روزنامه رق 15 آذر 1382

ترجمه ليلا كشوادي:

كره جنوبي و ترك كار زنان پس از ازدواج

بنابر گزارش موسسه كار كره جنوبي كه اخيرا منتشر شده است، از هر 10 زن كارگر، 6 نفر پس از ازدواج كار خود را رها مي كنند. همچنين كمتر از دو درصد زنان متأهل در پي يافتن شغل جديدي هستند.

بنابر بررسي انجام شده در مورد 3245 زن، بيش از 58 درصد آنها پس از ازدواج كار خود را ترك مي كنند و فقط 7/1 درصد زناني كه قبل از ازدواج بي كار بوده اند، پس از ازدواج در پي اشتغال برمي آيند. اين گزارش نشان مي دهد كه زنان متأهل كمتر از نان مجرد تمايل به كار دارند. ميزان اشتغال در بين زنان متأهل 4/16 درصد است، در حالي كه 6/27 درصد زنان مجرد، مشغول كار هستند. هر چند، ثابت شده است كه ميزان سن ارتباط چندان با اشتغال زنان ندارد. ميزان اشتغال زنان مجرد بين 25 تا 34 سال 8/34 درصد است، در حالي كه اين ميزان در بين زنان متأهل در همان حيطه سني 7/19 درصد است كه تفاوت آنها 1/15 درصد است. همچنين تفاوت ميزان اشتغال زنان در سنين بين 45 تا 54 سال در بين زنان متأهل و مجرد 7/2 درصد است. در اين بين، زايمان و تولد كودك نيز نقش مهمي را در اشتغال زنان ايفا مي كند. تقريبا نيمي از زناني كه قبل از زايمان شاغل هستند، پس از فارغ شدن، كار خود را رها مي كنند، همچنين فقط 4/15 درصد زناني كه داراي فرزند هستند در صدد اشتغال برمي آيند. «كيم وو _ يانگ» استاد دانشگاه ملي در «كانگجو» كه مديريت اين پژوهش را به عهده داشته است، مي گويد: «تولد نوزاد همان تأثير منفي را بر اشتغال دارد كه ازدواج دارد. ما بايد سياست هايي اتخاذ كنيم تا مانع كاهش ميزان اشتغال زنان پس از ازدواج و زايمان آنها شود.»