زنان در كشور شيلي با نقاشي كردن تن برهنة خود به خشونت بر عليه زنان اعتراض كردند.

Ananova, 27 نوامبر 3003:

در روز جهاني منع خشونت عليه زنان،حدود 20 زن در پايتخت شيلي در حاليكه تن برهنة خود را نقاشي كرده بودند دست به راهپيمائي زده و در مقابل چشم تماشاچيان رژه رفتند.

يكي از عابران مي گويداين راه خوبي براي جلب توجه است ممكن است در ابتدا عريان بودن جلب توجه كند اما بعد از مدتي كوتاه تماشاچي به ابعاد وسيع و واقعي خشونت بر عليه زنان پي مي برد.

يكي از زنان كه در اين راهپيمائي شركت كرده بود مي گويددر ابتدا ما از عكس العمل مردم هراس داشتيم اما با توجه به احترام آنان نسبت به خودمان متوجه شديم كه آنان پيام ما را دريافت كردند و ما از اين بابت بسيار خرسنديم.