سفر به‌ جزيره‌ كيش‌ براي‌ آزادي‌ افسانه‌ نوروزي‌

روزنامه اعتماد - چهار شنبه 19 آذر 1382– 10 دسامبر 2003

گـروه‌ حـوادث‌: وكيـل‌ مـدافع‌ افسانه‌ نوروزي‌ روز گذشته‌ به‌ جزيره‌ كيش‌ سفر كرد تا مقدمات‌ آزادي‌ اين‌ زن‌ را فراهم‌ كنـد. عبـدالصمـد خـرمشـاهـي‌، وكيل‌ افـسـانه‌ نوروزي‌ به‌ خبرنگار ما، گفت‌: دادگستري‌ بندرعباس‌ با موكلم‌ )افسانه‌ نـوروزي‌( ديدار كرده‌ و گفته‌ است‌ نامه‌ ريـيس‌ قوه‌ قضاييه‌ درباره‌ توقف‌ اجراي‌ حكم‌ اعدام‌ او به‌ دادگستري‌ بندرعباس‌ رسيده‌ است‌ تا ديوان‌عالي‌ كشور بار ديگر به‌ پرونده‌ قتل‌ رسيدگي‌ كند.اين‌ وكيل‌ دادگستري‌ گفت‌: به‌ اين‌ ترتيب‌ مي‌توان‌ افسانه‌ نوروزي‌ را با قرار وثيقه‌ آزاد كرد تا تـكليـف‌ او در ديـوان‌عالي‌ كشور تعيين‌ شود. به‌ همين‌ خاطر تصميم‌ گرفتم‌ بـه‌ جـزيـره‌ كيش‌ سفر كنم‌ و با قاضي‌ رسيدگي‌ كننده‌ پرونده‌ ملاقات‌ كنم‌ تا بتوان‌ با قرار وثيقه‌ افسانه‌ نوروزي‌ را آزاد كرد.افسانه‌ نوروزي‌ بيش‌ از 6 سال‌ است‌ كه‌ در زندان‌ بندرعباس‌ بسر مي‌برد.