فراسوی خبر... پنجشنبه ۶ بهمن

تنها تاثیر واقعی کُمدی زنان تاثیرگذار

منصور امان

کارزار دروغپردازی آخوند خامنه ای زیر نام جهاد تبیین، در رویارویی با حقیقت یک شکست سنگین دیگر را تجربه می کند. با وجود گذشت چند روز از برپایی مضحکه کُنگره زنان تاثیرگذار جنجال و درگیری بر سر آن در صحنه سیاسی و رسانه ای ج.ا پایان نیافته و هر روز جُزییات شرمسار کننده بیشتری در باره اش فاش می شود.

نمایش مزبور که به گونه رقت آوری در پی آرایش چهره رژیم زن ستیز و پرده کشیدن بر سرکوب وحشیانه و رذالتهای آن علیه زنان و دُختران میهن بود، خود به صحنه افشاگرانه ای از درماندگی استبداد مذهبی در برابر خیزش دموکراتیک و رهایی بخش شهریور با پرچم زن، زندگی، آزادی تغییر جهت داد.

هر گاه میزان گُستردگی اعتراضات، نقش پیشرو زنان در آن و نیروی توفنده ای که مُطالبات شان را حمل می کند در نظر گرفته شود، میزان حماقت مُبتکران و مُجریان این مضحکه که می پنداشتند با ترتیب دادن ضیافت مُخدرات می توانند صحنه اجتماعی و رسانه ای را در اختیار بگیرند، بهتر آشکار می شود. در جهان وارونه رژیم ج.ا تنها پدیده ای که در تضاد با واقعیت موجود قرار ندارد و این دورهمی حُکومتی بر آن مُهر تایید گذاشت، فساد نظم حاکم و پلشتی کارگزاران حریصش است که به این بهانه چند ده میلیارد تومان را لفت ولیس کرده اند.  

کُنگره دست ساز به خوبی انزوای رژیم ولایت فقیه و بی مشروعیتی آن را به نمایش گذاشت؛ رژیمی که سرخورده و ترسان از واقعیت اجتماعی ترسناک پیش رویش، مُحیط جُداگانه ای برای فعالیت و ابراز وجود به مثابه یک نهاد اجتماعی می سازد و چونان انگلی بر پیکر جامعه، در حُفره هایی آن سوی زندگی واقعی و رویدادهایش زیست می کند. نگون بختی "نظام" از همینجا آغاز می شود؛ آنچه که او از درون حُباب خویش به بیرون ارسال می کند، قادر به شکافتن دیوار آگاهی و تجربه عینی جامعه و نُفوذ به آن نیست و  رسیده یا نرسیده به این سد، حیات کوتاهش به پایان می رسد.  

صداوسیما" نماد شکست حاکمیت در جا انداختن و باورپذیر کردن روایتهای دلخواه خود از وضعیت حُقوق شهروندان، تبهکاریهایش در خیابان و زندان و شرایط اقتصادی است. پُرقُدرت ترین و همه گیر ترین رسانه حُکومتی موجود در کشور، در چشم اکثریت مردُم دستگاهی بی اعتبار و دُروغ پرداز است که آن را از دایره مراجع خبری و اطلاعاتی خویش بیرون رانده اند. توده ها با همان نفسی که نام "صداوسیما" را به زبان می آورند، قید "ننگ" را نیز روانه اش می سازند.

تنها تاثیر واقعی که کُمدی زنان تاثیرگذار به جا گذاشت، این بود که نشان داد موضوع بُحران کنونی چیست و زنان با طرح خواست سرنگونی چگونه به کابوس بی پایان خلافت اسلامی تبدیل شده اند.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست