ شهرها، از مردم‌ به‌ دليل‌ تنفس‌ اكسيژن‌ خالص‌ و توليد منواكسيد و دي‌اكسيد كربن‌ ماليات‌ بگيرند.

اگر زمينه‌سازي‌ براي‌ حضور بانوان‌ در عرصه‌ نظامي‌ است‌ و از اين‌ طريق‌، زن‌ها و در راس‌ امور خانواده‌ها چاره‌يي‌ نخواهند ديد جز اعزام‌ دختران‌ به‌ خدمت‌.