50 ضربه شلاق براي 7 دختر جوان

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران- 27 آبان ماه 1382

بگزارش روزنامه حكومتي كيهان روز شنبه 24 آبان هفت دختر جوان در شهر شيراز (جنوب ايران) باتهام بلند كردن صداي نوار و رقصيدن در خودرو و آرايش غليظ بدستور فرمانده نيروي انتظامي شهرستان شيراز دستگير و محاكمه شدند. بنوشته اين روزنامه هر يك از آنها با حكم بيدادگاه رژيم آخوندي 50 ضربه شلاق  خوردند.

در همين حال, رژيم آخوندي براي مقابله با اعتراضات اجتماعي كه زنان در آنان نقش بسيار فعالي دارند, ارگانهاي سركوبگر عليه زنان را روز بروز گسترش مي دهد. در ماه اوت براي نخستين بار يك ارگان نوظهور به نام پليس زن تاسيس شد كه اقدام به دستگيري زنان ودختران جوان به بهانه بد حجابي مي كند. در ماه سپتامبر نيروي انتظامي آخوندها در شهر مشهد(غرب كشور) طرح سركوبگرانه اي را به نام طرح ضربتي عفاف بمنظور آزار و اذيت و دستگيري زنان به مرحله اجرا در آورد. در همين ماه در آذربايجان غربي نيز گشت هاي ويژه اي بمنظور ورود شبانه به خانه هاي اهالي و تعطيل ميهماني هاي خصوصي افراد بكار افتاد.

كميسيون زنان شوري ملي مقاومت توجه مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق زنان جلب مي كندو بويژه از اتحاديه اروپا مي خواهد روابط خود با فاشيسم مذهبي و زن ستيز حاكم بر ايران را مشروط به بهبود وضع حقوق بشر و حقوق زنان نمايد.