فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۹ تیر

مُخاطب اصلی ترور الهاشمی

منصور امان 

توازُن شکننده ای که بین آمریکا و رژیم ج.ا در عراق با قُدرت رسیدن آقای مصطفی الکاظمی ایجاد شده بود، دُچار نوسانهای سختی گردیده و رو به بی ثباتی گذاشته است. ترور آقای هشام الهاشمی، یک کارشناس سرشناس بُنیادگرایی شیعه و سُنی، یک حلقه دیگر از زنجیره شکل گیری این تحول است.

آقای الهاشمی که یک مُنتقد سرسخت مُداخله گری حاکمان ایران در عراق و گروه های نیابتی آنها بود، در مرکز شهر بغداد به قتل رسید. دیدگاه ها و رویکرد او جای تردید را نسبت به هُویت قاتلان و نفع برندگان از مرگش به جا نمی گذارد. این راز سرگشاده ای است که آنها برای پنهان کردنش حتی خود را خسته نمی کنند؛ امری که در دست افشانی و پایکوبی آشکار و چندش آور باند حشد الشعبی در مرگ خُشونت بار آقای الهاشمی بازتاب می یابد.

قتل این روشنفکر عراقی در امتداد شیوه شناخته شده رژیم ولایت فقیه برای توسعه نُفوذ و جا انداختن خود در این کشور صورت می گیرد. از همان نخُستین روزهای ورود واحد تروریسم برون مرزی ج.ا و شُعبه عراقی آن موسوم به "لشکر بدر" به عراق، حذف روشنفکران، سکولارها، مارکسیستها، مُدافعان حُقوق زنان، سندیکالیستها و ترقی خواهان در دستور کار آنها قرار گرفت. شیوه و ابزار حاکمان ج.ا در عراق از اُلگویی پیروی می کند که در ایران برای سفت کردن زانوی "نظام" بر گردن جامعه به کار می برند.

مُخاطب پیام ترور روز دوشنبه در بغداد این بار اما فقط جامعه عراق نیست، بلکه به گونه مُقدم رو به جانب دولت نورسیده آقای الکاظمی دارد که آقای هاشمی مُشاور نزدیک آن بود. در اوایل ماه جاری شمسی، پایگاه باند حزب الله عراق مورد یورش نیروهای ضد تروریسم این کشور قرار گرفت و ۱۴ تن از سرکردگان و اعضای آن که در میان آنها یک پاسدار نیز دیده می شد، دستگیر شدند. این اقدام نادر در راستای وعده آقای الکاظمی مبنی بر پایش شبه نظامیان و خلع سلاح آنها صورت می گرفت.

قتل یکی از نزدیکان دولت توسُط باند نیابتی تاسیس شده توسُط ج.ا، پاسُخ حاکمان ایران به حرکت یاد شده است و دربرگیرنده علامت روشنی از عزم آن برای دفاع از منافع خود و ابزارهای اعمال و تامین آن می باشد. ج.ا به این وسیله در همان حال که برنامه اعلام شده دولت عراق علیه باندهای مُسلح وابسته به خود را به چالش کشیده، از سوی دیگر آشکارا به سمت فلج کردن و بی اعتبار سازی آن نیز زاویه گرفته است. معنای دیگر این اقدام، سنگین تر شدن کفه اعمال زور و باجگیری (تروریسم، درگیریهای فرقه ای، تقویت داعش) در ترازوی راهکارهای مُداخله گری است. به این ترتیب، سیاست مزبور از عینی ترین پیش شرطها برای برهم زدن توافُق ضمنی با آمریکا برسر دولت عراق نیز برخوردار است و تنشهای جدید با دامنه و قُدرت انفجاری جدیدتری را در اُفق خود دارد. 

ترور آقای الهاشمی، نخست وزیر الکاظمی را در موقعیت دُشواری قرار داده. عقب نشینی و آزاد کردن ۱۳ تن از سرکردگان و اعضای دستگیر شده حزب الله عراق، موقعیت دولت او را در برابر رژیم مُتجاوز ج.ا و باندهای مُسلح آن تضعیف کرده است. او صورت حساب این عقب نشینی را بی درنگ در شکل قتل مُشاور خود دریافت کرد و بی تردید در صورت گرفتن یک رویکرد مُردد و ناهمگون در برخورد به این تبهکاری، اتوریته بیشتری را از دست داده و فضای وسیع تری برای حمله در اختیار مُهاجمان خواهد گذاشت.      

 

 

بازگشت به صفحه نخست