فراسوی خبر ... سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

نمایش انتخاباتی، «فاجعه، بحران و قدری تحقیر» برای خامنه ای

زینت میرهاشمی

خروجی دور دوم نمایش انتخابات مجلس ارتجاع در روز آدینه ۲۱ اردیبهشت را در چند جمله به اختصار می توان برشمرد: شکاف کامل، قطعی و بدون ترمیم جامعه با کلیت نظام، تشدید چالش درون هسته اصلی قدرت (باندهای اصولگرا) و زیر سوال بردن مشروعیت خودیهای بیشتر خودی، برملا کردن دست همدیگر با روکردن بخشهایی از فساد درون باندهای خالص شده، اجبار خامنه ای در جلو بردن یکدست سازی با جراحی عمیق تر در قبیله خودیها برای بستن شکاف و مهار قیامهای پیش رو و قدرتمندتر شدن جنبش مقاومتی که همچنان در جریان است.
تحریم گسترده تر نمایش انتخاباتی در دور دوم و به ویژه اعتراف کارگزاران رژیم به شرکت ۷ درصدی در تهران، اظهارنظرهای پیرامون آن در میان خودیهای، نشان دهنده شکست تحقیرآمیز و تمام قد خامنه ای در بستن شکاف بین کاسه لیسان قدرت و سینه چاکان ولایتش است. از این منظر خامنه ای در ناتوانی حل بحران در قدرت و مهار خشم و خروش مردم تنها از ابزار سرکوب در جامعه و جراحی بیشتر در حکومت استفاده خواهد کرد.

موضوع شرکت ۷ درصد در تهران، با آگاهی بر این که در امپراطوری دروغ ولایت فقیه، آمارها در نسبتی برای همه بازیگران نمایش دستکاری می شود را نباید واقعی دانست و میزان شرکت بسیار پایین تر است. همچنین برگه های سفید و باطل و... را هم هنوز اعلام نکرده اند. اعتراف حکومتیها به میزان همین عدد در تهران، عدم پذیرش دخالت در بازیهای حکومتی برای تغییر شرایط موجود است. به عبارتی تغییر نه از درون این حکومت و یا باندهای آن بلکه در سرنگونی آن است.

خامنه ای روز آدینه ۲۱ اردیبهشت گفت: «اهمیت مرحله دوم انتخابات کمتر از مرحله اول نیست مردم، مجلس را تکمیل کنند.» پاسخ قاطع مردم در تحریم و تودهنی به خامنه ای، تاکید بر این است که مجلسی فرمایشی دقیقا با مهره هایی چیده خواهد شد که فرمانبردار و مطیع خامنه ای باشد. اگر خامنه ای در این روز شرکت کردن را «وظیفه ای ملی» مردم دانست، مردم با عملشان، به وظیفه ملی و مردمی عمل کرده و تحریم حکومت فاسد را «وظیفه ملی» خود دانستند.

اعتراف قلم زنان در رسانه های حکومتی و هراس کارگزاران دلسوز از فروپاشی حکومت وضعیت بحرانی رژیم را منعکس می کند.

سرمقاله نویس روزنامه حکومتی رسالت روز شنبه ۲۲ اردیبهشت، انتخابات دور دوم مجلس ارتجاع را به عنوان «فاجعه، بحران و قدری تحقیر» تحلیل کرده است. سردبیر و سرمقاله نویس این روزنامه وابسته به باند اصولگرای سنتی حکومتی برای توجیه تحلیل خود و چرایی استفاده از کلمه تحقیر نوشته است: «شاید تکانی بخوریم ... و مسائل را زیر فرش پنهان نکردیم ...این بیش از زنگ خطر است؛ این یعنی زنگ خطر مدتهاست دارد سر و صدا می کند اما انگار نه انگار.»

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول