خودكشي در زنان كوهدشتي بيش از 3 برابر مردان است

ايسنا،3 آذر 82:

نتايج يك پژوهش نشان داد كه سهم خودكشي زنان كوهدشتي استان لرستان بيش از 3 برابر مردان است.

بر طبق نتايج تحقيقات دكتر عليرضا كلدي دكتراي جامعه شناسي و عضو هيآت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي همراه با اردشير گراوند،كارشناس ارشد علوم اجتماعي علت خودكشي در شهرستان كوهدشت اقتصادي و اجتماعي است.

نرخ بالاي بيكاري، فرسايش بالاي خاك و تخريب پوشش گياهي،وجود مشكلات بهداشتي،مهاجرت جوانان، فعاليت هاي محدود صنعتي،ساختار اجتماعي طايفه اي همراه با تعصب هاي قومي علل بارز بال رفتن آمار خودكشي در شهرستان كوهدشت است.

نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد كه زنان روستائي بيش از 2 برابر مردان روستائي خودكشي مي كنند،خودكشي بين افراد بيكار بيش از 30 درصد كل خودكشي است و در رتبة اول قرار دارد از سوي ديگر خودكشي بين زنان بيكار و خانه دار و دانش آموزان بيش از مردان و خودكشي بين مردان شاغل بيشتر از زنان شاغل است.

همچنين خودكشي بين گروه سني 10 تا 20 سال (55 درصد خودكشي ها) بيشترين تعداد خودكشي و در اين ميان بيشترين تعداد خودكشي در بين دختران (87.5 درصد) و سپس گروه سني 21 تا 30 سال  است كه در رتبة دوم قرار دارد.

عمده تعداد خودكشي هاي واقع شده در شهر كوهدشت كه معادل 45.8 درصد است به علت اختلاف خانوادگي و 54.5 درصد به علت مشكلات عصبي و 66.7 درصد نيز به علت مشكلات تحصيلي روي داده است.

طبق اين تحقيقات بيش از 72 درصد از زنان و بيش از 55 درصد كل افرادي كه دست به خودكشي زده اند، از آتش استفاده كرده اند.

اين پژوهشگران براي كاهش روند خودكشي تلاش براي حل مسائل اقتصادي از جمله بيكاري،فقر،توجه به امور فرهنگي مانند سينما،تئاتر،سالن ورزشي به ويژه براي بانوان و .را پيشنهاد كرده اند.