دخترك‌ گرسنه‌ مي‌خواست‌ با سقوط‌ از يك‌ پل‌ خودكشي‌ كند

روزنامه اعتماد - چهار شنبه 19 آذر 1382 10 دسامبر 2003

گــــروه‌حــــوادث‌: دخـتـــر 15 ساله‌يي‌ كه‌ بخاطر فقر بيش‌ از حد خانواده‌اش‌ قصد داشت‌ خود را از روي‌ پل‌ ياران‌ در شهرك‌ وليعصر به‌ پايين‌ پرت‌ كند با كمك‌ ماموران‌ حوزه‌ 16 سپاه‌ ناحيه‌ ابوذر تهران‌ از مرگ‌ حتمي‌ نجات‌ پيدا كرد.

بـه‌ گفتـه‌ بـازپـرس‌ مجيـد متين‌ راسـخ‌ حـدود سـاعـت‌ 12 شـب‌ دوشنبه‌ طي‌ تماسي‌ به‌ وي‌ اعلام‌ كردند كه‌ دختر 15 ساله‌يي‌ روي‌ پل‌ ياران‌ ايستاده‌ و قصد دارد خود را بـه‌ پـاييـن‌ پـرت‌ كنـد. بازپرس‌ مجيد متين‌راسخ‌ پس‌ از دريافت‌ اين‌ گزارش‌ در محل‌ حاضر شد و بعد از تلاش‌ يك‌ساعته‌ با كمك‌ مــامــوران‌ تــوانسـت‌ دختـرك‌ را راضي‌ كند تا از خودكشي‌ چشم‌ بپوشد.

سپس‌ ماموران‌ به‌ بالاي‌ پل‌ ياران‌ رفتنـد و دخترك‌ را كه‌ از شدت‌ ضعف‌ و گرسنگي‌ بي‌حال‌ شده‌ بود، به‌ پايين‌ آوردند. اين‌ دختر نوجوان‌ گفت‌: دو روز است‌ كه‌ غذا نخورده‌ام‌ و فكر مي‌كردم‌ از گـرسنگـي‌ مـي‌ميـرم‌ امـا نمردم‌. امــروز صـبــح‌ از خــانـه‌مـان‌ در ربـاط‌كـريـم‌ فـرار كـردم‌ و دنبـال‌ جــايــي‌ مــي‌گـشتـم‌ تـا خـودم‌ را بكشم‌. شب‌ كه‌ همه‌ جا خلوت‌ شد روي‌ پل‌ رفتم‌ و مي‌خواستم‌ خـودم‌ را پـرت‌ كنـم‌ كه‌ مامورين‌ نجاتم‌ دادند.

اين‌ دختر ادامه‌ داد: پدرم‌ يك‌ كارگر ساده‌ است‌، آنقدر خواهر و برادر دارم‌ كه‌ تعدادشان‌ را به‌ درستي‌ نمي‌دانم‌ با پول‌ پدرم‌ فقط‌ مي‌توانيم‌ در شبانه‌ روز چند تكه‌ نان‌ خالي‌ بخريم‌ و بخوريم‌. مادرم‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ با محبت‌ و مهرباني‌ حـــداقل‌ بدبخـــتي‌هـــاي‌ مـــان‌ را سرپوش‌ بگذارد با رفتار خشن‌ و تندي‌ ما را از خود مي‌راند چون‌ او هـــــم‌ از شــدت‌ فـقــر و ديـدن‌ گرسنگي‌ ما به‌ تنگ‌ آمده‌ است‌. من‌ هم‌ كه‌ ديدم‌، بود و نبودم‌ در اين‌ خـانـه‌ و در ايـن‌ دنيـا براي‌ كسي‌ اهــمـيتـي‌ نـدارد، تصميـم‌ گـرفتـم‌ خـــودكـشــي‌ كـنــم‌. بــه‌ گــزارش‌ خـبـرنگـار مـا در حـال‌ حاضر اين‌ دختر نوجوان‌ در حوزه‌ 16 سپاه‌ ناحيه‌ ابوذر تحت‌ مراقبت‌ است‌.

يك‌ زن‌ ميانسال‌ كه‌ شب‌ حادثه‌ در ميان‌ جمعيت‌ شاهد نجات‌ اين‌ دختر بچه‌ بود ، پس‌ از شنيدن‌ درد دل‌ دخترك‌ با گريه‌ گفت‌: از اين‌ پس‌، هر شب‌ سر سفره‌ شام‌ كه‌ به‌ يـاد فقـر و بـدبختـي‌ ايـن‌ نوجوان‌ مـعصـوم‌ مـي‌افتـم‌، از سيرشدنم‌ شــرمـنــده‌ خــواهــم‌ شــد. واقعـاص ثـــروتـمـنـــدان‌ بـــا بـــودن‌ چـنـيـــن‌ خانواده‌هايي‌ چطور مي‌توانند با آرامش‌ وجدان‌ زندگي‌ كنند و در اين‌ فصل‌ سرما به‌ ياد خانواده‌هاي‌ فقير و بچه‌هاي‌ گرسنه‌ آنها نباشند!