عدم دستيابي به فرصتهاي آموزشي برابر

اول آذر 1382

زينت ميرهاشمي

نرخ گذر تحصيلي دختران از مقطع ابتدايي به راهنمايي نسبت به پسران كمتر است.

دكتر فاطمه داشخانه، پژوهشگر تعليم و تربيت طي تحقيقاتش تفاوت نرخ فوق را نابرابري دستيابي دختران به فرصتهاي آموزشي دانسته است.

در بخشي از تحقيقات این پژوهشگر كه خبرگزاري ايسنا 30 آبان، انتشار داده  است، تاكيد شده كه: نسبت دانش آموزان دختر به پسر و همچنين نسبت دانش آموزان دختر به كل دانش آموزان در مناطق شهري و روستايي كمتر است.

آموزش و پرورش طبقاتي و جنسيتي  در حكومت جمهوري اسلامي، در عيان ترين شكل بازتاب پيدا مي كند. مدرسه هاي به اصطلاح دولتي آنقدر سطح آموزش را پايين نگاه مي دارند تا دانش آموزان مجبور به گرفتن معلم خصوصي شوند. از طرف ديگر با ايجاد مدرسه هاي خصوصي با نامهاي غير انتفاعي، مدرسه هاي ويژه و ...امكان دسترسي برابر به تحصيل را از كودكان و نوجوانان سلب كرده اند. در جامعه مردسالار و پدرسالارانه ايران و با تكيه بر قوانين ضد زن ، طبيعي است كه در ميان نابرابري تحصيلی و عدم حق برابر براي استفاده از فرصتها، امكانات تحصيلي دختران بسيار كمتر باشد.

مدير آموزش و پرورش سردشت در رابطه با عدم دستيابي به فرصتهاي تحصيلي اعلام كرد كه: 45 درصد مردم شهرستان سردشت از نعمت خواندن و نوشتن محرومند.

حمزه قادري در گفتگو با ايسنا گفت: در بعضي از موارد حتي در بين برخي گروههاي سني، 90 درصد بي سوادند كه بيشترين آمار متعلق به زنان است.

وي همچنين اضافه كرد كه: 45 باب مدرسه راهنمايي و دبيرستان روستاهاي سردشت نيز از نظر تجهيزات، فاقد هر گونه امكانات لازم هستند.

نسبت بيشتر ورود زنان به مدارج تحصيلات عالي در شهرهاي بزرگ مانند تهران، به يكي از مشكلات و چالشهاي پايوران رژيم تبدیل شده است، به طوري كه طرحهايي مانند سهميه بندي بعضي از رشته ها را به میان آورده  اند. زنان ايران برای دستيابي به امكانات و فرصتهاي تحصيلي و رشد برابر با مردان، از سدهاي عظيمي عبور كرده  و يا خواهند كرد تا اين نسبت به تعادل غير تبعيض آميز برسد.