زنان امريكايى در سياست

عبدی کلانتری، نيويورک- راديو آلمان - شنبه اول آذر 1382 22 نوامبر 2003

هفته پيش رسانه های آمريکايی خبر پيروزى يک زن را در انتخابات فرمانداری ايالت لوييزيانای آمريکا اعلام کردند. اين خبر اما تحت الشعاع خبر انتخابات ديگری قرار گرفت که در کاليفرنيا روی داد و در آن هنرپيشه هاليوودی آرنولد شواتزنگر اين بالاترين مقام را در حکومت ايالت کاليفرنيا به چنگ آورد. ايالت لوييزيانا، که معروف ترين شهر آن نيواورلينز ،يا نيواورلئان، است، از جمله ايالت های محافظه کار آمريکا است که از آنها زير عنوان ايالت های اعماق جنوب Deep South نام برده می شود. اين ايالت ها در تاريخ آمريکا به هنگام جنگ های داخلی مدافع نظام برده داری بوده اند. در فرهنگ عوام و در ادبيات مردم پسند و رمانهای جيبی، لوييزيانا به نحوی ترسيم می شود که در آن مقامات حکومتی فاسد و خطرناک اند و پنهانی با سران نژاد پرست سازمان کوکلز کلان بند و بست دارند. اين تصوير چندان بی ارتباط با واقعيـت نيست و پيش آمده است که حتا اعضای سابق تشکيلات نژادگرای کوکلزکلان هم در انتخابات شرکت کرده اند! شهرت نيواورلئان همينطور به موسيقی جاز سياهان فقير و فرهنگ فرانسوى اقليت های کی جون Cajun و مراسم مذهبى شبه جادوباورانه آنهاست که رقص های خلسه آور و قربانی کردن حيوانات از ضمايم آنهاست. هفته پيش، پس از ۱۳۰ سال حکومت مردان سفيد پوست بر اين ايالت، زنی شصت ساله از حزب دموکرات به نام کاتلين بلانکو، که از لحاظ نژادی وابسته به اقليت کی جون است، توانست به فرمانداری برگزيده شود. بيشترين تعداد رای را او از سوی زنان و اقليت های سياهپوست و كی جون دريافت کرد. خانم بلانکو نوزدهمين زنی است که در تاريخ آمريکا به مقام فرماندارى ايالت می رسد. نقش زنان در سياست، و نيز در زمينه قانونگذاری، در آمريکا، در سالهای اخير رو به افزايش گذاشته است. در حيطه قانونگذاری، يا قوه مقننه، در مجلس سنای آمريکا که صد عضو دارد، هم اکنون چهارده سناتور زن و در مجلس نمايندگان ۵۹ نماينده زن حضور دارند. از اين ميان ۱۸ نفر سياهپوست اند. در سطوح ايالتی، آمار سال ۲۰۰۳ نشان می دهد که بيش از ۲۲ درصد قانونگذاران ايالتی زن بوده اند. در حيطه قضاوت، يا قوه قضاييه، در آمريکا نزديک به سه هزار قاضی زن وجود دارد؛ از جمله در بالاترين مرجع قضايی کشور که دادگاه عالی باشد دو زن عضويت دارند. شهرت سينمايی آرنولد شواتزنگر باعث شد که رسانه های جهان، از جمله در ايران، بيشتر درباره انتخابات کاليفرنيا قلم فرسايی کنند. روزنامه های ايرانی نيز گزارش های مفصلی درباره ورود او به عرصه سياست داشتند در حاليکه هيچ اشاره ای به انتخابات لوييزيانا و فرماندار زن آن نشد. در کشوری که مقاماتش مدام از بی بند باری در غرب شکوه دارند و آمريکا را متهم می کنند که از زنان استفاده ابزاری می کند و آنها فقط تصويرگر سکس و وسيله لذت اند، حضور زنان آمريکايی در پهنه های سياست يا قضاوت همواره با سکوت برگزار می شود.