نخستين‌ تشكل‌ زنان‌ در بحرين‌ فعال‌ مي‌شود

روزنامه اعتماد - سه شنبه 4 آذر 1382– 25 نوامبر 2003

گروه‌ بين‌الملل‌: در يك‌ اقدام‌ كه‌ مطبوعات‌ بحرين‌ از آن‌ با نام‌ تاريخي‌ ياد كردند، كميته‌ آماده‌سازي‌ اعلام‌ موجوديت‌ «اتحاديه‌ زنان‌ بحرين‌» پس‌ از سه‌ سال‌ وقفه‌، بار ديگر فعاليت‌ خود را از سر گرفت‌.

بـه‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ بحرين‌، طي‌ هفته‌ جاري‌ مساله‌ اعلام‌ موجوديت‌ نخستين‌ تشكل‌ سياسي‌ زنان‌ در بحرين‌ را بررسي‌ و تا دسامبر آينده‌ اين‌ مهم‌ تحقق‌ خواهد يافت‌.

اشاره‌ مي‌شود، نحوه‌ عضويت‌ در اين‌ تشكل‌ كه‌ فردي‌ يا سازماني‌ باشد، همچنان‌ به‌ عنوان‌ معضل‌ بزرگ‌ اعلام‌ موجوديت‌ اين‌ تشكل‌ است‌.