فراسوی خبر... شنبه ۱ شهریور

اُروپا: ماده انفجاری محبوب حزب الله از "اُم القُری" می آید

منصور امان 

طنابی که تظاهرکنندگان در بیروت به گردن مُقوایی حسن نصرالله، سرکرده باند نیابتی حزب الله، افکندند، در حال تنگ تر شدن است. آنها با این اقدام نمادین به رابطه این گروه جنگ سالار با انفجاری که بیروت را به ویرانه بدل ساخت، اشاره داشتند. اکنون شواهد تازه ای که سازمانهای اطلاعاتی غرب به دست آورده اند، زیر سووظن آنها خط تایید کشیده.

روزنامه آلمانی "دی ولت" در گُزارشی که بی درنگ بازتاب بین المللی یافت، از خرید دستکم چهار محموله نیترات آمونیم توسط حزب الله خبر داد. این منبع به وزن و میزان سه محموله اشاره کرده که در مجموع نزدیک به ۷۰۰ تُن را تشکیل می دهد. گزارش یاد شده نقش مُستقیم رژیم ج.ا در مُعامله و انتقال این مواد را آشکار کرده و در این رابطه از واحد تروریسم برون مرزی ج.ا موسوم به "سپاه قُدس" به عُنوان عامل نام برده است. جالب اینجاست که تحرُک تروریستی و پنهانی ج.ا و حزب الله برای سازمانهای اطلاعاتی غرب یک کتاب گشوده بوده و در گزارش دی ولت می توان نام و مُشخصات افراد دخیل، رابطهای حزب الله و سپاه قُدس، مبلغ پرداخت شده، تاریخ و مسیر ارسال، شرکتهای حمل ونقل کننده و جُز آن را مُشاهده کرد.

به گفته همین منابع، خرید و انبار مواد مزبور در همان دوره زمانی صورت گرفته که کشتی مشکوک اوکراینی با نزدیک به ۳ هزار تُن نیترات آمونیم در بندر بیروت لنگر انداخته بوده است. این همزمانی با توجه به اینکه حزب الله در آن تاریخ فعالانه مشغول به دست آوردن و ذخیره این مواد بوده، تصادُفی به نظر نمی رسد.

در این میان علت ذخیره سازی این ماده شیمیایی از سوی باند نیابتی نیز بر کسی پوشیده نمانده. نیترات آمونیم ماده انفجاری محبوب این گروه بُنیادگرای شیعی است که در بسیاری از حملات تروریستی خود آن را به کار برده است. اشتیاق حزب الله به انبار کردن نیترات آمونیم از نیاز آن به در اختیار داشتن ابزارهای قوی برای عملیات که با این حال به سادگی قابل تهیه هم باشد، سرچشمه می گیرد. به جز انبار بیروت، تاکنون سه انبار دیگر حزب الله با دهها تن نیترات آمونیم در انگلیس، قبرس و آلمان کشف شده است. 

اطلاعات تازه، پرتو جدیدی بر پرونده انفجار بیروت می افکند. حزب الله اگر تا پیش از این در کنار دولت مترسک لُبنان فقط یکی از مُتهمان به حساب می آمد، اینک در ردیف مُتهم اصلی قرار گرفته است. همزمان نقش مُخرب کارفرمایان حزب الله در این رویداد به گونه وِیژه برجسته شده است. این واقعیت به مردُم لُبنان و به آنها که به خیابان آمده اند تا دستگاه فاسد حاکم را با رژیمی دموکراتیک، مُستقل و فارغ از تقسیمات طایفه ای و فرقه ای جایگُزین کنند توضیح می دهد که بدون قطع دست مُداخله گر حاکمان ج.ا و سُتون پنجُم آن در جامعه و سیاست لُبنان، این امر مُمکن نیست.

از سوی دیگر، افشای تجهیز تسلیحاتی حزب الله دُرُست در همان هنگامی که کشورهای اُروپایی در شورای امنیت سازمان ملل در عمل مانع تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم مُلاها شدند، دلیل به روزی برای مُضر و تنش زا بودن این رویکرد ارایه کرده است. اُروپا به بهانه ثبات منطقه و کاهش درگیریها، دست تروریسم دولتی را باز و آن را پروار می کند. بهای این سیاست ارزان را مردُم منطقه بُحرانی خاورمیانه به گونه گزاف می پردازند. برای ثبت و واکُنش بدان نیازی به مُطالعه اسناد سازمانهای اطلاعاتی نیست، فقط کافیست به ایران، عراق، یمن، لُبنان و غزه نگریسته شود.      

 

 

بازگشت به صفحه نخست