فراسوی خبر... پنجشنبه ۳ اسفند

گام به گام نزدیکتر به قُله زمین سوخته

منصور امان

معمولا افراد در باره تواناییهای خود، موفقیتهای شان یا دستاوردهایی که داشته اند رجز می خوانند و خودنمایی می کنند، رهبر ج.ا اما تعریف تازه ای از رجزخوانی ارایه داده؛ او شکستهای رژیم اش را بر سردست گرفته و فخر می فروشد.

روز یکشنبه ۲۹ بهمن، تنها چند روز پس از ناکامی نظام در راه انداختن حتی اتوبوسی تظاهُرات چشمگیر به نفع خود در سالروز سرنگونی رژیم سلطنتی، آخوند خامنه ای در دیدار با شُماری از مُزدوران و دست چین شده ها و در حالیکه چانه اش در لفاظی برای توجیه مشروعیت جانشینی رژیم اش گرم شده بود، فرار مغزها را نیز یکی از دستاوردهای خود مُعرفی کرد. وی سینه جلو داد: برخی به حق نگران افزایش به خارج رفتن برخی مُتخصصان هستند، اما روی دیگر این مساله، قُدرت ایران در صدور افراد مُتخصص و اثرگذار است.

آخوند خامنه ای با استدلال سفاهت بار خود فقط شاهد دیگری از ویژگیهای کارنامه حُکمرانی رژیم اش را ارایه نکرده؛ آنگونه تُهی، بی بضاعت و آلوده که برای وی به عُنوان مُبلغ اصلی نظام و سُخنگوی مُطلقه کارنامه آن، در شرح موفقیتها - به جُز دُروغبافی چاره دیگری غیر از آراستن خویش با لای و لجن باقی نمی گذارد.  

گُذشته از اجبار تبلیغی در یک مُناسبت مُهم، آخوند مزبور به وسیله این گُفته برای نخُستین بار به موج پدیده مُهاجرت اجباری در سالهای اخیر و گُستره و ژرفای تکان دهنده ای که یافته، واکُنش نشان می دهد. رژیم او با استبداد سیاسی، ناکارایی و فساد اقتصادی، علم ستیزی، تحمیلات ارتجاعی، روابط و قوانین ناعادلانه، بهره کشی از نیروی کار، به فلاکت کشاندن اکثریت جامعه و جز آن، زندگی را برای مردُم از همه اقشار و طبقات به جهنمی تحمُل ناپذیر بدل کرده است.

در این میان، اجبار به مُهاجرت دیگر محدود به مُتخصصان و دانشجویان مُمتاز نمی شود، بلکه نیروی کار در مشاغل گوناگون همچون پرستاران، پزشکان، مُهندسان، رانندگان کامیون و کارگران بخش خدمات را هم در بر گرفته است. آنها از میهن خود فرار نمی کنند، بلکه در حقیقت رژیم ج.ا و نکبت فراگیری که آن را همراهی می کند را پُشت سر می گذارند.

بازتابی از این وضعیت را در گُزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می توان خواند که از رُشد ۱۴۱ درصدی آمار مُهاجرت ایرانیان - فقط - به کشورهای ثروتمند عُضو این سازمان خبر می دهد. این میزان سریع ترین میزان رُشد مُهاجرت تخمین زده شده و حکایت از افزایش رقم ۴۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۰، به رقم ۱۱۵ هزار نفر در سال بعد دارد. در همین حال کُمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز گُزارش می کند که شُمار پناهندگان ایرانی رُشد چشمگیری داشته و در سال ۲۰۲۲، ۴۴درصد افزایش یافته است.  

این مُمکن است که آخوند خامنه ای برای ماله کشی فرار مغزها به حماقت بار ترین شیوه مُتوسل شود. اما حماقت او بدان اندازه نیست که تُرهات خویش را هم باور کند، که اگر غیر از این بود، برای پُلیسی و امنیتی کردن پدیده مُهاجرت خیز برنمی داشت. یک دستگاه سرکوب رژیم او که زیر نام بُنیاد ملی نُخبگان فعالیت می کند، اطلاع داده که به اتفاق بازوی پُلیسی حُکومت، طرح برخورد با دفاتر مُهاجرتی و جلوگیری از مُهاجرت سازمانیافته نُخبگان را در دستور کار دارد.

تباهی همه جانبه رژیم استبدادی مذهبی ج.ا، به موضوع مُهاجرت اجباری ایرانیان ابعادی بین المللی داده است، آنگونه که در محافل تخصُصی از آن به عُنوان مُهاجرت دسته جمعی کُنترُل نشده یاد می شود. آخوند خامنه ای و همدستان او، کشور و مردُمانش را گام به گام به قُله زمین سوخته نزدیکتر می کنند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست