مشاور استاندار گلستان در امور بانوان: بيش از 37 درصد زنان داراي مهارت

شغلي استان بيكار هستند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران - 24 آذر
سرويس اجتماعي - خانواده
مشاور استاندار گلستان در امور بانوان گفت: ‌٩/٣٧ درصد زنان داراي مهارت شغلي در استان از معضل بيكاري رنج مي‌برند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، صديق نصيري دوشنبه در آين افتتاح كنگره زنان استان گلستان تحت عنوان راهكارها و چالشها‌ افزود: اين در حالي است كه تنها ‌١٢ نفر از زنان شاغل استان در پست‌هاي مديريتي جضور دارند.
به گفته وي، برخي از اين مديران زن در پست‌هايي حضور دارند كه مردان نمي‌توانند آن پستها را به عهده گيرند.
وي تصريح كرد: تداوم وضعيت فعلي زنان استان به هيچ وجه مطابق مصالح فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشور نيست.
نصيري با تاكيد بر تعامل همه صاحبنظران براي حل مشكلات زنان استان اضافه كرد: حل مشكلات زنان استان گلستان نيازمند تعامل ، ارايه نظرات، هم‌انديشي و راهنمايي تمامي صاحبنظران و مديران است.
وي يادآور شد: كنگره زنان گلستان نيز با توجه به اين ديدگاه و بهره‌گيري از انديشه صاحب‌نظران و اهل فن مي‌خواهد راهكار عيني و اجراي براي حل مشكلات زنان اين استان ارايه دهد.
دبير كنگره زنان استان گلستان با اشاره به اهداف اين كنگره افزود: ايجاد اراده جمعي در استان براي بهبود وضعيت زنان، هماهنگ‌سازي برنامه‌ها، اولويت‌بخشي به موضوعات زنان برخي از اهداف كنگره يادشده است.
نصيري خاطرنشان كرد: ارائه الگوي موافق براي ديگر زنان كشور،ايجاد زمينه براي مشاركت و فعاليت سازمانهاي غيردولتي استان از ديگر اهداف كنگره است.
وي ادامه داد: در اين كنگره به دنبال جداسازي و ادعاهاي اضافي نبوده و ابراز دغدغه‌ها و رنج‌ها را نيز كافي نمي‌دانيم.
به گفته وي؛ همه ما توهين‌ها، خشونتهاي پنهان و تحقيرها را نسبت به زنان لمس مي‌كنيم؛ اما احساس زماني به عمل مي‌گرايد كه به درستي اين مشكلات را درك كنيم و چنانچه اين احساسات در حد شعار باقي بماند، براي نسل آينده پاسخي نخواهد داشت.
انتهاي پيام