مدير دفتر امور بين الملل مركز امور مشاركت زنان:
اميدي براي الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيست

تهران-خبرگزاري كار ايران - 28 آبان 1382
مدير دفتر امور بين الملل مركز امور مشاركت زنان اعلام كرد؛ هنوز نتوانسته ايم مخالفين الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را متقاعد كنيم و كاري پيش ببريم.
شهين دخت مولاوردي، مدير دفتر امور بين الملل مركز امور مشاركت زنان در گفت و گو با خبرنگار ايلنا گفت: در بحثي كه با يكي از اعضاي شوراي فرهنگي زنان جامعه الزهرا در قم داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه اميدي براي الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيست.
وي افزود: اين افراد مخالف هر گونه الحاقي به هر كنوانسيوني هستند و همكاري با سازمان ملل متحد را مجاز
نمي دانند.
به گفته مولاوردي، هنوز معلوم نيست كه بررسي اين كنوانسيون چه زماني در دستور كار تشخيص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت اما ما باز هم تلاش مي كنيم.