فراسوی خبر ... دوشنبه ۲۰ فروردین

دنده عقب در ناکامی گفتار درمانی

زینت میرهاشمی

تمسخر ادعاهای رئیسی مبنی بر رشد اقتصادی و پوچی وعده های داده شده از جمله، ساخت یک میلیون مسکن در سال، تک رقمی کردن نرخ تورم، ایجاد یک میلیون شغل و... از شعارهای حرکتهای اعتراضی بازنشستگان و نیروهای کار عبور کرده و به یک گفتمان عمومی تبدیل شده است.

گفتار درمانی همراه با وعده های دستوری، یکی از پایه های سیاست یکدست سازی خامنه ای برای تداوم سیاست اقتصاد مقاومتی همزمان با راهکار بازدارندگی حرکتهای اعتراضی نیروهای کار، بازنشستگان و خیزشهای مردمی بود.

با توجه به خشم و اعتراضی که در جامعه جریان دارد و همراه با جنبش انقلابی ۱۴۰۱، سیاست گفتار درمانی و وعده های او جنینی سقط شده بود. باورمندی مردم به سرنگونی و عمر ناپایدار رژیم به هیچ شماری این سیاست گفتار درمانی هم یاری کرد. بعد از دوسال، بی ریخت شدن رئیسی و چهره فریبکار و دروغگوی او از مردم گذر کرده و به جدالی در میان باندهای حکومت هم تبدیل شده است.

باند رئیسی، قاتل ۶۷، در واکنش به شکست گفتار درمانی، دست به تغییر ریل آمار سازی زده و مدعی هست که اگر مثلا این دولت نبود، بهای ارز به ۲۰۰ هزار تومان می رسید و یا تورم از ۱۰۰ درصد می گذشت. یعنی وعده کاهش را به تثبیت نرخ تورم و... رساندند.

نرخ ارز روز یکشنبه از مرز ۶۵ هزار تومان گذشت. پیش بینی تحلیلگران باندهای حکومتی رسیدن بهای ارز به ۱۰۰ هزار تومان است. قیمت دلار فقط در یک هفته حدود ۷ و نیم درصد افزایش داشته است. بالا رفتن قیمت ارز و  تغییرات آن یک منبع درآمد برای رانت خواران حکومتی و درآمدی برای بودجه حکومتی است.

رئیس سابق مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی در مورد جمعیت زیر خط فقر، آماری از شاغلان فقیر گفته است: «جمعیت افراد زیر خط فقر مطلق شاغلین ۵ برابر شده است. یعنی اگر ما قبلاً با فقر افراد بیکار مواجه بودیم، اکنون پس از این دوره با رشد فقر مطلق در میان افراد شاغل مواجه هستیم.» (خبر آنلاین ۱۸ فروردین)

روزنامه حکومتی اطلاعات تاریخ ۱۹ فرودین ۱۴۰۲، در تمسخر ادعاهای رئیسی نوشته است: «دولت نقاشی گل و بلبل می کشد تا وضعیت اقتصادی کشور را مطلوب نشان دهد!»

آخرین گفتار درمانی رئیسی، قانونی کردن گرانی کالاها است. وی گفته است که با «گرانیهای خودسرانه مقابله شود.» یعنی گران شدن کالاها قانونمند و تبدیل به یک منبع درآمد برای دولت او بشود نه به نفع قدرت خرید مردم.

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول