کولايي : سهم زنان ايراني درعرصه سياسي کشور متناسب با توانايي آنان نيست

تهران ، ايرنا : ۱۵ آذر ۱۳۸۲ برابر با ۶ دسامبر ۲۰۰۳
يک نماينده مردم تهران درمجلس شوراى اسلامي گفت : سهم زنان ايراني در
عرصه سياسي کشور هيچگاه با خواست و توانايي آنان متناسب نبوده است .
"الهه کولايي " روزشنبه درنشست تخصصي "توسعه مشارکت سياسي زنان ، راهکارها،
چالشها و چشم انداز آينده "، گفت : حتي حضور زنان درعرصه مديريتي کشور نيز
براساس توانايي و نياز جامعه نيست .
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراى اسلامي يادآور شد :
زنان همچنان در تامين و دفاع حقوق مدني خود با چالشهاى اساسي روبرو
هستند.
وى با بيان اينکه "عرصه سياست همواره عرصه اى مردانه بوده است "، افزود :
شمار زنان نماينده مجلس شوراى اسلامي در ادوار مختلف ، از پنج درصد افزايش
پيدا نکرده است .
اين نماينده مجلس ، با بيان اينکه "تاکيد حضرت امام خميني (ره ) بر
برابرى و تساوى حقوق زن و مرد است "، افزود : باورهاى نادرست تاريخي ، نسبت
به زن درجامعه ما وجود دارد که زن را براى محصور ماندن درخانه مي دانند.
کولايي تصريح کرد : "اين باورها با بستن حضار به دور هنجارها و ارزشهاى
مورد تاکيد خود، در برابر واقعيتها مقاومت مي کند، حصارهايي که به گفته
وى ، زنان را از حضور اجتماعي و سياسي باز مي دارد و روند ارتقاى زنان را
به شکل همه جانبه ، مانع مي شود.
وى ، ديدگاه حضرت امام خميني (ره ) را نسبت به زن ، يک انقلاب فرهنگي
دانست که آثارى بر نقش اجتماعي و هويت يابي زنان داشت و آنان را مکلف کرد
درعرصه هاى مختلف حضور داشته باشند.
عضو فراکسيون زنان مجلس همچنين اين ديدگاه را موجب زدودن ديدگاه سنتي
نسبت به زن توصيف کرد.
کولايي افزود : ديدگاه و نگرش امام خميني (ره )، فضاى جديدى براى شکل-
گيرى مطالبات زنان ايراني و احقاق حقوق آنان ايجاد کرد.
وى با تاکيد بر اين مطلب که "مشارکت زنان در دوران اصلاحات تاثيرگذار
و تعيين کننده بود، اما انتظار واقعي آنها را برآورده نکرد"، گفت : زنان
در اين دوران تنها به عنوان راى دهنده باقي ماندند و مشارکت آنان در
عرصه هاى سياسي و مديريتي افزايشي نيافت .
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراى اسلامي ، بر لزوم ضرورت
استفاده از تجربيات ساير کشورها و توجه به تحولات جهاني تاکيد کرد.
وى درمورد الحاق ايران به کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان
گفت : آنچه در مورد الحاق ايران به اين کنوانسيون در کشورما گذشت ، نمادى
از چالشها در مقابل واقعيتهاى سنگين بود.
اين نماينده مجلس ، به تلاش عده اى براى سهميه بندى جنسيتي در دانشگاهها
اشاره کرد و گفت : اين عده توجه ندارند که حضور بيشتر دختران در دانشگاهها
برآيند شرايطي است که در جامعه ما شکل گرفته است .
کولايي تاکيد کرد : بايد ريشه اين مساله مورد بررسي قرار گيرد و نبايد
شاخه و برگ آن را قطع کرد.
وى با تاکيد براين مطلب که "مسايل زنان از مسايل جامعه جدا نيست "،
اظهار داشت : اگر نتوانيم ظرفيت مناسب براى تقاضاى روبه رشد زنان تحصيلکرده
براى حضور درعرصه هاى مختلف پيدا کنيم ، جامعه با بحران تقاضا و جريانهاى
افراطي روبرو خواهد شد.
اين نماينده مجلس ، بروز و رشد جريانهاى افراطي در غرب را نشات گرفته
از بي توجهي به خواست آنان دانست .
عضو فراکسيون زنان مجلس شوراى اسلامي يادآور شد : نظام سياسي کشور بايد
ظرفيت طرح خواست زنان را داشته باشد.
کولايي ، انتخابات مجلس هفتم را عرصه انعکاس خواسته ها و نياز جامعه
دانست و اظهار داشت : زنان بايد درعرصه قانونگذارى و نظارتي ، حضورى موثر
داشته باشند.
نشست تخصصي "توسعه مشارکت سياسي زنان ، راهکارها، چالشها و چشم انداز
آينده "، امروز با حضور الهه کولايي نماينده مجلس شوراى اسلامي ، غلامعباس
توسلي استاد دانشگاه تهران ، سيدمصطفي تاج زاده يکي از صاحبنظران سياسي
کشور و جمعي از دست اندرکاران امور زنان دردفتر مطالعات و تحقيقات سياسي
وزارت کشور برگزار شد.