فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۳ تیر

پوتین و پهپاد: بسته‌‌‌‌‌‌ی یک بُحران جدید

منصور امان

این شاید یکی از موارد نادری باشد که گفته سُخنگویان ریز و دُرُشت ج.ا به حقیقت نزدیک است؛ آنها در واکُنش به خبر ارسال پهپاد به روسیه می گویند "همکاری" با مُسکو "موضوع تازه ای نیست". براستی نیز با توجُه به همدستی سابقه دار رژیم ولایت فقیه با روسیه در کُشتار مردُم سوریه، همدستی آن با همین کشور در کُشتار مردُم اوکراین نباید "موضوع" تازه ای باشد.

ج.ا با تایید ضمنی خبر یاد شده، به گونه رسمی به یکی از طرفهای جنگ تجاوُزکارانه روسیه تبدیل شده است. اگرچه روشن بود که وابستگی تنگاتنگ "نظام" به روسیه و پیروی مُطیعانه از سیاست خارجی آن جبهه گیری به نفع این کشور را در خود داشته و الزامی کرده، با این حال رهبران و پایوران حُکومت از اعلام صریح آن پرهیز داشتند و به سختی تلاش می کردند با چند عبارت توخالی و جُمله کلیشه ای همچون "جنگ راه حل نیست" و نسبی سازی جنگ روسیه با جنگهای آمریکا این دکوراسیون را حفظ کنند.

اکنون با اعلام شراکت نظامی با روسیه، پرده اُفتاده است و این بیش از همه به سود آقای پوتین کار می کند. او نیاز دارد در پهنه بین المللی روایت دیگری از تجاوُز نظامی به اوکراین تعریف کند و آن را از یک جنگ صرفاً "روسی" با اهداف امپریالیستی، مُنازعه ای با طرفهای چندگانه گرد نظم و امنیت جهانی جلوه دهد. با وُجود آنکه برخی کشورها مانند چین، هند و آفریقای جُنوبی به دلیل روابط نزدیک اقتصادی با روسیه به تحریمها علیه این کشور نپیوسته اند، اما حاضر به حمایت سیاسی یا نظامی از آن نیز نشده اند. تاکُنون تنها حامی سیاسی و نظامی کرملین، رژیم دست نشانده آن در بلاروس باقی مانده بود، اینک رژیم ج.ا هم کنار آن قرار گرفته.

در این راستا و با توجُه به منافع تبلیغاتی و سیاسی افشای خبر ارسال پهپاد، احتمال اینکه روسیه خود این موضوع را درز داده باشد بعید به نظر نمی رسد. این تاکتیکی است که مُسکو پیشتر در مورد استفاده از پایگاه نیروی هوایی در همدان برای عملیات در سوریه به کار بسته بود و در همان زمان غُرولُند برخی از پایوران "نظام" را نیز موجب شده بود. برای روسیه پیام سیاسی این اقدامات از ارزش نظامی آن بسا بیشتر است و به همین دلیل نیز نگرانی زیادی در باره ایجاد اخلال در آنها در نتیجه عدم راز داری ندارد. 

اعلام سفر آقای پوتین به ایران نیز دُرُست دارای همان منافعی برای روسیه است که رسانه ای شدن خبر پهپادها! گذشته از موضوع سفر، حُضور او در ایران دربرگیرنده یک پیام سیاسی است که رهبر مُنزوی شده کرملین در شرایط حاضر نمی تواند از آن چشم پوشی کند. او پیش از سفر آقای بایدن به کشورهای منطقه، به این وسیله نُفوذ منطقه ای خود را به نمایش می گذارد و یادآور می شود که در صحنه جهانی همچنان باید او را یک بازیگر به حساب آورد. مُسکو پیشتر نیز با کارت ج.ا در همین صحنه بازی کرده بود؛ زمانی که با کارشکنی در پرونده بُحران هسته ای ج.ا، مانع پیشرفت و حل آن گردید.

در هر دو مورد، آقای پوتین به هزینه مردُم ایران و در سایه کُرنش "رهبر" و گردانندگان ج.ا سبد خود را پُر کرده است. تشدید تنش با غرب چه از طریق سخت جان کردن بُحران هسته ای و چه بوسیله نشاندن ج.ا به عُنوان یک طرف جنگ تجاوزکارانه علیه اوکراین، به گونه ناگُزیر به شدت گرفتن تخاصُم در مُناسبات ج.ا با آمریکا و غرب راه می برد و چشم انداز هر شکلی از بهبود در روابط بُحرانی با آنها را تیره و تار می سازد. کمترین مفهوم این تحول، ادامه تحریمها و حتی گُسترش آنها و به مُوازات آن خالی کردن فشارهای ناشی از آن بر دوش جامعه و پُر کردن تنگناهایش از حُقوق و سُفره آنها است.

پس از تحمیل خسارات مُداخله گری نظامی و بُحران آفرینی در سوریه و یمن به مردُم ایران، اینک استبداد مذهبی حاکم بر کشور در بهترین مسیر برای افزودن خسارات جنگ اوکراین بر آنهاست.  

 

 

بازگشت به صفحه نخست