احكام سختگيرانه تر قصاص در باره زنان: مروري بر پرونده هاي افسانه نوروزي و كبري رحمان پور

ماه‌ منير رحيمي (راديوفردا): پنج شنبه 29 آبان 1382 20 نوامبر 2003

تير ماه 1376 است. بهزاد م. در جزيره کيش با کارد کشته مي شود. به نوشته رسانه ها، افسانه نوروزي اعتراف مي کند که اين مرد را کشته به اين سبب که قصد تجاوز به وي را داشته. افسانه نوروزي بي درنگ به اعدام محکوم مي شود و شش سال در زندان بندرعباس به سر مي برد.

افسانه مدعي است در دفاع مشروع از خود مرد مهاجم را کشته است. اما دادگاه بدوي اين دفاع را نمي پذيرد. رسانه ها همچنان موضوع را پي مي گيرند و محافل دفاع از حقوق بشر داخلي و بين المللي، به حکم دادگاه اعتراض مي کنند. سر انجام پرونده افسانه نوروزي به ديوان عالي کشور فرستاده مي شود تا بار ديگر بدان رسيدگي شود.

در حالي که حکم اعدام در بسياري از کشورهاي جهان به کلي از قانون کنار گذاشته شده، ايران يکي از کشورهايي است که آمار اعدام در آن، رقم چشم گيري دارد. حکم قتل در قوانين اسلامي قصاص است. اما در مواردي، از جمله اين که اگر ثابت شود قتل غير عمد يا براي دفاع از خود بوده، قوانيني وجود دارد که حکم را به پرداخت ديه يا خون بها و يا مجازاتي غير از اعدام تبديل کند.

در باره زني که کشته شده، البته وضع متفاوت است؛ زيرا در شرع اسلام ديه زن نيم ديه مرد تعيين شده . زن يا خانواده اش بايد نصف ديه مرد قاتل را بدهد تا به قصاص برسد. و به همين ترتيب اگر زني مردي را بکشد، قضا بر او سخت تر مي گيرد. امري که در پرونده افسانه نوروزي به نظر مي آيد.

گفته ديگري نيز در باره اين پرونده وجود دارد که حاکي است چون مرد مقتول در جزيره کيش از مقامات بوده، قاضي دادگاه نخست در دادن حکم اعدام براي خانم نوروزي ترديد نکرده. به هر روي ، بسياري از حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر بر اين باورند که دستگاه قضايي اسلامي بر زنان سختگيرانه تر اعمال مي شود.

نمونه ديگر، صدور حکم اعدام براي کبري رحمانپور است. وي متهم به کشتن مادرشوهر 90 ساله اش در يک مجادله است. او که در 20 سالگي به عقد مردي 65 ساله درآمده، گفته است: من‌ در آن‌ خانه‌ نه‌ يك‌ عروس‌، بلكه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كلفت‌ بسر مي‌بردم‌ و مجبور بودم‌ ســركوفت‌ها و سـرزنش‌هـا و نيش‌زبان‌ مادر شوهر پيرم‌ را بشنوم‌، چون‌ نمي‌خواستم‌ به‌ خانواده‌ فقيرم‌ برگردم‌ و سربار زندگي‌ آنها شوم‌.

به گزارش روزنامه اعتماد، چاپ تهران، اين شوهر که شاکي همسر جوانش است، همچنان خواستار اعدام اوست. گرچه ديوان عالي کشور نيز حکم اعدام کبري رحمانپور را تاييد کرده، پرونده اکنون به رياست قوه قضائيه فرستاده شده، و کبري که به عروس بيست ساله معروف شده، منتظر تصميم آيت الله شاهرودي است.