فراسوی خبر... پنجشنبه ۲ فروردین

بده بستان علی خامنه ای و کاظم صدیقی

منصور امان

رژیم ولایت فقیه سال ۱۴۰۲ را همانگونه به پایان برد که آغاز کرده بود: با یک فساد حُکومتی کلان! شُروع این سال با سازمان تعاونی روستایی، یک زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، و اختلاس ۷۳۵ میلیون دُلاری آن بود و پایان آن را آخوند کاظم صدیقی، یک مُلای بُلند پایه و پُرنُفوذ، با یک باغ خواری هزار میلیارد تومانی مُهر کرد.

در جریان یک نزاع داغ با مُشارکت باندهای داخل سپاه پاسداران و جریان موسوم به پایداری، گوشه دیگری از پرده اندرونی نظام کنار زده شد تا آخوند صدیقی، امام جُمعه تهران، در حال بلعیدن یک باغ چهار هزار متری دیده شود. پس از توجیهات فُکاهی آخوند به تله افتاده، سند تازه ای از کسب و کار دیگر وی افشا گردید که حکایت می کرد چگونه ماهانه یک میلیارد تومان اجاره بهای یک هتل وقف شده به حوزه علمیه اش را به حساب شخصی خود واریز می کند.

در سیمای این آخوند دُزد و غارتگر، درونمایه و کارکرد اسلام سیاسی بازتاب یافته؛ ابزار سیاسی - ایدیولوژیکی برای سُلطه گری و به قُدرت و ثروت رساندن حاملان و مُروجان اش از هر راه مُمکن. آخوند صدیقی نیز در این راستا در لباس یک مومن دوآتشه و حربی جنگهای صلیبی راهش را با صدور احکام اعدام در دهه ۶۰ و سپس هم زدن شفته و ملاطهای خُرافی یا ساختگی برای نمای ایدیولوژیک نظام هموار کرد.  

بی تردید نقشی که دین برای دستگاه حاکم بر کشور بازی می کند، بر مردُم مُعترض ایران پوشیده نیست، فساد آخوند صدیقی چیزی بر این آگاهی دست یافته نمی افزاید، فقط آن را ژرف تر و نازُدودنی تر می کند. او زمانی که در نماز جُمعه و تلویزیون حُکومتی با شدت و حرارت از حجاب اجباری دفاع می کرد و گُستاخانه به زنان میهن حمله می برد، در حقیقت از مُتصرفاتش در برابر مُبارزه آنها برای کرامت و حُقوق خود دفاع می کرد. در پس احکام شرعی و دستورات و توصیه های دینی که او جاری و موعظه می کند، منافع عُریانی پنهان شده که او به این وسیله داشته هایش از آن را حفظ و دسترسی به مابقی را مُمکن می سازد.

آخوند صدیقی اما یک پدیده انتزاعی نیست، او به سبب نُبوغ تبهکارانه اش هم باغ و موقوفه خوار نشده، بلکه نظم فاسد حاکم که موجودیتش در گرو بده بستان دائمی با اجزای خود است، این امکان را به گونه طبیعی در اختیار او گذاشته. او یک شیوه آخوند خامنه ای برای نگه داشتن صندلی ریاست سی و چهار ساله ی ناکارا و فاجعه بارش بر کشور است. آخوند صدیقی یکی از کلیدهای گنج صدمیلیارد دُلاری اوست.

هیچ چیز بهتر از پُستی که آخوند خامنه ای به این مُهره فاسدش داده، رابطه سه جانبه دین، قُدرت و ثروت زیر پرچم ج.ا را بازگو نمی کند: رییس ستاد امر به معروف و نهی از مُنکر!      

 

 

بازگشت به صفحه نخست