فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۲ بهمن

نظام برای جنگ کارت دعوت می فرستد 

منصور امان

مُحاسبه غلط و خرفتی آخوند خامنه ای و دستگاه نظامی و امنیتی زیر دست او در درک فرآیند و سمتگیری بُحران اسراییل - حماس، سرانجام آنها را به درگیری مُستقیم نظامی با آمریکا کشانده و پیرو آن، ایران را در آستانه یک جنگ ویرانگر و مردُم را در برابر چشم اندازی نگران کننده قرار داده است.

دستکم پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در پی حمله یک گروه نیابتی، باید برای رژیم حاکم بر کشور روشن شده باشد که از جنگ کثیف نیابتی نمی توان انتظار نتایج بهداشتی داشت. این سیاست مُتوهمانه ای است که آخوند خامنه ای و پاسدارانش سالهاست دُنبال کرده اند و پس از چرخش کیفی شرایط در نُقطه عطف ۷ اکتبر و دگرگون شدن مُحیط سیاسی نظامی پیشین این رویکرد، از تغییر آن عاجز مانده اند.

تا پیش از این، یک گفتمان سیاسی که به هر رو تلاش داشت رژیم ولایت فقیه را بر سر عقل بیاورد یا از طریق تجارت و باج دهی آن را نرم کند، رویکرد غرب را در برابر حاکمان ج.ا تعیین کرده است. بر همین اساس شرارتهای مُسلحانه رژیم ج.ا به واسطه دستجات خارجی زیر پوشش اش، از زاویه نگاه همین گفتمان ارزیابی و ارزش گذاری می شد. این رویکرد به حاکمان ج.ا فضای لازم را برای سیاست توسعه طلبی و تولید قُدرت از طریق جنگ افروزی می بخشید. در همین حال آنها تلاش می کردند از اقدامی که مُنجر به درگیری مُستقیم با آمریکا شود، پرهیز کنند؛ تاکتیکی که سازگار با سیاست مُماشات، حاشیه امنی برای تداوُم فعالیتهای شان ایجاد می کرد.

۷ اُکتبر، درک و قانونمندی مرحله بُحران را دگرگون ساخت و تضادهایی را که تا دیروز به صورت نیمه فعال در کادر مُدرا عمل می کرد، به طور کامل درگیر و فعال کرد و پاسُخ به آنها را به سطح ضرورت فراز داد. حمله حماس به اسراییل، کُلیه بازیگران بُحران دیرین خاورمیانه را در یک نُقطه گرد آورد و به این ترتیب نه تنها ظرفیت کمی آن را به گونه چشمگیر افزایش داد، بلکه ریل حرکت اش را هم جابجا کرد. در مرحله جدیدی که آغاز گردیده، ویژگی میلیتاریستی حل منازعات بر راه حلهای سیاسی چربش یافته و جنگ نه مُکمل سیاست، بلکه به تدریج به لکوموتیو آن بدل می گردد. رُشد صُعودی مُنحنی بُحران جنگی که همه طرفهای درگیر به این یا آن شکل در آن سهیم هستند، نمود عینی این روند کلی است.

در چنین ترکیب خطرناک و پیچیده ای، آخوند خامنه ای همچنان خود و رژیم اش را در پناه گروه های نیابتی ایمن و آسوده می دید. در سه ماه گذشته نیروهای یاد شده بیش از ۱۶۰ بار به مراکز آمریکا و مُتحدانش در عراق و سوریه حمله کرده اند و با هر بار، کیفیت و دامنه تنش گُسترش بیشتر یافته است.  

رژیم ج.ا برای افزایش سطح درگیری و کشاندن جنگ به داخل مرزهای کشور، کارت دعوت می فرستد. در این مسیر ویرانگر، راست بُنیادگرای اسراییل و ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران دوش به دوش یکدیگر در حرکتند.       

 

 

بازگشت به صفحه نخست