پیام، مطلب، شعر و طرحهای رسیده به سایت نبرد خلق به مناسبت 19 بهمن سالگرد حماسه سیاهکل

ایران نبرد با تشکر از یاران و دوستانی که در سالکرد رستاخیز سیاهکل با ارسال شعر، مقاله و طرح ما را در این بزرگداشت همراهی کردند اقدام به درج آنها خواهد نمود.

 مطالبی که پیرامون این موضوع تا پایان اسفند 1385 دریافت شود، درج خواهد شد.

 

پیام جمعی از هواداران جنبش فدایی داخل کشور

باد و طوفان خواندیم در گردباد حوادث و از میان غوغاهای آن بــا گــل خــون در دل شــب مانده ایم تا  سوز پنهان عاشقان دلیر بسوزاند قفس را و رها کند پرندگان را

پیام جمعی از فعالین و آزایخواهان دمکرات داخل کشور

به مراسم گرامیداشت حماسه سیاهکل

از حزب دموکرات ایران

به

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت سالگرد حماسه سیاهکل

 

19 بهمن ساگرد حماسه سیاهکل را گرامی می داریم.

ستاره آزادی

پیام به تمامی مدافعان آزادی و عدالت و همه فعالین فدایی

ياد ياران

براي جان باختگان دهه اول انقلاب- ستاره آزادی

«سیا هکلی دیگر بر آفرینیم

طرحها: فرنگیس بایقره