زنان ايرانی حق سرپرستی پسران را کسب کردند

بي بي سي 30 نوامبر 2003

مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی مصوبه مجلس در مورد اعطای حق حضانت مادران بر فرزندان پسر تا سن هفت سالگی را تاييد کرده است.

با قانونی شدن اين مصوبه، زنان ايرانی پس از طلاق حق خواهند داشت فرزندان پسر خود را تا سن هفت سالگی تحت سرپرستی خود قرار دهند در حاليکه تاکنون اين حق تنها در مورد فرزندان دختر قابل اجرا بوده است.

قوانين طلاق و حضانت در ايران بر اساس اين نظر فقهی قرار داشته که در صورت جدايی والدين، حضانت فرزندان دختر تا سن هفت سالگی و حضانت فرزندان پسر تنها تا سن دو سالگی به مادر واگذار می شود.

به اين ترتيب، حق حضانت بر فرزندان پسر پس از سن دو سالگی به پدر يا جد پدری منتقل می شده است.

مجلس شورای اسلامی قبلا تغيير در اين قانون را تصويب کرده بود اما مصوبه مجلس دو بار به دليل مخالفت شورای نگهبان ناکام ماند و در نتيجه، اين مصوبه برای تصميم گيری به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.

شورای نگهبان، که محافظه کاران در جمهوری اسلامی بر آن تسلط دارند، استدلال کرده بود که اعطای حق حضانت به زنان در مورد دختران بيشتر از دو سال با قوانين شرعی انطباق ندارد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام تصميم اين مجمع گفت که از اين پس در صورت وقوع طلاق، مادران از اولويت در برخورداری از حق حضانت بر فرزندان پسر و دختر تا سن هفت سالگی برخوردار می شوند.

در سال های اخير، گروه های مدافع حقوق زنان در ايران خواستار تغيير قوانين به نحوی شده بودند که زنان ايرانی از حقوق بيشتری برخوردار شوند.

تغيير در حق سرپرستی کودکان از جمله اين خواست ها بوده است.